2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ I. DÖNEM 10. SINIFLAR FIKIH II. (ortak) YAZILI SORULARI (A)


S-1 معرفة النفس ما لها و ما عليها
Yukarıdaki tanım kime göre, neyin tanımıdır?
a)İmamı Şafii- Usul b)İmam-ı Azam-Fıkıh usulü c)İmamı Malik-Hadis d)İmam-ı Azam-Fıkıh
S-2 Fıkıh ilminde uzmanlaşan kişiye ne ad verilir?
a)Fakih b)Muhaddis c)Fukaha d)Muallim
S-3 Bir olayın hükmünü başka bir olaya ictihat ile vermektir. Bu neyin tanımıdır?
a)İcma b)Kıyas c)İstishab d)İstihsan
S-4’’Aşağıdakilerden hangisi yükümlülükte iradi engellerden değildir?
a)Sefeh b)Sarhoşluk c)Cehalet d)Cunun
S-5 Kur’an-ın Mushaf haline getirilişi hangi fer’i kaynağa örnek olur?
a)Kıyas b)Maslahat c)İstihsan d)İcma
S-6 Bir mesele hakkında iki kıyastan birinin illeti daha etkili olduğundan,onun diğer kıyasa tercih edilmesine ne denir?
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/fikih/61987-fikih-dersi-10-sinif-2-yazili.html#post125837
a)İstishab b)İcma c)İstıslah d)İstihsan
S-7 Aksine bir delil olmadıkça, var olan bir şeyin varlığının veya yok olan bir şeyin yokluğunun devamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)İstishab b)İstihsan c)İstıslah d)İstihlak
S-8Fıkıh usulünde kelamcı metot ilk devirlerde daha çok hangi mezhep alimlerince uygulanmıştır?
a)Hanefi b)Şafii c)Maliki d)Hanbeli
S-9Fıkıh ilmi aşağıdaki ilimlerden hangisine girer?
a)Sathi ilimler b)Akli ilimler c)Edebi ilimler d)Nakli ilimler
S-10 Sebebi nüzül kavramı neyi ifade eder?
a) Ayetlerin iniş nedenini b)Olayların sebeplerini c)Hadislerin sebebini d)Sünnetlerin nedenlerini S-11 Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin peygamber devri özelliklerinden değildir?
a)Vahye dayanması b)Tedriciliğin olması c)Münakaşanın olması d)Neshin olması
S-12 Raşit halifeler devri ne zaman başlar?
a)Peygamberden sonra b)Sahabeden sonra c)Tabiinden sonra d)Müctehit imamlardan sonra
S-13 Sahabenin fıkhi çalışma metodunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Kitaba başvurma b)Sünnete başvurma c)İctihada başvurma d)Kıyasa başvurma
S-14 Siyasi düşüncelerin dini gayretlerden önde tutulmaya başlandığı dönem hangisidir?


S-16 Sübutu kat’i Manaya delaleti zanni olan nehiylerdir.Bu tanım hangi hükmün tanımıdır
a)Haram b)Müfsit c)Mekruh d)Mendub
S-17 Mükellefin işlemekle işlememek arasında serbest bırakıldığı şeylere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tatavvu b)Müstehab c)Mendub d)Mübah
S-18 –Hukuki hükümlerin konuluş sebeplerinin aklen açıklanabileceğini savunurlar.
-İslam’ın genel esaslarına aykırı düşen rivayetleri
reddederler.
-İctihada ağırlık verirler. -Mantık kurallarını daha ustalıklı kullanırlar.
Yukarıda verilen özellikler hangi fıkıh mektebine ait özelliklerdir?
a)Ehli Rey b)Ehli Hadis c)Ehli Hicaz d)Ehli Sünnet
S-19 İmam-ı Azam Ebu Hanife hangi konularda imam sayılarak fetvalarına uyulur?
a)İtikadi b)Ameli c)Tasavvufi d)Akli
S-20 el Ümm ve er Risale adlı eserler hangi ilim adamına aittir?
a)Hanefi b)Maliki c)Hanbeli d)Şafii
S-21 Elimizde mevcut olan Ahmed bin Hanbel’in “el Müsned” adlı eserinin özelliği nedir?
a)Ansiklopedik hadis kitabı oluşu b)Fıkıh kitabı oluşu c)Ansiklopedik tefsir kitabı oluşu d)Usul kitabı oluşu
S-22 Delil ile ulaşılan hukuki hüküm kesinlikle doğru ise bu hükme ne ad verilir?
a) İrfan b)İhsan c)İlim d)İtikat
S-23 Hükmün yanlış olma ihtimali varsa, doğruluğu kesin değilse böyle hükme götüren delile ne ad verilir?
a)Kesin delil b)Kat’i delil c)Açık delil d)Zanni delil
S-24 Aşağıdakilerden hangisi Fer’i delillerden değildir?
a)İcma b)Istıslah c)Sünnet d)Kıyas
S-25 Peygamberimizin, söylenen sözü veya işlenen fiili işitip görmesine, öğrenmesine rağmen onları reddetmemesine nasıl sünnet denir?
a)Fiili Sünnet b)Kavli Sünnet c)Takriri Sünnet d)İctimai sünnet


a)Sahabe dönemi b)Tabiin dönemi
c)Tebeü Tabiin dönemi d)İmamlar dönemi
S-15Yükümlü her kadın ve erkeğe emredilen, herkesin işlemesi,yerine getirmesi istenilen ibadetler hangi tür farz grubuna girer?a)Farz liaynihi b)Farz ligayrihi
c)Farz-ı ayn d)Farz-ı kifaye

alıntıdır