Giriş
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,663
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart teknoloji tasarım sene başı toplantı

  2007-2008 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
  I.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

  GÜNDEM MADDELERİ:
  1 – Açılış, yoklama
  2 – Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesi.
  3 – 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması
  4 – Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunması. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Cilt 67 Kasım 2004 Sayı 2566)
  5 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlarının tespiti
  6 – Yıllık Çalışma takviminin incelenmesi, çalışılacak iş günlerinin tespiti.
  7 – Müfredat programında yer alan kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım ) incelenmesi, ders planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması
  a-Programda yer alan kuşakların özellikleri,
  b-Müfredat Programlarına göre kuşakların ( Düzen Kurgu, Yapım ) dengeli olarak dağıtılması
  8- 2212 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren “ Atatürkçülük ile ilgili konularının” yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi.
  9 – Derste izlenecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
  10 - Ders ile ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin tespiti ve zamanının belirlenmesi.
  11 –Programda kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin tespiti
  12 – Dersin özelliğine göre dershane, işlik, laboratuar ve konferans salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.
  13 – Güzel Türkçe’mizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için Türkçe öğretmenleri ile iş birliği esaslarının tespiti ve bu hususlara uyulması.
  14 – Geç kalan, devamsız olan öğrencilerin takip edilmesi ve okul idaresi ile iş birliği yapılması esaslarının belirlenmesi.
  15 – 2007 – 2008 Eğitim – Öğretim yılında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğinin zamanı ve içeriğinin belirlenmesi.
  16 – Öğrenci başarısını artırıcı önlemlerin alınması.
  17 – Velilerden beklentiler,
  18- Zümrede tartışılan ve görüşülen gündem maddeleri ile ilgili kesinleşen konuların karara bağlanması
  19 – Dilek ve Temenniler.

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
  1- Toplantı, ……………… günü saat ………’de, öğretmenler odasında, Zümre başkanı ……… ……. başkanlığında toplanmıştır.
  2 .İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 109. maddesi ( Zümre Öğretmenleri Kurulu ) okundu. 2006 – 2007 Eğitim – Öğretim yılında hazırlanan Zümre Toplantı tutanağının eksikleri tespit edildi ( 2566 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan M.E.B. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) yapılan Zümre toplantısında yeniden görüşülmesine karar verildi.
  3 .1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ……………tarafından okundu.
  4. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Kurumlar Yönetmeliği okundu.
  Yayınlandığı Resmî Gazete :27.08. 2003/25212 Tebliğler Dergisi :Eylül 2003/2552 Düzeltme :Kasım 2003/2554 Ek ve Değişikliklerin Yayınlandığı Resmi Gazete :21.10.2004/25620
  İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları İlköğretimin Amaçları Madde 5 — Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak, c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek, e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak, g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak, h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak, ı) Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek, i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek, l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak, m) Öğrencilere, bilgi yüklemek yerine onlarda zekâyı ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak, onlara bilgiye ulaşmanın yöntem ve tekniklerini öğretmek, n) Öğrencileri bilimsel düşünme, çalışma ve araştırma alışkanlığına yöneltmek, o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak, ö) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gerecî, kaynakları ve zamanlarını verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, ilköğretim kurumlarının amacıdır. Genel İlkeler Madde 6 — İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) İlköğretim okullarında sekiz yıllık kesintisiz eğitim, her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur. b) İlköğretim okullarının bütün sınıflarında her derste ve her durumda Türk Dilinin doğru öğretilmesi, Türkçe’nin güzel yazılıp konuşulması temel hedeftir. c) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir. d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınmaz. e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak 5 inci maddedeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır. f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır. g) İlköğretim okullarında eğitim-öğretim hizmetleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. h) İlköğretim kurumlarında demokrasi bilincinin geliştirilmesi, hür ve demokratik bir eğitim-öğretim sürecinin yaşatılması sağlanır. Bu amaçla öğrenci, öğretmen, personel, yönetici ve veliler; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik kuralların uygulandığı, sevgi ve saygıya dayalı uyumlu bir çalışma ortamı oluştururlar. ı) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır. i) İlköğretim kurumlarında uygulanan programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. j) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlik ön plânda tutulur. Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve denetimine açık tutulması sağlanır. k) İlköğretim kurumlarında kaynaklar etkili ve verimli olarak kullanılır, eğitim-öğretimde kalite artırılır, kurumun rekabet gücü geliştirilir. l) Yönetici ve öğretmenler, eğitim-öğretim ve yönetimde mevzuat ve programların ön gördüğü plânları hazırlar ve uygular. İlköğretim kurumlarında öğrencilerin eğitimlerini her yerde ve her zaman sürdürmeleri için gerekli önlemler alınır. m) Eğitim-öğretimde kalite, etkili bir okul, aile ve çevre iş birliği ile sağlanır. n) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını not ile değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır. Genel Konular Madde 7 — Eğitim-öğretimde aşağıdaki genel konular göz önünde bulundurulur: a) İlköğretimde öğrenciler oldukları gibi kabul edilerek değer verilir. b) İlköğretim kurumlarında öğrenciler, temel bilgi ve becerileri kazanırken; yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen ve karşılaştığı problemleri çözebilen bireyler olarak yetişmeleri için öğrenci merkezli eğitime yer verilir. c) Öğrencilerin temizlik, sağlık ve beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmaları için gerekli önlemler alınır. d) Öğrencilerin bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı olarak gelişmeleri için sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yer verilir. e) Öğrencilerin başarılarını artırmak ve eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek amacıyla yetiştirme kursları ile etüt saatleri düzenlenebilir. f) Kurum binalarının yerleşim plânında belirtilen yönetim odaları, derslikler, lâboratuar, teknoloji derslikleri, resim, müzik derslikleri, ana sınıfı, çok amaçlı salon gibi üniteler amacına ve projesine uygun olarak donatılır ve kullanılır. g) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması kapsamında; ilköğretim kurumlarında ana sınıfı açılması, özendirici önlemlerle öğrenci sayısının artırılması sağlanır. h) Haftalık ders dağıtım programı hazırlanırken öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal etkinliklerinin yoğun olduğu saatlerin uygun derslere ayrılması, okulun özel derslikleri ve araçlarının ortak bir plân dahilinde kullanılması sağlanır. ı) Okulun açıldığı ilk günlerde birinci sınıfı okutan öğretmenler, gerekli gördüklerinde öğrencilerini velisinin kontrolünde serbest bırakabilir. i) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir. j) Ana sınıflarının çalışma saatleri, bağlı bulundukları okulun öğretim şekline göre düzenlenir. Ana sınıflarında görevli öğretmenler, bir günde eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun okulda bulunduğu saatlerde eğitim etkinliğine katılmak zorundadırlar. 5. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi;
  UYGULAMA ESASLARI Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: • Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür. • Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. • Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir. • Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım işliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır. • Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder. • Öğretmen, programın “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir. • Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarihî ve kültürel değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır. • Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır. • Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır. • Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır. • Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede “Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir. • “Düzen” kuşağında yer verilen sınıf etkinlikleri kavram yanılgılarına yol açılmaması için aynen uygulanır. Bu kuşaktaki etkinlikler sınıf ortamında gerçekleştirilir. • “Kurgu” ve “Yapım” kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak değiştirip geliştirebilir. • Öğretmenler yıl içinde tasarım etkinliği sürecinde öğrencilerin yapacağı çalışmalara açılım sağlamada diğer zümrelerle iş birliği yapar. • Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlar ve öğrencilere yol gösterir. • Öğrenciler etkinliklerini, öğretim ortamında oluşturulan teknoloji ve tasarım panosunda sergilerler. • Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji şenliğiyle sergilenir ve tanıtılır. • Teknoloji şenliğine her öğrenci kendi seçeceği bir çalışmasıyla katılır. • Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin “Teknoloji Şenliği” etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.
  Programın Genel Amaçları Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin; 1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları, 2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri, 3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri, 4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri, 5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları, 6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri, 7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları, 8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları, 9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları, 10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri, 11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
  6. Yıllık Çalışma Takvimi İncelendi. I. Dönem; II.Dönem; Eylül: 2 hafta Şubat: 3 hafta Ekim: 5 hafta Mart: 4 hafta Kasım: 4 hafta Nisan: 5 hafta Aralık: 4 hafta Mayıs: 4 hafta Ocak: 2 hafta Haziran: 2 hafta TOPLAM: 18 hafta TOPLAM: 18 hafta olduğu görülmüştür.

 2. #2
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,663
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: teknoloji tasarım sene başı toplantı

  7.A-KUŞAKLARIN ÖZELLİKLERİ “Düzen” kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar. “Kurgu” kuşağında öğrenciler;  Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.  Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.
  “Yapım” kuşağında öğrenciler;  Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.  Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.  Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.
  B-MÜFRADAT PROGRAMLARINA GÖRE KUŞAKLARIN DENGELİ OLARAK DAĞITILMASI
  2007– 2008 Eğitim Öğretim yılı içerisinde kullanılmak üzere; ders programı aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve uygulama kararı alınmıştır.

  6.7. ve 8.sınıflar öğretim programı ve yıllık planlarına göre kendi programlarını işleyecektir
  8. 30.06.1986 Tarih 2212 Sayılı Tebliğler Dergisi’ nde yayınlanarak yürürlüğe konan “Atatürkçülükle İlgili Konular” incelenmiştir. Milli Bayramlar ve “Atatürk Haftası” etkinliklerinde; Atatürk’ün akla , bilime, tekniğe, teknolojiye, sanata ve sanatçıya verdiği önemle ilgili konuların işlenmesine, karar verilmiştir. Ayrıca Milli Bayramlarda Atatürk ile ilgili hazırlanmış cd ler ( Sarı Zeybek, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Geçilmez vb. ) öğrencilere izlettirilecektir.
  9. Sunuş, buluş, kubaşık, örnekleme, özetleme, grup çalışması, beyin fırtınası vb. yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.
  10. Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için planlanacak. Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılacaktır.
  11. Eylül 2003, 2552 Sayılı Tebliğler Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre,
  Not Verme ve Değerlendirme Madde 33 – ilköğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir;
  DERECE RAKAM PUANLAMA Pekiyi 5 85 – 100 İyi 4 70 – 84 Orta 3 55 – 69 Geçer 2 45 – 54 Başarısız 1 0 – 44
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin; • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği, • Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği, • Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu, • Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği, • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.
  Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Görüşme (Mülakat): Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin anlama düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açınımlar sağlamak amacıyla görüşme yapar. Öğrencilerle yapılan görüşmede aşağıda örnek olarak verilen sorulardan yararlanır. • Bir olayı (konuyu, yöntemi, fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? • Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? • Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? • Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin?
  Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin; • Soru ve önerilere verdikleri cevapları, • Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını, • Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
  Öğretmenler gözlem yaptıklarında; • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır. • Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler. • Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler. • Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirir. • Yapılan gözlem için yaptığı değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar gözlem anında kaydeder.
  Gözlemler, serbest biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formlarıyla da yapılabilir. Gözlem formları ile gözlem yapmak, öğretmenin öğrencilerin sergilediği davranışları gözden kaçırmasını, unutmasını engellemek bakımından gözlemin geçerliliğine ve güvenirliliğine katkı sağlar. Yapılandırılmış bir gözlem formu Ek-7’de verilmiştir.
  Sözlü Sunum: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin yapacakları sözlü sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarının yanında, öz değerlendirme ve akran değerlendirme ölçekleri kullanılır. Performans Değerlendirme: Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Öğretmenler performans değerlendirmeyi, kompleks bilişsel öğrenmeyi gözlemlemek için kullanabileceği gibi akademik alanlardaki (fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler gibi) tutumları ve sosyal becerileri gözlemlemek için de kullanabilirler. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem çözmelerini, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını, sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler (Ku***zyn ve Borich, 2003). Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında öğrenci performansının değerlendirilmesi öğrenci ürün dosyası kullanılarak yapılacaktır. Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir? Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir (Airasian, 1994). Bunlar; Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak  Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek  Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve
  aileyi öğrencinin eğitimine katmak  Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini
  değerlendirme becerisi kazandırmak  Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu
  performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek  Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek  Öğrencileri değerlendirmek
  Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir. Öğrencilerin bir sonraki adımı tanımlayabilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar. Öğretmen değerlendirme sürecinde öğrencileri dürüst ve açık olarak kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Öğrencilere bu değerlendirmenin, kendi gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek amacıyla yapıldığı açıklanır. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile öz değerlendirmeler yapılabileceği gibi Teknoloji ve Tasarım dersinde proje geliştirme sürecinde tutulacak “günlükler” yardımı ile de öz değerlendirme yapılabilir. Ancak yapılandırılmış formlar yardımı ile değerlendirme yapmak her zaman için ekonomik ve kullanışlıdır. Örnek öz değerlendirme formları Ek -1 ve Ek-2’de verilmiştir.
  Akran Değerlendirme: Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor vb. çalışmaları değerlendirmesidir. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerilerini de geliştirirler. Akran değerlendirme, öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Akran değerlendirmede, öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Akran değerlendirme formuna örnek Ek–5 formu verilmiştir. Öğrenciler akran değerlendirme formunu kendilerinin belirleyeceği arkadaşlarına uygularlar. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.
  Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı Dereceli puanlama anahtarı “Bütüncül” ve “Analitik” olarak iki grupta incelenebilir. Genel olarak belli bir yetenek, öğelerine ayrılmadan bir bütün olarak puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna, 1997). Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır (Moskal, 2000; 2003). Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği öğelere ayırıp her öğe için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarlardır (Haladyna, 1997; Moskal, 2000). Örnek bir analitik dereceli puanlama anahtarı Ek -6’da verilmiştir.
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi/50978-teknoloji-tasarim-sene-basi-toplanti.html#post105204
  Değerlendirme Formlarının Kullanımı Öğretmen, Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencileri “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak değerlendirir. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısını belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılır. Her kuşak için hazırlanan öğrenci ürün dosyaları, “dereceli puanlama anahtarı” ile puana dönüştürülür. Öğrencinin ürün dosyalarından alacağı puanlar ile sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan puanlar Ek-8’de verilen öğretmen not çizelgesine işlenir. Bu çizelge yardımı ile aritmetik ortalamaya dönüştürülen puan, nota çevrilerek öğrenci başarısı belirlenir. Öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını puana dönüştürmek amacı ile “gözlem formları” kullanılabilir. Bir dönem için öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan en az bir puan verilir. Değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrencinin her kuşak için ayrı ayrı oluşturduğu öğrenci ürün dosyasında toplanır. Öğrenci kuşak içinde birden fazla yaptığı çalışmalardan kendisinin belirleyeceği en iyi çalışmasını ürün dosyasına koyar. Ürün dosyasında, belirlediği çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde tuttuğu günlükler, kullandığı başvuru kaynakları, günlüklerine kaydedemediği kanıtlar, öz değerlendirme formları vb. yer alır. Kuşak içinde yaptığı çalışma sürecinde öğrencilerin gelişimi “Gözlem Formu” ile, ürün dosyasının tüm boyutları ise “Analitik Puanlama Anahtarı” kullanılarak öğretmen tarafından değerlendirilir. Ayrıca her kuşak sonunda bir ürün ortaya çıktığı için bu ürünün gerçekleştirilmesi sürecinde öğrenci tarafından sergilenen çeşitli becerilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle analitik puanlama anahtarlarının öğrencinin sergilediği becerileri değerlendirmek amacıyla kullanılması önerilir. Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Öz değerlendirme formları, sınıf içinde yapılan etkinlikler sonrasında kullanılabileceği gibi öğrencilerin ürüne yönelik yaptıkları çalışmalarda da kullanılabilir. Bu çalışmalar karşılaştıkları güçlükleri, becerilerdeki üstün yönleri, planlı çalışmadaki eksik yönleri vb. açılardan öğrencinin kendisini değerlendirmesine fırsat verir. Her kuşakta üretime dönük faaliyetler, sınıf içinde anlamlı ve uğraştırıcı etkinliklerle yapıldığı için bu formların kullanılması önerilir. Öz değerlendirme formlarında amaç öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. Akran değerlendirme formları grup değerlendirme formları etkinliğin niteliğine ve isteğe göre kullanılır.

 3. #3
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,663
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: teknoloji tasarım sene başı toplantı

  12. Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılacaktır. Mevcut olan İş Eğitimi atölyesi, Teknoloji Tasarım Dersi Atölyesi olarak hazırlanacaktır. Sınıfın yarısı atölyede ders yaparken, diğer yarısı sınıflarda ders işleyecektir. Daha sonra mevcut koşullar göz önünde bulundurularak 2. bir atölye oluşturma yoluna gidilecektir. Atölyede, öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panoların hazırlanması yoluna gidilecektir.
  13. “Milliyetin çok belirgin vasıflarından biri dildir. Türk Milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.” Dilin milliyetle olan ilişkisini yüce önder Atatürk o kadar güzel belirtmiş ki; söylenecek daha fazla söz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir devlettir.Üniter bir devlet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet ve tek dil esasına dayanır. Cumhuriyetin ilanı, 1929’da yeni harflerin kabulü, Türk Dil Kurumunun 1932’de kurulması ile dildeki sorunlar çözülmüş ve Yeni Türkçe veya Güzel Türkçe adı verilen ortak bir dil oluşturulmuştur. Ulu önder Atatürk Türk dili hakkında ne diyor: “Türk milletinin dili Türkçe’dir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti geçirdiği felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir, zihnidir.” Dilimize özen, benliğimize gösterdiğimiz saygının bir göstergesidir. Kendi kültürlerine saygı duymayanlar başkalarından saygı bekleme haklarını yitirmiş olurlar. Bu yüzden biz eğitimciler Türkçe’yi düzgün kullanma konusunda, öğrencilerimize örnek olmamız gerekir.
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi/50978-teknoloji-tasarim-sene-basi-toplanti.html#post105205
  14. Yayınlandığı Resmî Gazete :27.08. 2003/25212 Tebliğler Dergisi :Eylül 2003/2552 Düzeltme :Kasım 2003/2554 Ek ve Değişikliklerin Yayınlandığı Resmi Gazete :21.10.2004/25620 Devam Zorunluluğu Madde 25 — İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, müfettişler, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Derse Devamsızlık Madde 26 — Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamın İzlenmesi Madde 27 — İlköğretim kurumlarında okula devam zorunludur. İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunamayan, okulsuz bir yere veya yabancı bir ül***e gidenlerin durumu, okul müdürü tarafından belgelendirilerek millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Millî eğitim müdürlüğü yurt dışına gidenlerin adreslerini, takipleri yapılmak üzere Bakanlığa bildirir. Diğer devamsız öğrencilerin takip işlemleri millî eğitim müdürlüğünce yapılır. Sonuçtan okul müdürlüğüne bilgi verilir. Bunların kaydı, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. Geri dönenlerin okula devamları sağlanır. Özürlü Devamsızlık Madde 28 — Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır. Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar. Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere o ilin milli eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki etkinliklere katılanlara ise valilikçe izin verilir. Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır. İzin Verme Madde 29 — Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcıları tarafından verilir. Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.

  Okula Geç Gelme Madde 30 — Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır. Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusun da, devamsızlık yapan veya derse geç giren öğrencilere uygulama yapılacaktır. GÜNDEM MADDESİ –15 Yapılması muhtemel sosyal faaliyetlere ( Sergi, Bilgi yarışması, Şiir dinletisi vb.) Teknoloji ve Tasarım Dersi branş öğretmenleri olarak tam destek verme kararı alınmıştır. Ayrıca Mayısın 1. veya 2. haftasında her öğrencinin kendi seçeceği bir çalışma ile Teknoloji Şenliği yapılmasına karar verildi.
  16. Öğrenci başarısını arttırmak için; Aşağıda belirtilen, ÇALIŞMANIN İNCE NOKTALARI; Öğrencilerle paylaşılacak. "İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir derlerse de inanmayın" Merak etmediğiniz bir şey sizi hiç ilgilendirmiyor demektir. Bir konuya duyduğunuz merak ise öğrenmenizi kolaylaştırır. İlgi ve sevgiyle konunun üzerine gitmenizi ve kavramanızı sağlar. Zorlandığınız konularda ilginizi çekecek bir şeyler bulmaya çalışın; bakın göreceksiniz her şey ne kadar da kolay olacak sizin için. Öğreneceğiniz konuyu kavrama çalışmaları yapmalısınız. Konuyu ellerinizle tutamayacağınız için gözlerinizle ana ve ara başlıklarında bir gezinti yaparak anlamaya çalışmalısınız. Varsa özetten, yoksa sonuçtan bir şeyler yakalayabilirsiniz. Genel görünümü açısından yakınlaştığın konuyu parçalara böl ki, hepsi birden üstüne üstüne gelmesinler. Bu arada böldüğün parçaların ara başlıklarını kendine soru olarak sormalı ve bu sorunun yanıtını ararken altını çizme yöntemini kullanmalısın gözünden kaçmamaları için... Buna bilgiyi göze hapsetme yöntemi de diyebiliriz. Parçaladığınız konuyu son olarak bir bütün haline getirmeli, aralarındaki bağlantıyı kurmalı ve sonuca varmalısın ki, uçup gidemesinler belleğinden. Oku, anlat, yaz, tartış! Çalışmanın aktif olabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından değişik yöntem ve tekniklerle çalışmalısın. Her konu için farklı bir teknik kullanmalısın. Okuma, anlatma, yazma, (not alma), uygulama, tartışma, test çözme, test sorusu hazırlama gibi farklı çalışma türleri aktif çalışmanı sağlar. Okuduklarınızı bir tartışmacı gibi okuyun. Tartışın; onaylayın ya da onaylamayın; ama fikriniz olsun. Okuduğunuz ne olursa olsun kendinizle bir bağlantısını bulmalısınız. Beyninizi okumaya, çalışmaya konsantre edin. Okuduğunuza, çalıştığınıza bütün beyin gücünüzle saldırın. Dikkat, dağılır! Çalışırken dikkatinizi toplayamamanın başlıca iki nedeni vardır: Birincisi çalışma alışkanlığının henüz oluşmaması, ikincisi ise beyninizi meşgul eden diğer etken ve problemler. Çalışma motivasyonu olmadan başarılı olabilmek son derece zordur. Çalışmaya istekli değilseniz başka şeyler yapmayı istiyorsunuz demektir. Ders çalışmak ya da çalışmamak gibi iki seçenekten hangisini seçerseniz seçin bunun bir bedeli olacaktır. Hangisini ödeyebileceğinizi düşünüyorsanız o seçeneği tercih edin. Ders çalışırken "arkadaşlarınızdan daha düşük puan almak, sınavlarda başarılı olamamak" gibi endişeler dikkatinizi dağıtıyorsa bu endişelerinizin çıkış noktasını araştırmanız gerekir. İlgi ve yeteneklerinizin başarılı olmanıza yetmediğini mi düşünüyorsunuz; yoksa endişeleriniz heyecansal faktörlerden mi kaynaklanıyor? Kimi öğrenciler çalışması gereken sayfalara dakikalarca bakarak adeta uyanıkken rüya gördüklerini fark ederler. Bu çok rastlanan bir durumdur. Ancak bu durum çalışmayı engelleyen bir aşamaya gelmişse "kendine gel şimdi sırası değil" diyerek kendinizi uyarın. "DİKKAT NASIL TOPLANIR?" Gereksiz sorularla beyni meşgul etmeyin, her şeyin bir zamanı vardır. Aklınıza takılan sorunu o an çözmeniz mümkünse dersin başına oturmadan çözün. Mümkün değilse ne zaman ilgileneceğinize dair not almanız sizi rahatlatır. Duygusal sorunlarınızı geçici bir süre rafa kaldırın, güzel günler ileride. (Not: Böyle gidersen çok daha büyük sorunların olacak.) Çalışırken gereksiz detaylara dalma, önce konunun özünü kavramaya çalış. Çalışma ortamında gereksiz uyaranların senin vaktini çalmasına izin verme. Öğrenilecek bilgiler karışık ve sistemsiz olmasın, gerekirse şemalar çiz, bilgileri somutlaştır. Amaçsız ve düzensiz çalışma; neyi öğreneceksen ona yoğunlaş. Ağır bir sorumluluk altında aşırı zorlanma ve beklentilerle kilitlenen beyin, okuduğunu kavrayamaz ve kaydedemez. Beynimizde bilgisayardaki bellekle aynı sistemi kullanır. Kilitli bir belleğe nasıl ki bilgi depolayamazsanız beynimizde kilitli olduğunda hiçbir bilgiyi kaydedemez. Öyleyse çalışma sisteminizi gözden geçirmeli ve kendinizi toparlamalı, sürekli notlar alarak belleğinizi harekete geçirmelisiniz. "Kötü bellek yoktur, eğitilmemiş bellek vardır."
  Unutmamak için en etkili ilaç : Düzenli Tekrar tekniklerinin uygulanması ile zaman ve emek kaybı önemli ölçüde engellenebilir. Kodlama: 1) Bilgilerin belleğinize kodlanmasına dikkat edin, yani öğrendiğiniz bilgi üzerinde çalışın ki kısa süreli bellekten uçmayıp uzun süreli belleğe transfer olsun. Yenileme: 2) Öğrenilen bilgileri yenilemek için tekrar edin. Tekrar unutmayı engellemenin en iyi yoludur. Tekrarlarınızı en iyi üç yolla yapabilirsiniz. a) Görsel: Genel olarak konuları gözden geçirme işlemidir. b) Sözel: Sesli olarak okumaktır. c) Anlatımsal: Öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle anlatmaktır. En iyi yöntem, çalıştıklarınızı başkasına anlatmaktır. Öğrenmenin hemen sonunda yapılan tekrarın büyük yararı vardır.
  17: Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel beklentisi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve anlayış geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrenci velilerinden Teknoloji ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun, öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme doğrultusunda hareket etmelidirler.
  Bu amaçla veliler; 1.Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığının farkında olmalıdır. 2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır. 3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır. 4. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek teknoloji şenliğinin organizasyonuna yardımcı olmalı ve öğrencilerin başarılarını paylaşmalıdır.
  18: Aşağıda belirtilen ortak kararlar Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri tarafından alınmıştır; Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlamasına ve öğrencilere yol gösterilmesine, İşlik içerisinde yer alacak araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanmasına, Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesine ve gerekli planlamaların yapılmasına, Mayıs ayının 1. veya 2. haftasında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğine okul yönetimi ve velilerin yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapılmasına, Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılmasına, Mevcut olan İş Eğitimi atölyesi, Teknoloji Tasarım Dersi Atölyesi olarak hazırlanmasına, Sınıfın yarısı atölyede ders yaparken, diğer yarısının sınıflarda ders işlemesine; Daha sonra mevcut koşullar göz önünde bulundurularak 2. bir atölye oluşturma yoluna gidilmesine karar verilmiştir.
  19. 2007 – 2008 Eğitim – Öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve tüm Milli Eğitim personeline sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle toplantı sona ermiştir.

Benzer Konular

 1. 4.sınıf şube öğretmenler toplantı tutanağı sene başı
  By Beyza in forum 4. Sınıf Etkinlikler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 24.Kasım.2010, 23:22
 2. 1. sınıf sene başı veli toplantı tutanağı örneği
  By Mustafa Uyar in forum 1. Sınıf Etkinlikler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.Eylül.2010, 20:21
 3. 1. sınıf sene başı veli toplantı tutanağı
  By Mustafa Uyar in forum 1. Sınıf Etkinlikler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.Ekim.2009, 22:17
 4. 1.sınıf sene başı veli toplantı izin ve gündem maddeleri
  By Mustafa Uyar in forum 1. Sınıf Etkinlikler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.Ekim.2009, 22:16
 5. fen ve teknoloji sene başı zümre
  By Mustafa Uyar in forum Fen ve Teknoloji Dersi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.Haziran.2008, 11:57

Bu Konudaki Etiketler


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.