2006-2007 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ I.
DÖNEM 10. SINIFLAR FIKIH II. (ortak) YAZILI SORULARI (B)


S-1’’Fıkhın ayrıntılı delillerinden hüküm çıkarılmasını mümkün kılan kurallardır.’’ Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)Fıkhın b)Fıkıh Usulünün c)Fukahanın d)Fakihlerin
S-2 Peygamberimizin değişik nedenlerle,çeşitli maksatlarla söylediği sözler hangi çeşit sünnettir?
a)Fiili b)Kavli c)Takriri d)Tahsini
S-3 Fıkıh llminin içine almadığı konu aşağıdakilerden hangisidir?
a)İbadetler b)İnançlar c)Ukubat d)Muamelat
S-4 Sahabeden sonraki nesle verilen isim hangisidir?
a)Tebeü Tabiin b)Tabiin c)Müctehit imamlar d)Raşit halifeler
S-5 Peygamberimizin vefatından sonra,herhangi bir zamanda,hukuki bir konu hakkında,o zamanın bütün Müslüman müctehitlerinin ittifakına ne denir?
a)İctihat b)İstihsan c)İcma d)İstislah
S-6 Hükmün yanlış olma ihtimali varsa,doğruluğu kesin değilse böyle hükme götüren delile ne ad verilir?
a)Kesin delil b)Zanni delil c)Kat’i delil d)Açık delil
S-7Aşağıdakilerden hangisi kıyasın şartlarından değildir?
a)İttifak b)İllet c)Aslın hükmü d)Asıl
S-8 Bu gün elimizde fıkıh usulü ilmine dair yazılmış en eski eser aşağıdakilerden hangisidir?
a)el-Ümm b)Fıkhü’l Ekber c)er Risale d)Edebü’l Gadi
S-9 Haram ve yasak olan fiil ve davranışlara götürücü nitelikteki yolların,vesilelerin de yasaklanarak kapatılmasına ne denir?
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/fikih/61988-fikih-10-sinif-1-donem-2-yazili.html#post125838
a)İcma b)İstihsan c)Sedd-i Zerai d)İstishab
S-10Fıkıh usulünde kelamcı metot ilk devirlerde daha çok hangi mezhep alimlerince uygulanmıştır?
a)Hanefi b)Şafii c)Maliki d)Hanbeli
S-11 Sübutu kat’i, Manaya delaleti Zanni olan emirlerdir. Bu tanım neyin tanımıdır?
a)Farz b)Vacib c)Mekruh d)Mendup
S-12 Sebebi nüzül kavramı neyi ifade eder?
a)Hadislerin sebebini b)Ayetlerin iniş nedenenini c)Sünnetlerin nedenlerini d)Olayların nedenlerini
S-13 Raşit halifeler devri ne zaman başlar?
a)Peygamberden sonra b)Sahabeden sonra c)Müctehit imamlardan sonra d)Tabiinden sonra S-14 İmam-ı Azam’ın en şöhret kazanmış eseri hangisidir?
a)Fıkhül Evvel b)Fıkhül Ekber c)Fıkhü’s Sani d)Fıkhül Adli
S-15 Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin peygamber devri özelliklerinden değildir?
a)Vahye dayanması b)Tedriciliğin olması c)Neshin olması d)Münakaşanın olması
S-16 Kabir ziyaretinin önce yasaklanması sonra serbest bırakılması neye örnektir?
a)Neshe b)Feshe c)Sulhe d)Fıkha
S-17 İşleyenin cezalandırıldığı,işlemeyenin sevap kazandığı, inkarının küfre götürdüğü şer’i hüküm hangisidir?
a)Farz b)Vacip c)Haram d)Mekruh
S-18 el Ümm ve er Risale adlı eserler hangi ilim adamına aittir?
a)Hanefi b)Maliki c)Hanbeli d)Şafii
S-19 Sahabenin fıkhi çalışma metodunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Kıyasa başvurma b)Kitaba başvurma c)Sünnete başvurma d)İctihada başvurma
S-20 Aşağıdakilerden hangisi Vaz’i hükümlerden değildir?
a)Sebep b)Sünnet c)Şart d)Butlan
S-21 معرفة النفس ما لها و ما عليها
Yukarıdaki tanım kime göre neyin tanımıdır?
a)İmamı Şafii- Usul b)İmamı Malik-Hadis c)İmam-ı Azam-Fıkıh d)İmam-ı Azam-Fıkıh usulü
S-22 İmam-ı Azam Ebu Hanife hangi konularda imam sayılarak fetvalarına uyulur?
a)İtikadi b)Ameli c)Tasavvufi d)Akli
S-23 Geniş bir hadis mirasına ve kültürüne sahip olan fıkıh mektebi hangisidir?
a) Irak mektebi b)Rey mektebi c)Kufe mektebi d)Hicaz mektebi
S-24 Aşağıdakilerden hangisi Edillei Erba’dan değildir?
a)Kitap b)İstihsan c)İcma d)Kıyas
S-25 Siyasi düşüncelerin dini gayretlerden önde tutulur olduğu dönemin başlaması hangi dönemdir?
a)tebeü tabiin dönemi b)Sahabe dönemi c)tabiin dönemi d)İmamlar dönemi
alıntıdır