2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAZIM KARABEKİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

SİYER DERSİ 2. DÖNEM 2.ORTAK YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:


SINIFI :
NO :

ÖĞRETMENİN ADI:

SORULAR

S -1 Bütün sözlü sataşmalar ve fiili saldırılar rağmen Peygamberimiz aldırış etmemiş ve kendisine ALLAH tarafından kendisine verilen görevi hakkı ile yerine getirmeye çalışmıştır. Bu durum peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir

a) Hoşgörülülüğünü b)sabırlı oluşunu
c) Kıymet bilirliğini d) Merhametini

S -2 Zıddı zülüm olan Her hak edene hakkını vermeye ne denir?

a) Merhamet b)Hakkını teslim
c) Adalet d) Hakını gözetmek

S – 3 “Sana uyan Mü’minlere kanadını indir” “(Resülüm) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse sen(üzüntüden )kendini tüketeceksin” ayetleri peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

a) Merhametini b) Adaletini

c) Sabrını d) Eğitimciliğini

S – 4 Sahip olunan imkanların meşru ölçüler içinde,Giç bir karşılık beklemeksizin başkaların istifadesine sunulmasına ne denir?

a) Adalet b) cimrilik

c) Cömertlik d) Keramet

S – 5 Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin güzel özelliklerinden biri değildir.

a) Dürüstlük b) güvenirlik

c) cömertlik d) Savaş peygamberliği


S – 6 “Hicri 9.yıl heyetler açısından oldukça yoğun bir yıl olduğu için, bu yıla ………………………….......denilmiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Elçiler Yılı b) Elçi bayramı

c) Senedi İttifak d)Heyet bayram


S – 7 Aşağıda peygamberimizin elçiler göndererek İslam’a davet ettiği bazı devletlerin isimleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

a) Bizans imp. b)İran kisrası
c) Hevazin Kırallığı d) Mısır Mukavkısı

S – 8 Genel olarak değerlendirdiğimizde aşağıdakiler-den hangisi Peygamberimizin İslam’a davet etmek için gönderdiği elçilere gösterilen tepkilerden birisidir?


a). Hükümdarlar tarafından elçilere olumlu cevap verilmiş ve İslam’ı kabul etmişlerdir.

b). Elçileri hapse atıp İslam Devletine savaş açmışlardır.

c). İslam’ı kabul etmemekle birlikte, elçileri genellikle olumlu karşılamışlar, ve Hz. Muhammed’e hediyeler gönderenler olmuştur.

d). Onlarda elçi gönderip Peygamberimizi kendi dinlerine davet etmişlerdir.

S - 9 Suriye’den gelen Tüccarların Bizans’ın Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde olduğunu haber vermeleri üzerine Hz. Muhammed bir ordu hazırlayarak Bizans ordusuna karşı sefere çıkmış Suriye yakınlarına kadar gelmişlerdi. Fakat karşılarına düşman ordusunun çıkmaması üzerine Medine’ye geri dönmüşlerdi.

Yukarda bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Taif Kuşatması b)HayberSavaşı

c) Tebuk seferi d) Mute savaşı


S - 10. Hz. Muhammed’in Bizans’ın Busra Valisine Gönderdiği elçinin, yine Bizans’ın Gassani Valisi tarafından öldürülmesi üzerine 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin Müslüman’ın kahramanca çarpıştıkları savaş ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Huneyn Savaşı-630 b) Mute Savaşı-629
c) Hayber Savaşı-629 d) Tebuk Seferi-631
S - 11. Hz. Muhammed ne zaman vefat etmiştir?

a) 8 haziran 632 yılında b) 20 nisan 632 yılında
c) 18 nisan 631 yılında d) 8 haziran 631 yılında
S - 12. Aşağıdakilerden hangisi Hicret esnasında Medine’de Yaşayan Yahudi Kabilelerinden birisi de ğildir?

a) Beni Kureyza b) Beni Nadir c) Beni Sakif d) Beni Kaynuka

S - 13. “Veda Haccında hz. Muhammed ashabıyla helalleşmiş ve veda hutbesinde Müslümanlara vasiyetlerde bulunmuştur.”Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinin özelliklerinden birisi değildir?

a) Peygamberimiz evrensel mesajlar içeren bir konuşma yapmıştır.

b) Kan davasını, faizi, kul hakkı yemeyi, içkiyi, kumarı yasaklamıştır.

c) Burada kendisine görevini tamamladığına dair bir ayet vahyolunmuştur.

d) Kendisinden sonraki devlet başkanını orda bulunanlara açıklamıştır


S - 14. Aşağıdakilerden hangisinde hazreti peygamberin vefat tarihi ve vefat yaşı doğru olarak verilmiştir?

a). 632-58 b). 622-63

c). 632-63 d). 630-61
S - 15. Mûte savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman,Peygamberi-miz (S.A.V)’in “ Allah’ın Kılıcı” ünvanını verdiği sahabe kimdir?

a). Hz.Ali b). Halid b.Velid

c) Abdullah ibni Revaha d) Zeyd b Harise

S - 16. Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde yer almaz?

. a). Cahilliyye adetleri kaldırıldı.

b). İnsanlar eşittir. Üstünlük takva iledir. Renk ve ırk ayrımı yasaklanmıştır.

c). Faizin her türlüsü yasaklanmıştır

d. Erkekler kadınların haklarına, kadınlarda erkeklerin haklarına saygı duymayacaktır.

S - 18. İnsanların yapmasında aciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere, peygamberliklerini ispatı için nasip olan harika, ve olağanüstü olaylara ne ad verilir?
a). Keramet b). Mucize

c). Maunet d.) İstidrac

S - 19. Resûlullah (S.A.V)’i müslüman olarak gören veya Resûlullah (S. A. V)’in onu görüp müslüman olarak ölen kişilere ne denir?

a). Sahabe b). Tabiin

c). Müslüman d). Mümin
S-20. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in(sav) Medine Sözleşmesiyle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?

a). Medine’yi birlikte savunmak
b) Medine’de özgür ve huzurlu bir ortam oluşturmak

c). Mekke’ye geri dönmek
d). Mekke’de birlik ve beraberliği sağlamak

S – 20 A) Genel anlamda Hz. Peygamberin 1.dereceden akrabaları ,eşleri, çocukları ve torunlarına………………….

…………………..denir
B) Peygamberimizin küçük hatalarına…………………….

denir
C) Bedir savaşı …………………..yılında yapılmıştır.

D) Evs ve Hazreç kabileleri ………………..şehrinde yaşardı

E) Hz. Muhammed’in 632 yılında Arafat’ta yaptığı konuşmaya………………………………..denir.

S – 21 Aşağıdaki bilgilerin doğrularına (D) Yanlışlarına (Y) işaretini koyunuz.

( ) Hz.Hamza Uhut savaşında şehit düşmüştür.

( ) Hz. Muhammed (S.A.V.) Hac vazifesini 2 defa yapmıştır.

( ) İnsanlar bir Peygamberi örnek almadanda dini en güzel şekilde anlayıp yaşayabilirler.

( ) Mekke 630 yılında fethedilmiştir.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

( ) Hz.Pey. Medine Mescidini çok amaçlı kullanmıştır


Metin AKÇAY Ayşe PEHLİVAN
H.Mehmet TABURDEMİR Zafer TOPÇU
Fatma VESKE