2007 – 2008 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/teknoloji-ve-tasarim-dersi/50901-teknoloji-ve-tasarim-dersi-ii-donem.html#post104793

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ II. DÖNEM


ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı no: 2
Toplantı Yeri: Öğretmenler odası
Toplantı tarihi ve saati:

10:30
Toplantıya Katılanlar: SEMA KAHRİMAN (teknoloji ve tasarım öğretmeni) , (teknoloji ve tasarım öğretmeni)
GÜNDEM MADDELERİ:

1 – Açılış, yoklama

2 – Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması ,

3-Birinci dönem zümre toplantı tutanağının gözden geçirilerek yapılan çalışmaların görüşülmesi,

4-Birinci dönem ders başarısının değerlendirilmesi ve yapılan çalışmalar,

5 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının (kılavuzunun) gözden geçirilerek, 2. dönem “yapım” kuşağı uygulama esaslarının görüşülmesi,

6-Ölçme ve değerlendirme durumunun görüşülmesi

7-Okulda bulunan teknoloji işliği ,ders araç ve gereçleri ile kütüphane ve bilgi teknolojileri sınıflarının kullanılma durumunun görüşülmesi,

8-Yıl sonunda yapılması planlana “teknoloji şenliği” nin görüşülmesi,

9-Dilek ve temenniler.GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- Açılış, yoklama:
Toplantı, yukarıda belirtilen tarih , yer ve saatte Sema KAHRİMAN ve ’in

katılımı ile gerçekleşmiştir.

2-Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması:
İlköğretim kurumları yönetmeliğinin, zümre öğretmenler kurulu ile ilgili 95. maddesi Sema KAHRİMAN tarafından okundu.
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.3-Birinci dönem zümre toplantı tutanağının gözden geçirilerek yapılan çalışmaların görüşülmesi:

Birinci dönem zümre toplantı tutanağı incelenerek, görüşülen ve karara bağlanan konuların yerine getirildiği Sema KAHRİMAN tarafından açıklandı.

İkinci dönem oluşturulan tüm sınıf mevcutlarının 25’in üzerinde olduğu ve bu sınıfların programa uygun olarak bölünmesi gerektiği, ders öğretmeni Sema KAHRİMAN tarafından belirtildi.

Birinci dönem yapılan çalışmalar konusunda ise;
a-Tüm öğrencilerin görebileceği genel bir teknoloji ve tasarım panosunun oluşturulduğu, burada buluş, haber ve etkinliklerin sergilendiği,
b-Sınıf düzeyinde ise, mevcut sınıf panolarının bir bölümünü teknoloji ve tasarım panosu olarak kullanıldığı ve öğrencilerin etkinlik sonundaki çalışmalarının burada sergilendiği,
c-Öğrenci ürün dosyalarının ve diğer ders malzemelerinin depolandığı dolapların oluşturulduğu,
d-Birinci dönem öğrenci çalışmalarının fotoğraflanarak bilgisayara yüklendiği, ve internette www.teknolojik.org adresinde yayınlandığı,


4- Başarının arttırılması ile ilgili olarak ise yukarıdaki eksiklerin giderilmesi öğrencilere veli, diğer ders öğretmenleri ve çevredeki kurum ve uzmanlarla işbirliğinin arttırılması gerektiği belirtildi.5–Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının (kılavuzunun) gözden geçirilerek, 2. dönem “yapım” kuşağı uygulama esaslarının görüşülmesi:

Ders öğretmeni Nevzat KAHRİMAN 6,7, ve 8. sınıflarda ikinci dönem uygulanacak YAPIM kuşağını ve etkinliklerini aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle açıkladı.KUŞAKLAR


SINIFLAR

YAPIM
6. SINIF
*Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım
*Tasarımımı üretiyorum
7.SINIF
*Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım
*Üretiyorum
8.SINIF
*Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım
*Nasıl tanıtalım


Yapım kuşağında tüm sınıflarda genel olarak aşağıdaki TASARIM SÜRECİ uygulanarak uygulama yapılacağı Nevzat KAHRİMAN tarafından belirtildi.Yapım kuşağında dersin kılavuzunda belirtildiği ( 6. sınıf “yapım” sayfa 105) şu açıklamalar ders öğretmeni tarafından vurgulandı.
“Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım” etkinliği öğrencilerin sorun çözümüne dayalı,ürüne yönelik tasarım sürecini yaşayarak öğrenmeleri amacıyla verilmiştir.Bu etkinlik çevre şartları dikkate alınarak
zümre kararı ile farklı bir sorunun çözümüne yönelik yeniden düzenlenebilir. Ancak etkinliğin grupça yapılmasına ve tasarım sürecinde yer alan tasarım sürecine uygun olmasına dikkat edilir. Bu etkinlikle
öğrencilere tasarım sürecinde yer alan aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilmesi istenilen tutum ve davranışlar fark ettirilir.

7. sınıflar Yapım kuşağı ÜRETİYORUM etkinliği için de kılavuzdaki (7. sınıf yapım, sf;179) şu açıklamaları dile getirdi;

“ Bu etkinlikte öğrenciler, yaşamlarındaki bir sorunun çözümüne yönelik tasarım
etkinliğini bireysel olarak yaparlar. Tanımladıkları sorunu çözümleyen ürünün tasarımını yaparken grup etkinliğinde verilen tasarım sürecinden yararlanırlar.
Öğrenciler ürün/maketi gerçekleştirmede kullanacakları uygun yöntem ve teknikleri, araç ve gereçleri belirlemede araştırmaya yönlendirilir.”

Ayrıca SEMA KAHRİMAN, 8. Sınıflar için program kılavuzundaki şu açıklamaya dikkat çekti;

“Öğrenciler pazarlanabilir hâle getirmek için önceki yıllarda yaptığı “Yapım” kuşağındaki etkinliklerde gerçekleştirdiği ürün/maketlerden birini seçer veya yeni bir tasarım etkinliği gerçekleştirirler. Bunun için aşağıdaki tasarım sürecinden yararlanırlar:”Böylelikle bu dönem grup etkinliğinde yapılacak olan ürünler kullanılarak “ NASIL TANITALIM” etkinliğinin uygulanacağını belirtti.

Tüm sınıflarda yapım kuşağı boyunca dersin gerektirdiği çalışma ve güvenlik kurallarının öğrencilere önceden açıklanarak uygulatılacağı ders öğretmeni tarafından belirtildi.

6-Ölçme ve değerlendirme durumunun görüşülmesi:
Tüm sınıflarda dersin program kılavuzunda belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre notların verileceği, ders öğretmeni Nevzat KAHRİMAN tarafından belirtildi.
Buna göre ;
ilk etkinlik olan grup etkinliklerin,..................1 Ders içi performans puanı (öğrenci gözlem formları kullanılarak ) ile değerlendirileceği,
Bireysel etkinliklerin ise , ............................. 1 Ders içi performans puanı, (öğrenci gözlem formları kullanılarak)
..............................1 yapım kuşağı uygulama puanı ( dereceli puanlama anahtarı kullanılarak) öğrenci ürün dosyalarına verileceği belirtildi.
Öğretmen not çizelgesinde de belirtildiği üzere toplam 3 notla değerlendirme yapılacağı açıklandı.

Ayrıca sınıfların ikiye bölünmesi nedeniyle “öğrenci gözlem formlarındaki” 20 değerlendirme kriterinin 10’a indirilerek hazırlanan gözlem formlarının kullanılacağı,
Dereceli puanlama anahtarı ise 25’şer puanlık 4 kriter üzerinden yapılacağı; her 25 puanın da geliştirmeli(10 puan),iyi (15 puan) ve mükemmel(20 puan) olarak değerlendirileceğini açıkladı.

7-Okulda bulunan teknoloji işliği, ders araç ve gereçleri ile kütüphane ve bilgi teknolojileri sınıflarının kullanılma durumunun görüşülmesi:
Tekonoloji İşliği dönüşümlü olarak kullanılacağından dolayı 1, Dönem Aysun Sıdıka ÇELİK tarafından kullanılmış olup 2, Dönem Nevzat KAHRİMAN tarafından her öğretmenin öğrenci grubu değiştirilmeksizin kullanılacaktır
Öğrencilerin dersle ilgili yapacakları araştırmalar ile ilgili okulun kütüphane ve bilgi teknolojileri sınıflarını kullanması gerektiği dile getirildi. Bahattin CANDAN bir plan dahilinde öğrencilerin okulun tüm araç gereç ve birimlerinden faydalanabileceklerini belirtti.

8-Yıl sonunda yapılması planlana “teknoloji şenliği” nin görüşülmesi:
Yıl sonunda, teknoloji ve tasarım dersinde yapılan çalışmaların sergileneceği bir teknoloji şenliğinin düşünüldüğü ders öğretmeni Nevzat KAHRİMAN tarafından dile getirildi .Okul Müdürü Bahattin CANDAN ise bunun mayıs sonu veya haziran başında olabileceğini ve Görsel sanatlar dersi ile ortak yapılabileceğini söyledi.

9-Dilek ve Temenniler:
Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandıktan sonra iyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdiNevzat KAHRİMAN UYGUNDUR
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Bahattin CANDAN
Aysun Sıdıka ÇELİK Okul MÜDÜRÜ
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni