A

1) Hacılara su dağıtma işine ne ad verilir? A) Hicabe B) Sikaye C) Riyade D) Diraye

2) Peygamberimiz Huneyn savaşında dua ederek, hangi mucizesi neticesinde düşmanı yendi? A) Yağmur yağması B) Rüzgar esmesi C) Bir avuç kum atması D) Gürültü


3) Peygamberimizin oğlu İbrahim hangi hanımından dünyaya gelmiştir?
A) Hz.Ayşe
B) HZ.Meymune
C) Hz.Hafza
D) Hz.Mariye

4) Kaside- i Bürde kim tarafından peygamberimize yazılmıştır?
A) Kab bin Züheyr
B) Hassan bin Sabit
C) Amr bin As
D) Kab bin Malik

5) Hicretin 9.yılı başlarında civar kabileler Müslüman olmak için Medine’ye geldiler. Bu seneye ne ad verilir?
A) Hüzün Yılı
B) Fetret Yılı
C) Heyetler Yılı
D) Boykot Senesi

6) Peygamberimizin ‘Yalnız başına yaşar, yalnız başına ölür ve yalnız başına haşrolur dediği sahabe kimdir?
A) Abdullah ibni Mesut
B) Ebu Zer
C) Selman) ı Farisi
D) Zeyd bin Sabit

7) Hz. Peygamberin vefat senesi hazırlanan ordunun başındaki kumandan kimdir?
A) Hz,Ömer
B) Hz.Ali
C) Hz. Üsame
D) Hz.Zeyd

8) Kab bin Malik Tebük seferine niçin katılamadı?
A) Yaşlı olduğu için
B) Bineği olmadığı için
C) Silahı olmadığı için
D) İhmal ettiği için

9) ‘Münafıklardan ölen hiçbir kimse üzerine hiçbir zaman namaz kılma kabri başında(gömülürken veya ziyaret için ) durma.Çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler’(Tevbe) 84) Kim hakkında nazil olmuştur?
A) Abdullah bin Sebe
B) Ebu Süfyan
C) Abdullah bin Übey
D) Hilal b. Ekberi Münafık

10) Tebük Seferi nasıl sonuçlanmıştır?
A) Müslümanlar yenmiştir
B) Bizanslılar yenmiştir
C) Peygamberimize ait bir mucize sonucu kilometrelerce uzaktaki düşmanların kalbine korku salınmış ve kaçmışlardır
D) Antlaşma yapılmıştır

11) Hac ne zaman farz kılındı?
A) Hicretin 2. senesinde
B) Hicretin 5. Senesinde
C) Hicretin 7. sensinde
D) Hicretin 9. Senesi

12) Peygamberimiz niyetlendiği haccı niçin tehir etti?
A) Kabenin İçinde putlar olduğu için
B) Mekkeliler yasakladığı için
C) Müşrikler Kabeyi çıplak tavaf ettiği için D) Hac emirliğine Hz. Ebubekiri tayin ettiği için


13) Hz. Peygamber hayatında kaç defa haccetti?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 114) Peygamberimizin dedesi Abdul’Müttalib’in asıl ismidir. Doğuştan ak saçlı olduğu için bu isim verilmiştir. Bu ismin verildiği şık hangisidir.
A) Haşim
B) Kusay
C) Vehb
D) Şeybe


15) Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi tam doğrudur.
A) 11 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
B) 12 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
C) 20 Nisan Salı günü Sabaha karşı seher vaktinde
D) 20 Nisan Pazartesi gecesi 1571 tarihinde


16)Peygamberimize Muhammed simini kim vermiştir?
A) Babası vefat etiği için annesi
B) Dedesi Abdu’l Müttalip
C) Amcası Ebu Talip
D) Melekler adını Muhammet koydu.


17) Peygamberimizin şairi olarak tanınan sahabe kimdir?
A) Hasan b. Şuara
B) Sultan-ı Şuara Şairu’n-Nebi
C) Hasan b. Sabit
D) İbni Sa’d


18) Peygamberimize süt emziren isimler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sırlama ile verilmiştir?
A) Amine- Süveybe-Halime
B) Amine -Halime- Süveybe
C) Amine- Fatıma- Halime
D) Annesi Amine- Süt annesi Halime


19) Peygambwerimizin süt annesinin kabilesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Haris oğulları
B) Halim oğulları
C) Halim’e oğulları
D) Sa’d oğulları
20)Mekke’de vuku bulan haksızlıklarla mücadele etmek için kurulmuş olan ve peygamberimizin de üye olduğu erdemliler topluluğu olarak tanınan bu sivil toplum örgütünün ismi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
A) Daru’l-Erkam
B) Cemiyetu’l-Erdemin
C) Hılfu’l-Fudul
D) Daru’n-Nedve


21) Hz. Peygamber “Üzülme Allah bizimle beraberdir” ayetini nerede söylemiştir.
A) Hira’da
B) Taif’de
C) Sevr’de
D) Kuba’da

22) İnkıta-i Vahy’in ardından gelen surede nazil olan ilk üç ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanları uyarma görevi hatırlatılmıştır.
B) Allah’ı yüceltme görevi hatırlatılmıştır.
C) Elbiseyi temiz tutmanın gereği hatırlatılmıştır.
D) İnanmayanların ahiret azabıyla karşılaşacağı hatırlatılmıştır.


23) İlk yıllar gizli tebliğ vardı. Açıktan davetin akrabalarla başlamasını emreden ayet hangi surede geçmektedir?
A) Bakara
B) Ali İmran
C) Şuara
D) Müddessir


24) Kabe’de çok sayıda put vardı. Her kabilenin bir putu vardı. Kureyş en büyük put olarak hangisini tercih ederdi.
A) Lat
B) Menat
C) Hubel
D) Uzza

25) Kübra (En Büyük) sıfatını peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine vermiştir.
A) Hz. Fatıma
B) Hz. Aişe
C) Hz. hatice
D) Büyük annesine (Baba tarafından ninesine)

26) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki yahudi Kabilelerinden değildir?
A) Kaynuka
B) Hazrec
C) Nadir
D) Kurayza


27) Aşağıdaki sahabelerden hangisi Bedir Savaşında alınan esirlerden okuma) yazma öğrenmiştir ve daha sonra vahiy katibi olmuştur?
A) Ali b. Ebu Talib
B) Ebu Zer
C) Abdullah b. Mes’ud
D) Zeyd b. Sabit

28) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki baş münafıktır?
A) Abdullah b. Übey b. Selül
B) Ebu Cehil
C) Ubeyde b. Haris
D) Ebu Sufyan

29) ”Mescidi Dırar” kim tarafından yapılmıştır?
A) Ensar
B) Muhacir
C) Münafık
D) Bedevi

30) Bedir Savaşından sonra Medine Yahudilerinden antlaşmayı bozan ilk kabile hangisidir?
A) Kurayza
B) Nadir
C) Hazrec
D) Kaynuka

31) Hicri 4.senede içki haram kılınmıştır. İçkinin haram oluşu kaç aşamada olmuştur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/siyer/61895-siyer-i-nebi-yarismasi-sorulari.html#post125722

32) ”İfk olayı” Hz. Peygamber (S.A.V) ’in hangi eşine karşı olmustur?
A) Hz. Hafsa
B) Hz. Zeyneb
C) Hz. Ayşe
D) Hz. Hatice
33) Hendek Savaşında, hendek kazma fikri hangi sahabeye aittir?
A) Sa’d b. Ebi Vakkas
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Ömer b. Hattab
D) Selmani Farisi

34) Uhud Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A) 623
B) 624
C) 625
D) 626

35) Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından biridir?
I) Yemen ticaret yolunun kontrol altına alınması
II) Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması
III) Habeşistan ticaret yolunun kontrol altına alınması
A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve II
D) yalnız III

36) Hz. Peygamber vefat ettiğinde onu kim yıkadı?
A) Hz.Ali B) Hz.Ömer C) Hz.Osman D) Hz.Ebubekir

37) Uhud Savaşında müşriklerin komutanı olup, daha sonra müslüman olan komutan kimdir?
A) Ubeyde b. Haris
B) Halid b. Velid
C) Cafer b. Ebu Talib
D) Abdullah b. Revaha38) Hangi savaş sonrasında ve hangi sahabenin fikriyle,alınan esirler fidye) i necat vermeleri şartıyla serbest bırakılmıştır?
A) Bedir,Hz. Ebubekir
B) Bedir, Hz. Ömer
C) Hendek, Hz. Ebubekir
D) Hendek, Hz. Ömer
39) Uhud Savaşı sırasıyla hangi aşamalardan olusur?
A) Başarı Yenilgi Savunma
B) Başarı Savunma Yenilgi
C) Yenilgi savunma Başarı
D) Savnma Başarı yenilgi
40) Muhakkak bu bir mescittir ki onun tenmeli ….. … onun temeli takva üzere atılmıştır? Aytte sözü edilen bu mescit hangisidir?
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Takva
C) Mescid-i Haram
D) Mescid-i Aksa

41) Ali İmran Suresi 123) 124. Ayetlerde anlatılan meleklerin mücahidlere yardım etmesi hangi savaşta gerçekleşmektedir?
A) Huneyn
B) Uhud
C) Bedir
D) Hendek

42) ”Zülfikar” Aşağıdakilerden hangisine verilen addır?
A) Deve
B) Mağara
C) Bölge
D) Kılıc


43) Hendek savaşında müslümanları arkadan vurmaya çalışan, ama daha sonra etkisiz hale getirilip,cezalandırılan Yahudi kabilesinin adı nedir?
A) Kurayza
B) Nadir
C) Hazrec
D) Kaynuka


44) Uhud savaşında, şehid edilen ve Hz.Peygamber (S.A.V.) ’e çok benzediğinden müşrikler arasında “Muhammed öldürüldü” yaygarasının kopmasına sebep olan sahabe kimdir?
A) Hamza
B) Musab b Umeyr
C) Abdullah b. Revaha
D) Abdullah b.Cubeyr

45) Hz. Peygamberin şehid edilen ilk ve son elçisi kimdir? A) Hz.Zeyd B) Hz.Cafer C) Hz. Haris D) Hz.Abdullah

46) Hicretin 8. Yılında 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin kişi ile yapılan savaş hangisidir? A) Tebük Seferi B) Mute Savaşı C) Hayber Savaşı D) Huneyn Savaşı

47) Mekke kapılarının Müslümanlara açılmasına ve fethedilmesine sebeb olan zahiri sebeb nedir? A) Peygamberimizi hicveden şiirlerin söylenmesi B) Kureyşlilerin Beni Bekirlere yardım etmesi C) Huzaalılardan birkaç kişinin öldürülmesi D) Antlaşmanın bozulması

48) Hz. Peygamberin Mekkeyi fethe giderken yolda karşılaştığı ve” sen muhacirlerin sonuncususun” dediği kişi kimdir? A) Hz.Abdullah B) Hz.Abbas C) Hz.Abdurrahman D) Hz.Addas

49) Hz. Peygamber Mekkeye girerken Müslümanlardan kimin komuta ettiği askeri kola saldırı gerçekleşirildi? A) Zübeyr bin Avvam B) Cafer bin Ebi Talib C) Halid bin Velid D) Sad bin Ebi Vakkas

50) I) Kuyuların olması
II) Hendeklerin olması
III) Şam ticaret yolu üzerinde olması
IV) Mekkeye yakın olması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bedir Savaşının o bölgede yapılma nedeni/nedenlerindendir?
A) yalnız I
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I ve III