5 sonuçtan 1 ile 5 arası
 1. #1
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Dil Sınavları Için En Önemli 1000 Kelime

  Dil Sınavları Için En Önemli 1000 Kelime
  1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up)
  2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek
  3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)
  4. absorb = içine çekmek, emmek
  5. abstain from = (alkol, ilaç vb) --- den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from) !
  6. abundance = bolluk, bereket
  7. abundant = bol, bereketli
  8. accelerate = hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator = gaz pedalı
  9. accept = kabul etmek, razı olmak
  10. access = erişmek, ulaşmak
  11. accessible to = ulaşılabilir, erişilebilir
  12. accommodate = (misafir, konuk vb) ağırlamak (= put up)
  13. accompany = (1) eşlik etmek, arkadaşlık etmek (= escort) (2) beraber bulunmak ya da bir arada gözükmek (* Pain and fever accompany inflammatory diseases)
  14. accomplish = başarmak (= achieve)
  15. accumulate = (1) birikmek, çoğaltmak (2) biriktirmek, yığmak
  16. accuracy = doğruluk, kesinlik
  17. accurate = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precise, correct)
  18. accurately = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precisely, correctly)
  19. accuse (of) = birini bir şeyle suçlamak, itham etmek
  20. achieve = başarmak, yerine getirmek
  21. acknowledge as = (1) kabul etmek, --- olarak tanımak (2) (mektup, mesaj vb) aldığını gönderen kişiye bildirmek
  22. acquainted with = aşina olmak, haberdar olmak (= familiar with)
  23. acquire = (dil, miras, huy vb) edinmek, kazanmak (= obtain, attain) (*She acquired a huge fortune.) (* I acquired Turkish but I learned English in school.)
  24. acquisition = edinim
  25. activity = faaliyet, aktivite *** activist = bir fikrin aktif destekçisi (= supporter)
  26. adapt = bir şeye uyarlamak, uydurmak ( = adjust)
  27. addict = bağımlı, tiryaki *** drug addict = eroin bağımlısı
  28. addiction to = bağımlılık, tiryakilik
  29. addition = ilave, ek
  30. additionally = ayrıca, bunun yanı sıra, buna ilaveten (= furthermore, moreover)
  31. adequately = yeterli bir şekilde (= sufficiently)
  32. adjust = (1) uyarlamak (= adapt) (2) alışmak (= get used to)
  33. adjustment = düzeltme,intibak, uyma
  34. administer = (1) idare etmek, yönetmek (2) (damardan ilaç vb) vermek, sağlamak
  35. admire = hayran olmak
  36. admit = kabullenmek, itiraf etmek
  37. adopt = (1) evlat edinmek (= take up) (2) (önlem, tedbir vb) almak (adopt measure) (3) (başkasına ait bir şeyi) benimsemek (dil, din vb)
  38. adore = çok sevmek, tapmak
  39. adverse = zıt, kötü
  40. advocate = (1) savunmak (= defend) (2) desteklemek (= support)
  41. affect = etkilemek (= influence)
  42. aggravate = gittikçe kötüye gitmek, fenalaşmak (= deteriorate, worsen)
  43. aggressive = saldırgan
  44. aid = yardım etmek (= help)
  45. alien (to) = yabancı
  46. alongside = yanında, bitişiğinde (beside, next to)
  47. alter = değiştirmek (= change)
  48. alteration = değişiklik
  49. amazing = şaşırtıcı, hayran bırakıcı (= astonishing)
  50. amend = değişiklik yapmak (kanunda düzenleme yapmak anlamındaki gibi)
  51. amendment = değişiklik, (kanun vb) üzerinde değişiklik yapmak (= alteration)
  52. amusing = eğlenceli, zevkli
  53. announce = anons etmek, ilan etmek (= give out, declare)
  54. anticipate = ummak, beklemek
  55. apologize = özür dilemek (apologize to someone for something)
  56. appalling = korkunç (= dreadful, horrendous)
  57. appointment = (1) atama, tayin (2) randevu (= rendezvous)
  58. appreciate = (1) takdir etmek, değerini bilmek (2) anlamak, farkına varmak
  59. approach = (1) (zaman/ mesafe bakımından birine/bir şeye) yaklaşmak (* Do not approach with fire! (2) (bankaya/yüksek bir mevkiye vb) müracaatta bulunmak, ricada bulunmak (* She approached the bank for a loan)
  60. appropriately = uygun olarak (= suitably)
  61. approve of = onaylamak, uygun bulmak, tasvip etmek
  62. arrange = düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)
  63. artefact = insan eliyle yapılmış (sanat)
  64. ascend = yukarı çıkmak, yükselmek, tırmanmak (= go up / climb up)
  65. ask for = ricada bulunmak, bir şey istemek
  66. aspire = şiddetle arzu etmek, çok istemek (* I’ve always aspired to be a singer)
  67. assemble = (1) bir araya getirmek, toplamak (= gather) (2) monte etmek (= put up)
  68. assess = değerlendirmek (= evaluate)
  69. assign = atamak, tayin etmek, görevlendirmek (= appoint)
  70. assist somebody in something = birine bir konuda yardım etmek
  71. associate = (zihninde insanlar/eşyalar arasında) çağrışım yapmak, çağrıştırmak (* I always associate the smell of baking with my childhood.) (2) (kötü yolda olan veya kötü alışkanlıkları olan insanlarla) arkadaşlık yapmak, düşüp kalkmak (* Don’t associate with those glue-sniffers.)
  72. assume = (1) elinde delil olmadan bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya kabul etmek, farz etmek (= conclude) (2) (sorumluluk/vebal vb) üstlenmek, üzerine almak (= take on) (* I temporarily assumed the responsibility for her)
  73. assure = birine teminat vermek, emin kılmak, garanti vermek
  74. astonishment = şaşırtmak, şaşırmak (= amazement, bewilderment)
  75. attach = iliştirmek, eklemek (= enclose)
  76. attack = saldırmak, saldırı
  77. attain = elde etmek, erişmek (= gain, obtain)
  78. attainment = ulaşmak, erişmek
  79. attend = iştirak etmek, katılmak
  80. attribute = (bir sebebe/nedene) dayandırmak (= base on/upon)
  81. auditorium = dinlenme/izleme salonu, seyircilerin oturduğu bölüm
  82. available = mevcut, var olan
  83. avert = (1) olmasını önlemek (2) başka yöne çevirmek (trafik akışını vb)
  84. avoidable = kaçınılabilir, engellenebilir
  85. award = ödül
  86. backward = geri kalmış, geriye doğru
  87. badly in need of = bir şeye/birine çok muhtaç olmak
  88. barely = (1) hemen hemen hiç, neredeyse hiç (2) güçlükle (= hardly, scarcely)
  89. bargain = (1) pazarlık, anlaşma (2) pazarlık etmek (3) kelepir, ucuz eşya
  90. barren = kurak, verimsiz (= infertile, arid)
  91. basic = temel (= essential, fundamental)
  92. bazaar = pazar, alışveriş yeri
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=101415
  93. behave = davranmak
  94. believe = inanmak
  95. belongings = birinin kişisel eşyaları (= possessions)
  96. beloved = sevgili, hazret
  97. bitingly satirical = aşırı alaycı, insafsızca eleştirme
  98. bizarre = tuhaf, acayip (= strange, weird)
  99. blanket = battaniye
  100. blaze = (1) ateş, alev, yangın (2) parlamak
  101. bolt = fırlayıp kaçmak, tabanları yağlamak
  102. branch = dal, branş
  103. break off = (nişan, nikah vb) bozmak, ayrılmak
  104. breed = (1) (hayvan için) doğurmak, yavrulamak (2) hayvan yetiştirmek
  105. bribery = rüşvet *** offer bribes = rüşvet teklif etmek
  106. bride = gelin
  107. brief = kısa, öz *** in brief = kısaca, öz olarak
  108. bring up = (1) çocuk büyütmek (2) kusmak (3) ortaya (konu vb) atmak
  109. broadcast = (radyo, televizyon, hava durumu için) yayın
  110. Broadly speaking = Genel konuşmak gerekirse (= generally, mostly)
  111. broil = ızgara yapmak, kavurmak
  112. bullfight = boğa güreşi
  113. bully = (1) kabadayı, zorba (2) kabadayılık yapmak, zorbalık yapmak
  114. burial = gömü, gömme
  115. burn = (1) yakmak (2) yanmak
  116. button = düğme
  117. calculator = hesap makinesi
  118. call for = talep etmek, istemek (= demand)
  119. calm = sakin
  120. can’t take one’s eyes off = gözlerini birinden veya bir şeyden alamamak
  121. cancel = iptal etmek (= call off)
  122. captivating = büyüleyici (= enchanting, fascinating)
  123. captive = tutsak, esir
  124. captivity = tutsaklık, esaret
  125. capture = yakalamak, ele geçirmek, tutsak etmek (= apprehend)
  126. careless = dikkatsiz
  127. carry out = (çalışma, deney, anket vb) yürütmek, icra etmek (= fulfil, conduct)
  128. carve = (1) (tahta vb) oymak (2) (et vb) kesmek
  129. casually = günlük, sıradan, havadan sudan
  130. caution = uyarı, dikkat
  131. cease = sona erdirmek, durdurmak ( cease-fire= ateşkes)
  132. ceaseless = aralıksız, durmadan (= non-stop)
  133. celebration = kutlama
  134. celebrity = ünlü
  135. census = nüfus sayımı
  136. ceremony = tören
  137. charge (with) = --- ile yargılamak (mahkemede) (= try)
  138. circulate = dolaşmak, dolaştırmak, deveran etmek (vücuttaki kan vb)
  139. circulation = (1) dolaşım (2) gazete tirajı, günlük satış oranı
  140. cite = örneklemek, adından bahsetmek, değinmek (= refer to, mention)
  141. citizen = vatandaş *** Citizenship = Vatandaşlık
  142. clarify = açıklamak (= explain)
  143. claw = pençe, hayvan pençesindeki kıvrık tırnak
  144. clearance = (1) mağazayı boşaltma, malları elden çıkarma, tasfiye (2) izin, yeşil ışık
  145. close = (sıfat) yakın
  146. closed = kapalı
  147. closure = (1) kapanış (2) iflas
  148. coincide with = aynı zamana denk gelmek/tesadüf etmek (= fall on the same date)
  149. collapse = (1) (bina vb için) çökmek (2) bayılmak
  150. collapsible = katlanabilir (kanepe vb)
  151. collar = (1) yaka (2) tasma
  152. colleague = iş arkadaşı
  153. collide with = çarpışmak (= crash into)
  154. commence = başlamak (= start) *** commencement speech = açılış konuşması
  155. comment on = yorum yapmak (= interpret)
  156. commercial = ticari
  157. commit = (1) (intihara vb) kalkışmak, yeltenmek (2) (suç, cürüm) işelemek (3) (kendini işine, ailesine vb) adamak (= devote)
  158. commit = kalkışmak, yeltenmek *** commit suicide = intihar etmek
  159. common = (1) ortak (2) sıradan, yaygın *** in common with = --- ile ortak nokta
  160. commonplace = yaygın, sıradan (= ordinary, usual)
  161. commuter = ev ile iş arasında mekik dokuyan/gidip gelen
  162. companion = dost, arkadaş
  163. company = (1) arkadaşlık, dostluk (2) şirket
  164. compel = zorlamak, mecbur bırakmak (= force, oblige)
  165. compensation for = (1) tazminat ödemek (2) telafi etmek
  166. compete = rekabet etmek, yarışmak ***competition = müsbaka, yarış
  167. compete against = başkasıyla yarışmak, rekabet etmek
  168. compete with = başkasıyla aynı yerden beslenmek/geçim sağlamak (kangurular koyunların otlaklarından otlanan rakip hayvanlar olması gibi)
  169. competition = (1) rekabet (2) müsabaka, yarış
  170. compile = derlemek, bir araya getirmek (bilgi, delil vb)
  171. complain to somebody about something = şikayet etmek
  172. completely = tamamen, bütünüyle (= entirely)
  173. comply (with) = --- e uymak,--- e itaat etmek (= abide by)
  174. compose = oluşturmak, meydana getirmek *** be composed of = --- den oluşmak
  175. compound = bir sürü binanın bulunduğu etrafı çevrili mekan
  176. comprise = içermek (= include)
  177. compute = hesap yapmak, bir notu bilgisayara girmek(= calculate )
  178. conceal = gizlemek, saklamak (= hide)
  179. conceive as = (1) --- olarak algılamak/düşünmek (2) conceive of = bir şeyi ilk kendisi akıl etmek (= senaryonun konusu vb) (3) gebe kalmak
  180. conclude = sonuç çıkarmak (= assume)
  181. conclusion = sonuç, netice, yargı
  182. condition = durum, hal / koşul,şart
  183. conditionally = şartlı olarak, belli şartlara bağlı
  184. conduct = (1) (deney, anket vb) idare etmek, yürütmek (= carry out) (2) (isim hali) davranış (= behaviour)
  185. conduct = (1) (deney,çalışma vb) yürütmek,icra etmek (2) davranış (= behaviour)
  186. confess = itiraf etmek (= speak out)
  187. confident (of) = emin
  188. confine to = (1) sınırlamak, bir yere mahkum etmek (2) hapse atmak (= imprison)
  189. confirm = (1) onaylamak, doğrulamak (= verify) (2) (bir iddiayı, davayı vb) güçlendirmek, pekiştirmek (= strengthen)
  190. conflict = (1) çatışma, savaş (2) anlaşamama, tartışma
  191. conflict with = çatışmak, çarpışmak, savaşmak
  192. conform to = uymak, uyuşmak (= obey the rules)
  193. confront = (1) karşılaşmak, yüz yüze gelmek (2) confront about = yüzleştirmek
  194. confuse = karıştırmak, şaşırmak
  195. conquer = (1) fethetmek (2) yenmek, galip gelmek
  196. consent = (1) razı olmak (2) izin,rıza (= permission)
  197. consent to = razı olmak
  198. consequence = sonuç, netice (= result)
  199. conserve = korumak, muhafaza etmek
  200. considerable = büyük ölçüde, önemli miktarda, azımsanamaz X negligible(=neglicıbıl)

 2. #2
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: Dil Sınavları Için En Önemli 1000 Kelime

  201. considerably = önemli ölçüde, oldukça
  202. considerately = düşünceli/nazik bir şekilde
  203. consideration = göz önünde bulundurma/düşünme
  204. consist of = ibaret olmak, meydana gelmek
  205. conspire against = birine komplo kurmak (= plot against)
  206. constantly = 1-sürekli 2- aralıksız
  207. constantly = sürekli
  208. constitute = oluşturmak, meydana getirmek (= make up)
  209. constrain = zorlamak (= restrain, force)
  210. construct =inşa etmek, yapmak (= build)
  211. consult = danışmak (= check with)
  212. consume = tüketmek (= use up)
  213. contact with = birisi ile kontak/temas kurmak, irtibata geçmek
  214. contemporary = çağdaş, aynı çağda yaşayan
  215. ******* with = --- den memnun
  216. contest = yarışma, müsabaka *** beauty contest = güzellik yarışması
  217. continent = kıta
  218. contract = (1) sözleşme yapmak (2) küçülmek, büzülmek (= shrink) (3) hastalık kapmak
  219. contradict = çelişmek
  220. contradictory = çelişkili, tutarsız, kendini yalancı çıkaran (= inconsistent)
  221. contribute to = katkıda bulunmak
  222. controversial = tartışmalı, fikir ayrılığına sebep olan (= disputable, debatable)
  223. controversy = anlaşmazlık, fikir ayrılığı
  224. conventional = geleneksel, alışılagelen
  225. converse = (1) karşıt, zıt (2) konuşmak
  226. convert into = dönüştürmek (= change)
  227. convict = mahkum, tutuklu
  228. convince = ikna etmek
  229. correctly = doğru bir şekilde, düzgünce (= accurately, precisely)
  230. correspond to = bir şeyle uymak, uygun düşmek, tekabül etmek (= agree, match)
  231. correspond with = birisi ile yazışmak
  232. counterpart = karşılığı, dengi (“Sultan” kelimesinin counterpart’ı “Kral” dır)
  233. couple = çift
  234. course = (1) gidişat, ilerleme (zaman/mekan içinde) *** in the course of = ---nın esnasında (2) (nehir için) akış yönü (3) öğrenim, kurs
  235. cramped = hijyenik olmayan
  236. crash = (1) kaza, şiddetli ses, iflas (2) yere düşme , çarpma
  237. crawl = emeklemek
  238. create = yaratmak
  239. credibly = inanılır bir şekilde (= believably)
  240. criminal = ciddi bir suç/cürüm işlemiş,suçlu
  241. crippled = felçli, kötürüm (= paralysed) (2) engellenmiş, gerilemiş (ekonomi vb)
  242. crocodile = timsah (= alligator)
  243. cross out = üstünü çizmek, silmek (= delete)
  244. crumble = ufalanmak, parçalanmak (= disintegrate, fall apart)
  245. cultivate = tarım yapmak, tarlayı vb sürüp ekmek
  246. curator = sanat galerisi/müze/kütüphane görevlisi
  247. currency = döviz
  248. curve = eğim, eğmek
  249. custom = gelenek, görenek *** customs = gümrük
  250. customary = geleneksel (= traditional)
  251. debate = tartışmak
  252. debt = borç
  253. deceit = kandırmak *** deceitful = hilekar, hileci
  254. deceive = kandırmak, kafaya almak (= take in)
  255. decipher = şifresini çözmek
  256. decipher = şifresini çözmek, anlamını meydana çıkarmak
  257. declare = ilan etmek, beyan etmek
  258. decline = (1) azalmak, gerilemek (2) kibarca reddetmek (= turn down)
  259. dedicate = kendini adamak (= devote to, commit oneself to)
  260. dedicate to = kendini adamak (= devote to)
  261. deduce = sonuç çıkarmak (= conclude, assume)
  262. deduction = tümevarım, sonuç (= conclusion)
  263. deepen = derinleştirmek, derinleşmek
  264. defeat = yenmek, bozguna uğratmak (= beat)
  265. defect = bozukluk, kusur, hata, sakatlık *** speech defect = konuşma özrü
  266. defend = savunmak
  267. define = tanımlamak
  268. degeneration = yozlaşma, aslını kaybetme
  269. delay = geciktirmek
  270. delightful = zevkli, hoş
  271. deliver = (1) siparişi teslim dağıtmak/teslim etmek (= distribute) (2) doğurmak vermek (3) deliver speech = konuşma yapmak
  272. demand = (1) talep, istek (2) talep etmek, istemek ***in demand = revaçta
  273. demobilize = askerden terhis etmek
  274. demolish = yıkmak, parçalamak (= do away with)
  275. demonstrate = (1) uygulamalı bir şekilde göstermek (= show) (2) gösteri yapmak, protesto düzenlemek
  276. deny = (1) inkar etmek (2) yapmasını yasaklamak (deny somebody to do something)
  277. depress = (1) üzmek (= sadden, upset) (2) bastırmak (= press down)
  278. derive from = çıkarmak, gelmek
  279. descend = inmek, azalmak
  280. desert = çöl
  281. deserve = hak etmek
  282. design = plan çizmek, tasarlamak
  283. design = tasarlamak, dizayn etmek
  284. desire = (1) istek, arzu (2) istemek, arzu etmek (= wish)
  285. desolate = mutsuz, kederli (= depressed) (2) terkedilmiş (= deserted)
  286. dessert = tatlı
  287. destination = hedef, varılacak yer
  288. destiny = kader, kısmet
  289. destroy = yıkmak, yok etmek (= damage, ruin)
  290. detain = alıkoymak, göz altında tutmak (= take into custody)
  291. detect = meydana çıkarmak, işin aslını ortaya çıkarmak (= discover, notice)
  292. detection = teşhis etmek, belirlemek
  293. deter (someone) from = caydırmak, engel olmak (= discourage)
  294. deteriorate = kötüleşmek, kötüye gitmek (= aggravate, worsen)
  295. determination = (1) azim, kararlılık (= ambition) (2) inat (= stubbornness, obstinacy)
  296. devastate = yıkmak, tahrip etmek (= destroy)
  297. develop = (1) geliş(tir)mek, genişle(t)mek, ortaya atmak (teori, fakir vb) (2) (foto) film banyo ettirmek (3) (vücudun ürettiği bir hastalığa) yakalanmak “develop cancer”
  298. deviate = sapmak, yönünü değiştirmek (= diverge, stray)
  299. devote = adamak
  300. diagnose as = teşhis etmek
  301. differentiate = ayırmak (= distinguish)
  302. diminish = azalmak (= decline)
  303. direct = (1) yönetmek (2) (turiste vb) yol göstermek (guide)
  304. disappearance = ortadan/gözden kaybolmak (= vanish)
  305. disclose = açığa çıkarmak, gün ışığına çıkarmak (= reveal, display)
  306. discover = keşfetmek
  307. discriminate (against) = (ırk, yaş, cinsiyet vb) ayrımcılık yapmak
  308. discriminate against = ayrımcılık yapmak
  309. discuss about = tartışmak (= argue)
  310. disease = hastalık, maraz (= illness, ailment)
  311. dismiss = kovmak (işten), kafasından çıkarmak
  312. dismissal = kovma, başından savma
  313. dispatch = göndermek, yollamak (= send, submit)
  314. display = göstermek, sergi *** on display = sergide
  315. displeased = hoşnut kalmamış, memnun olmayan (= dis*******ed, unsatisfied)
  316. dispose of = başından atmak, --- den kurtulmak (= get rid of)
  317. dispute = (1) tartışmak, anlaşamamak (= disagree) (2) anlaşmazlık (= controversy)
  318. disqualify = diskalifiye etmek, elemek, yetersiz görmek
  319. disseminate = (bilgi, fakir vb) yaymak, dağıtmak
  320. distinct = (1) farklı, ayrı, bağımsız (= different) (2) açık seçik, net (= clear)
  321. distinguish = ayırmak, farkını söylemek (= differentiate)
  322. distort = (1) (olayın aslını) çarpıtmak, farklı bir anlam yüklemek (= misrepresent) (2) (şeklini/biçimini vb) bozmak, tahrif etmek (= disfigure)
  323. distress = (1) tehlike (2) acı, ıstırap
  324. distribute = dağıtmak (= deliver, hand out)
  325. divert = (trafik yönünü vb) saptırmak, başka yöne çevirmek
  326. dizzy = başı dönen, kendini bayılacak gibi hisseden (= giddy)
  327. docile (dosayl) = uysal, evcil
  328. dominate = egemen/baskın olmak, hakim olmak, idaresi altına almak
  329. donate = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribute)
  330. donation = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribution)
  331. dowry = çeyiz
  332. dramatic = (1) tiyatro ile ilgili (= theatrical) (2) önemli, kayda değer (= drastic) (3) ani, çok hızlı (fiyatlarda ani ve hızlı artış gibi)
  333. draw = (1) (resim vb) çizmek (2) (perde vb) çekmek, kenara almak (3) (sonuç) çıkarmak (***draw a conclusion) (4) bir maçın berabere bitmesi
  334. dress code = (bir işyerinde veya okulda) kıyafet genelgesi
  335. drug addict = eroin bağımlısı
  336. drug dealer = eroin ticareti yapan kişi
  337. dustbin = çöp kutusu (= trash can)
  338. earth***** = deprem
  339. edit = bir kitabı basılabilir hale getirmek, editörlük yapmak
  340. edition = (kitap için) basım, baskı, yayın
  341. educate = eğitmek (= train)
  342. effect = etki (= influence, impact) *have an effect on = üzerinde etkisi olmak
  343. elect = seçmek (= vote for)
  344. eliminate = elemek, den kurtulmak (= get rid of) (2) yok etmek, yıkmak (= destroy)
  345. elimination = (1) ortadan kaldırma, yok etme, bertaraf etme (2) hesaba katmama
  346. embarrass = utandırma (= humiliate)
  347. embrace = (1) kucaklamak (= hug, cuddle) (2) (fikir, din vb) benimsemek
  348. emerge = ortaya çıkmak (= come out)
  349. emphasize = vurgulamak
  350. employ = (1) işe almak (2) (metot, yöntem vb) uygulamak
  351. empty = (1) boşaltmak (2) boş
  352. emulate = taklit etmek,(= imitate, copy)
  353. enable = olanaklı kılmak
  354. enclose = çevresini sarmak
  355. encounter = karşılaşmak ( to face)
  356. encourage = teşvik etmek
  357. endure = dayanmak
  358. enhance = büyülemek
  359. enhancement = yükseltme, artırma, çoğaltma (= improvement, enrichment)
  360. enlarge = büyütmek, genişletmek
  361. enquire = soruşturmak
  362. enslave = köleleştirmek, esir etmek
  363. ensure = birini temin etmek/emin kılmak, birine garanti vermek
  364. entertain = eğlendirmek
  365. entirely = tamamen (= completely)
  366. entrance = giriş
  367. envy = kıskanmak, imrenmek
  368. epic = destan
  369. epic = destansı (şiir vb)
  370. equal = eşit, adil
  371. equality = eşitlik (= parity, fairness)
  372. equate = eşitlemek
  373. equip = donatmak
  374. equip = donatmak ***equipment = donanım, teçhizat
  375. erode = yıpratmak, aşınmak
  376. erupt = patlamak
  377. establish = kurmak, doğruluğunu kanıtlamak, kabul etttirmek
  378. estimate = tahmini bir şey/rakam söylemek, tahminde bulunmak (= guess)
  379. eternal = kalıcı, ebedi
  380. evaluate = değerlendirmek (= assess)
  381. evaluation = değerlendirme (= assessment)
  382. evidently = açık ve şüphe götürmez bir şekilde, delillere dayanarak (= obviously)
  383. evolve = (1) geliş(tir)mek (= develop) (2) (Biyolojide) evrim geçirmek
  384. evolve = değişmek, evrim geçirmek
  385. exaggerated = abartılı, mübalağalı
  386. excavate = kazı yapmak
  387. exceed = aşmak
  388. excessive = aşırı, abartılı (sayıda, miktarda)
  389. exchange = takas etmek, değiş tokuş etmek (= swap)
  390. exclude = çıkarmak
  391. exclusive to = herkese açık olmayan, özel (otel, tatil yeri vb)
  392. exclusively = sadece, yalnızca
  393. excursion = keşif gezisi
  394. exhibit = sergilemek
  395. exist = var olmak, mevcut hale gelmek
  396. existence = var oluş, mevcut olma
  397. expand = genişlemek, büyümek, nüfuz olarak artmak
  398. expect = ummak, beklemek
  399. expectation = umut, beklenti
  400. expense = masraf
  401. experience = (1) tecrübe (2) tecrübe etmek, yaşamak (3) olay, vukuat
  402. expire = (yiyecek, ilaç vb için) son kullanma tarihi gelmek, miadı dolmak
  403. expire = süresi dolmak
  404. Expiry Date = Son Kullanma Tarihi
  405. explode = patlamak
  406. exploit = patlatmak, sömürmek
  407. explore = keşfetmek,araştırmak
  408. export = ithal etmek
  409. expose = (1) açıklamak, arz etmek (= reveal) (2) (tehli***e vb) maruz bırakmak
  410. express = (1) ifade etmek, iletmek (2) çabuk, hızlı (= fast)
  411. extend = (1) (tatilin, ödevin vb) süresini uzatmak (= prolong) (2) ekleme yapmak (eve birkat daha çıkmak veya balkon eklemek gibi) (= make bigger) ***extension
  412. extract = elde etmek, çekip çıkarmak (üzümden sirke elde etmek gibi)
  413. extraordinary = (1) fevkalade, olağanüstü (= exceptional) (2) tuhaf, alışılmadık
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=101416
  414. fabricate = (1) uydurmak (= make up) (2) (raf vb) monte etmek (= put up)
  415. facilitate = kolaylaştırmak
  416. fade = (1) solmak (2) solgun
  417. failure = başarısızlık
  418. faint = (1) bayılmak (= pass out) (2) solgun (ses, renk vb)
  419. fairly = oldukça (= quite, rather)
  420. falsify = (1) hesaplar üzerinde oynamak (2) sahtekarlık yapmak (= fake)
  421. familiar (with) = aşina, tanıdık
  422. famish = aç kalmak, açlıktan ölmek (= starve)
  423. fare = (otobüs, uçak vb için) fiyat
  424. fatal = ölümcül ***fatally injured = ağır yaralı, ölümcül yarası olan
  425. favourable = olumlu, yapıcı (= positive, constructive) (2) uğurlu (= auspicious)
  426. fearful for = --- için korkan/endişelenen
  427. fertilize = (toprağı vb) verimli hale getirmek, verimli kılmak
  428. fetch = gidip getirmek
  429. fiancé = (erkek) nişanlı
  430. fiancée = (kız) nişanlı
  431. field trip = kır gezisi, arazi gezisi
  432. fierce = (1) şiddetli, kıyasıya, çetin (rekabet vb) (2) azgın, azmış (köpek vb)
  433. figure = (1) şekil, figür (2) rakam, sayı (3) figure out = anlamak (= make out)
  434. filthy = (1) pis, kirli (2) dayanıksız, sağlam olmayan
  435. finance = finanse etmek, paraca desteklemek
  436. fine = (1) ince ince/küçük doğranmış (et, patates vb) (2) iyi, güzel (3) para cezası
  437. firework = havai fişek
  438. fit = (1) sağlıklı, zinde, sıhhati yerinde (= robust, healthy) (2) (bir kıyafetin şıklık bakımından değil de bedene oturması anlamında) yakışmak (3) sara nöbeti (= seizure)
  439. flatmate = ev arkadaşı
  440. flattery = birine yağ çekme
  441. flee = kaçmak (= escape)
  442. fleece = koyun postu (yünlü) *** hide = yünsüz post
  443. flight = (1) uçuş (2) uçak (= airplane = aeroplane)
  444. flow = (nehir vb için) akmak *** overflow = taşmak
  445. fluctuate = dalgalanmak, istikrarlı gitmemek, bir artmak bir azalmak
  446. fluctuate = dalgalanmak
  447. focus on = odaklanmak, yoğunlaşmak (= concentrate on, centre on)
  448. fold = (1) katlamak, kıvırmak, bükmek (2) bir şeyin --- katı, --- misli (twofold, tenfold = iki katı/misli, on katı/misli)
  449. force = zorlamak
  450. forceful = (1) güçlü, zorlu (2) etkili, ikna edici
  451. forecast = önceden tahmin etmek (= predict)
  452. forge = taklidini yapmak, sahtesini çıkarmak
  453. forgery = sahtekarlık (= counterfeit, fake)
  454. forgery = sahtekarlık, kalpazanlık
  455. former = önceki (iki şeyden bahsederken ilk söylenen kişi veya şey)
  456. formerly = evvelki, önceki
  457. formulate = formülleştirmek, formüle dökmek
  458. forthcoming = yakınlaşmakta olan, gelmekte olan ( Christmas vb.)
  459. fortify = takviye etmek, sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek (= strengthen, enrich)
  460. fracture = kırılmak, çatlamak ( kemik, kolon vb)
  461. frail = zayıf, cılız (= feeble)
  462. frame = çerçeve
  463. freed = serbest kalmış, özgür (= at liberty, at large)
  464. fulfil = (görev, sorumluluk vb) yerine getirmek, icra etmek (= carry out)
  465. fundamental = esas, temel, zorunlu (= essential)
  466. funeral = cenaze töreni
  467. fussy = aşırı titiz (= fastidious, meticulous, diligent)
  468. fuzzy = tüylü
  469. gather = (1) toplamak, bir araya getirmek (2) bir araya gelmek
  470. gender = cinsiyet (= ***)
  471. generate = (1) (ısı, elektrik vb) üretmek (2) (tartışma vb) ortaya atmak
  472. genre (= canr) = tür, çeşit, nevi (= type, sort)
  473. get rid of = başından atmak, defetmek
  474. giant = dev X dwarf
  475. give up = vazgeçmek, bırakmak (= abandon, abort)
  476. glance = göz atmak
  477. gloom = karanlık ***gloomy = üzüntülü, hüzünlü
  478. glorify = yüceltmek, övmek (= praise)
  479. goal = amaç, gaye (= aim)
  480. govern = yönetmek
  481. government = hükümet
  482. grab = kapmak, el koymak (= snatch)
  483. gradually = yavaş yavaş, kademeli olarak
  484. grant = vermek, bahşetmek (burs, bağış vb)
  485. grasp = (1) (bir nesneyi) kavramak (2) (bir konuyu) kavramak, anlamak
  486. graveyard = mezarlık (= cemetery)
  487. groom = damat
  488. grow tired of = --- den yorulmak
  489. growl = köpek ve benzeri hayvanların çıkardığı hırlama sesi
  490. guide = rehber, rehberlik etmek
  491. harass = saldırmak, taciz etmek ******ual harassment = cinsel taciz
  492. harbour = (1) liman (2) barındırmak, sağlamak
  493. hardship = zorluk
  494. harshly = (1) sert bir şekilde (2) kabaca
  495. hasten = acele etmek
  496. havoc = hasar, yıkım (= destruction)
  497. hazard = tehlike
  498. hazardous = tehlikeli (= perilous)
  499. hectic = heyecanlı, telaşlı, hareketli (program, ofis vb)

 3. #3
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: Dil Sınavları Için En Önemli 1000 Kelime

  500. hesitate = duraklamak
  501. highly = oldukça, epey (= extremely)
  502. hinder = (1) engel, mani (2) engel olmak, mani olmak
  503. hire = (1) kiralamak (2) işe almak (= employ)
  504. hitchhiker = otostopçu
  505. hollow = oyuk, boşluk (ağaç kovuğu vb) *** hollow promise = boş vaat
  506. hope¤¤¤¤y = inşallah (= with any luck)
  507. horrible = korkunç
  508. huge = iri, büyük (= enormous, immense)
  509. humiliate = aşağılamak, rezil etmek, utandırmak (= embarrass)
  510. hunter = avcı
  511. hurricane (höri***n) = kasırga
  512. iceberg = buz dağı (= glacier)
  513. identify = teşhis etmek, kimliğini belirlemek, sınıflandırmak
  514. idle = tembel (= lazy, indolent) X (= hardworking)
  515. ignore = görmezden kalmak, kale almamak (= take no notice)
  516. illusion = hayal,hülya, kuruntu
  517. illustrate = örneklemek
  518. imagine = hayal etmek
  519. imitate = taklit etmek
  520. immediate = (1) derhal, acele, çabuk (2) (akraba için) en yakın
  521. immobilize (immmobilayz) = hareketsiz/sabit kılmak
  522. impact = çarpmak
  523. impeach = suçlamak, itham etmek (= accuse)
  524. implement = gerçekleştirmek (realize)
  525. implicate = bulaştırmak
  526. imply = ima etmek
  527. impose = zorla kabul ettirmek, koymak( vergi), yük olmak
  528. imprisonment = hapse atmak (= incarceration)
  529. improve = geliştirmek
  530. inaudible = duyulamaz, işitilemez (ses vb)
  531. incapable of (inkepıbıl) = kabiliyetsiz, yeteneksiz (= unskillful)
  532. incapacitate = yetersiz bırakmak, olanak tanımamak, aciz bırakmak (= debilitate)
  533. incessant = aralıksız, sürekli
  534. incline = eğmek, eğilimi olmak, fikrini vermek
  535. include = dahil etmek, içermek (= consists of, incorporate) x exclude
  536. incorporate into = dahil etmek (= include, integrate)
  537. incredible = inanılmaz ( = unbelievable)
  538. indicate = göstermek, belirtisi olmak
  539. indifference to = kayıtsız, ilgisiz olmak
  540. induce = -e neden olmak, ikna etmek
  541. inevitable = kaçınılmaz (= inescapable)
  542. infer = anlamak, sonucunu çıkarmak
  543. influence = (1) etki (= impact, effect) (2) etkilemek
  544. influential (influwenşıl) = nüfuzlu, sözü geçer, çevresi geniş (= well-connected)
  545. inherit = mirasa konmak, miras olarak almak (= come into)
  546. inhibit = göz dağı vermek
  547. initially = başlangıçta, ilk etapta (= at first)
  548. initiate (inişiyeyt)= başlatmak (= start, commence)
  549. injure = incitmek
  550. injustice = eşitsizlik, adaletsizlik (= inequality, unfairness)
  551. innovate = yeni bir şey icat etmek, yenilik getirmek (= invent)
  552. innovation = yenilik, yeni bir şey icad etmek
  553. innovative = yenilikçi, icatçı
  554. insatiable (inseyşıbıl) = (1) gözü doymaz, doyumsuz, aç gözlü (2) obur, pisboğaz
  555. insignificant = (1) ehemmiyetsiz, önemsiz (2) anlamsız, manasız
  556. insist (on) = ısrar etmek (= persist in)
  557. inspect = incelemek
  558. instantaneously = anlık, bir anda olan, aniden (= immediately, instantly)
  559. institute = kurmak
  560. instruct = talimat vermek
  561. insulate (against) = yalıtmak, (soğuğu/sesi vb) kesmek (hırkanın soğuğu kesmesi gibi)
  562. integrate = bütünleşmek, kaynaşmak
  563. intelligence = (1) zeka, akıl (2) haber ajansı
  564. intention (intenşın) = niyet
  565. intentional = kasıtlı,maksatlı,bilebile (= deliberately)
  566. interaction (with) = etkileşim
  567. interfere = başkasının işine burnunu sokmak
  568. interfere with = karışmak, müdahale etmek
  569. interpretation = yorum, çeviri
  570. interrogate = sorguya çekmek
  571. interview = (1) röportaj, röportaj yapmak (2) mülakat, mülakat yapmak
  572. intimate = (1) samimi (2) tanıdık, aşina (alışılan plaj, trafik manzaraları vb)
  573. introduce = (1) tanıştırmak (2) yeni bir icadı/fikri ortaya atmak
  574. invade = işgal etmek, istila etmek (= attck, occupy)
  575. invaluable = paha biçilmez, çok değerli (= priceless)
  576. invent = icat etmek (= make up)
  577. invest (in) = para yatırımı yapmak
  578. investigate = araştırmak, incelemek (= search, look into)
  579. invoke = dilemek
  580. involve = (1) dahil etmek (2) gerektirmek
  581. involvement = dahil olma, karışma (= association, participation)
  582. irregularity = (1) yolsuzluk, hile (2) düzensizlik
  583. isolate = izole etmek, (iki şeyi vb) birbirinden ayırmak, tecrit etmek
  584. jeopardize (ciopidayz) = tehli***e atmak (= endanger, imperil)
  585. join = katılmak, iştirak etmek
  586. joint = (1) eklem, mafsal (2) ortaklaşa yapılan (= mutual)
  587. justify = doğrulamak
  588. kennel = köpek kulübesi
  589. ***hole = anahtar deliği
  590. kidnapper = adam/çocuk kaçıran (= abductor)
  591. knock = (1) devirmek (2) (kapı vb) çalmak
  592. knowledge = bilgi
  593. label = etiketlemek
  594. lamb = (1) kuzu (2) kuzu eti
  595. latter = sonraki x former = önceki
  596. lawyer = avukat (= solicitor)
  597. leak = (1) (su, yağ vb) sızmak (2) (bilgi, gizli sırlar vb) medyaya sızmak
  598. legend = efsane (= myth)
  599. legislate = yasamak
  600. leisure = boş vakit
  601. lessen = azaltmak (= diminish)
  602. levy = zorla toplama (haraç)
  603. Likewise = Buna benzer şekilde, Aynen bunun gibi (= Similarly)
  604. listless = yorgun, bitkin (= exhausted)
  605. literacy = okur yazarlık
  606. litter = çöp (= trash, garbage, rubbish)
  607. loathe = nefret etmek (= abhor, hate)
  608. locate = yerleştirmek
  609. ******** = mevki, yer
  610. loose = gevşek, sıkıca bağlanmamış, gevşemiş X tight
  611. lovely = sevecen, sevimli
  612. luggage (lagiç) = bagaj
  613. magical (mecikıl) = sihirli
  614. mainstream = pek çok kişi tarafından kabul gören inanış veya düşünce
  615. maintain = korumak
  616. make a decision = karar vermek
  617. manage = (1) başarmak, üstesinden gelmek (2) yönetmek, idare etmek
  618. management = yönetim idare
  619. manipulate = elinde oynatmak
  620. manner = davranış, tutum (= attitude)
  621. manufacture = fabrikada üretmek
  622. march = ilerleme, ilerleyiş, marşla yürümek
  623. massacre (messekı=r) = soykırım, katliam (= genocide)
  624. master = (1) efendi, sahip (2) hakim olmak, bir şeyi detaylarıyla bilmek (= govern)
  625. masterpiece = şaheser, baş yapıt
  626. mature (maçu=) = olgun
  627. meadow = çayır, otlak, mera (= pasture)
  628. meander = (1) dolambaçlı yol (2) avare avare dolaşmak
  629. measure (mejı=r) = (1) ölçü, ölçmek (2) tedbir, önlem (= precaution)
  630. mediate between = arabuluculuk etmek, arasını bulmak
  631. meet = (1) (ihtiyaç, talep vb) karşılamak (2) tanışmak (3) (bir yolcuyu) karşılamak
  632. memorial = anıt
  633. memory = hafıza
  634. merge = birleşmek, bir araya gelmek ( iki şirketin birleşmesi vb)
  635. migrate = göçmek
  636. minor = (1) az (2) önemsiz, küçük *** minority= azınlık
  637. miraculously = mucize eseri
  638. misbehave = terbiyesizlik yapmak, kötü davranışlar sergilemek
  639. mischief = yaramazlık, haşarılık (= misbehaviour)
  640. misunderstanding = yanlış anlaşılma (= misconception)
  641. mix up = aklını karıştırmak,karıştırmak
  642. mock at = dalga geçmek, alay etmek (= tease, make fun of)
  643. modify = değiştirmek (= change)
  644. mood = ruh hali, moral ***in a bad mood = morali bozuk olmak
  645. mourning = yas, keder (= lamentation) ***mournful = yaslı, yas tutan
  646. move = (1) hareket etmek, taşımak (2) (bir yerden bir başka yere) taşınmak
  647. movement = (1) hareket (2) (edebiyatta vb) akım
  648. multinational = çok uluslu
  649. municipality = belediye
  650. murder = (1) öldürmek, cinayet işlemek (= kill) (2) cinayet
  651. mystery = gizem, sır (= enigma)
  652. narrowly = kıl payı (= She narrowly escaped death yesterday.)
  653. native to = yöreye has/özgü
  654. neglect = ihmal etmek (= ignore)
  655. nervous = gergin (sınav öncesi vb..) *** nervous attack = sinir krizi
  656. neutrality (nötraliti) = tarafsızlık (= impartiality)
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=101417
  657. notice = (1) ilan (2) fark etmek
  658. obese = şişman, obez
  659. obey = uymak, itaat etmek ( kurallara vb)
  660. objection = itiraz
  661. obligation = zorunluluk, mecburiyet
  662. obscure = (1) silik (2) anlaşılmaz hale getirmek, karışık hale getirmek (= confuse)
  663. observe = gözlemlemek
  664. obsolete = modası geçmiş, eskide kalmış
  665. obtain = elde etmek (= gain, attain)
  666. occasion = (1) özel olay, önemli gün (2) durum, hal
  667. occasional = ara sıra, nadiren (= infrequent)
  668. occupy = (1) (ülke/şehir vb) işgal etmek (2) bir mekanı doldurmak, yerleşmek
  669. occur= meydana gelmek
  670. occurrence = vukuat, olay
  671. odd = (1) tuhaf (=strange, weird *(wiyırd) (2) odd numbers = tek sayılar (1,3,5 ..)
  672. Oddly enough! = Ne tuhaftır ki …!
  673. odour = koku ***odourless = kokusuz X (aromatic = hoş kokulu)
  674. offend = (1) gücendirmek, kırmak (2) (hafif) suç işlemek
  675. offer = (1) teklif, teklif etmek (2) (imkan, fırsat vb) sağlamak, sunmak
  676. officially = resmen, resmi olarak
  677. opportunity = fırsat *** opportunist = fırsatçı
  678. opposition = karşıtlık, muhalefet,zıtlık
  679. oppress = zulmetmek (= persecute)
  680. ordinary = sıradan, alışılagelmiş (= commonplace, mundane, average)
  681. originally = ilk başta, ilk önceleri (= initially, at first)
  682. ornament = (1) süs, süs eşyası (2) süslemek
  683. orphan = yetim bırakmak
  684. outcrop = yeryüzüne çıkmış katman
  685. outcry = feryat figan, çığlık
  686. outdo = birini geride bırakmak, sollamak, ekarte etmek (= surpass)
  687. outing = gezi, gezinti
  688. outlet = (sadece bir çeşit ürün veya sadece bir firmanın ürününü satan) şube
  689. overlap = üstüste binmek
  690. overlook = (1) göz ardı etmek, görmezden gelmek (= ignore) (2) (bir evin denize bakması, bir ofisin otoparka bakması gibi) --- e bakmak
  691. overtake = (arabasıyla bir başka arabayı) sollamak
  692. overtake = sollamak, bastırmak
  693. partially = kısmen
  694. participate in = katılmak, iştirak etmek (= take part in, join, attend)
  695. participation = iştirak, katılım ***participatory = katılımcı
  696. particular (pıtik=ulır) = özel, önemli *** in particular = özellikle
  697. particularly = özellikle
  698. passenger = toplu taşıt yolcusu
  699. passionately = ihtirasla, tutkuyla
  700. patiently = sabırla, sabırlı bir şekilde (= uncomplainingly)

 4. #4
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Yanıt: Dil Sınavları Için En Önemli 1000 Kelime

  701. pavement = kaldırım (= side-walk)
  702. peace and quiet = huzur ve sükunet
  703. peak = doruk, zirve *** at peak = zirvede, dorukta
  704. peculiar = tuhaf, acayip (= odd, weird, strange)
  705. pedestrian = yaya
  706. penalize = ceza vermek, cezalandırmak (= punish)
  707. perceive = algılamak
  708. permission = izin, müsaade
  709. persevering = sebatkar, gayretli
  710. persist = ısrar etmek, sürüp gitmek
  711. persuade = ikna etmek
  712. pessimism = kötümserlik ***pessimist = kötümser ***optimist = iyimser
  713. pet = ev hayvanı
  714. pioneer = öncü, yol açan, öncülük eden (= forerunner)
  715. placement = yerleştirme
  716. plague (pleyg) = (1) veba (2) öldürücü salgın hastalık (3) (bela vb) musallat olmak
  717. plain = (1) düz, sade (2) ova, düzlük
  718. plead = yalvarmak , rica etmek
  719. please = (1) memnun etmek, tatmin etmek (= satisfy) (2) Lütfen!
  720. pledge (plec) = ciddi bir söz vermek, ciddi bir vaat
  721. poem = şiir ***poetry = şiir
  722. point = (1) anlam, mana ***pointless = anlamsız (2) (zamanda/mekanda vb) nokta
  723. policy = tutum, kural, prensip, ilke
  724. polio = çocuk felci
  725. pose = ortaya çıkarmak, poz vermek
  726. possess = sahip olmak, etkilemek
  727. possession = eşya, mal mülk
  728. post = (1) vazife, görev, iş (2) posta
  729. postpone = ertelemek (= put off)
  730. practically = 1-hemen hemen 2-uygun olarak, pratik olarak
  731. praise = övmek (= glorify, compliment)
  732. precede = - den önce gelmek
  733. predict = tahminde bulunmak
  734. predictable = tahmin edilebilir, sağı solu belli
  735. prejudice = ön yargı (= bias)
  736. present = (1) sunmak, tanıtmak (2) mevcut, var olan (= existing)
  737. preserve = korumak, muhafaza etmek
  738. pressure = baskı, basınç ***under pressure = baskı altında
  739. prevent = engel olmak, mani olmak
  740. previously = önceden, eskiden (= formerly)
  741. prior (to) = --- den önce, --- den evvel
  742. prison = hapishane (= jail)
  743. probability = olasılık
  744. process = (bir malzemeyi) işlemek
  745. progress = ilerlemek ***in progress = devam eden, ilerlemekte olan
  746. promote = (1) terfi etmek, makamını yükseltmek (2) reklam yapmak
  747. prompt = çabuk, ivedi, acele, vakit geçirmeden (= punctual, immediate)
  748. promptly = derhal, hemen
  749. proofread = bir metni inceleyip üzerindeki yanlışları düzeltmek
  750. properly = adam akıllı
  751. property = mal, mülk
  752. proportion = oran ***in proportion to = ---e oranla
  753. protection against = koruma
  754. provoke = kışkırtmak, tahrik etmek
  755. publish = (kitap, kaset vb) yayımlamak
  756. purchase (pö=çıs) = (1) satın almak (2) satın alınan eşya
  757. purchase = satın almak (= buy)
  758. purpose = amaç, gaye
  759. pursue = takip etmek (= follow, chase) ***in pursuit of = ---nın peşinde
  760. push = itmek X pull = çekmek
  761. put forth = öne sürmek, ortaya atmak (= put forward, bring up)
  762. queue = sıra, kuyruk
  763. race = (1) ırk (2) yarış
  764. racism = ırkçılık, milliyetçilik (= nationalism)
  765. raid = yasadışı işlere yapılan baskın (= seizure)
  766. raise = (1) artırmak, yükseltmek, kaldırmak (su seviyesini, maaşları vb) (2) (hayvan/insan) yetiştirmek, büyütmek (3) (sorun, konu, fikir vb) ortaya atmak
  767. rate = oran, hız
  768. receive = almak, kabul etmek
  769. reckless = = dikkatsiz, pervasız (= irresponsible, thoughtless)
  770. recklessly = dikkatsizce, pervasızca (= irresponsibly, thoughtlessly)
  771. recognize = (daha önce gördüğü birini veya bir şeyi gördüğünde) tanımak
  772. recommendation = tavsiye, öneri
  773. referee = hakem (= arbitrator)
  774. *******ing = canlandırıcı, serinletici (aperatif yiyecek, temiz hava vb)
  775. refugee = mülteci
  776. refund = parayı iade etmek
  777. regard = (1) saygı (= respect) (2) göz önünde bulundurmak
  778. regional = bölgesel
  779. register = (1) sicil,kütük (2) kaydetmek
  780. regret = (1) pişmanlık (2) üzüntü
  781. regretful = pişman, üzgün (= remorseful)
  782. regrettable = üzücü, üzüntü/keder/esef verici
  783. regularly = düzenli bir şekilde *** on a regular basis = düzenli bir şekilde
  784. rehearse (rihörs) = prova yapmak ***rehearsal = prova
  785. reject = red etmek (= turn down)
  786. rejection = ret, kabul etmeme (= refusal)
  787. relate = (1) rivayet etmek, anlatmak, aktarmak (2) ilişkili/alakalı olmak
  788. release = serbest bırakmak,salmak (= let out)
  789. relentless = (1) merhametsiz (2) amansız, hummalı, aralıksız devam eden
  790. relief = rahatlama, ferahlama ***relief work = afet kurtarma ekibi
  791. relocate = yerini değiştirmek, yerinden etmek (= displace)
  792. reluctant (rilaktınt) = isteksiz (= unwilling)
  793. remain = kalıntı
  794. remark = (1) söylemek, belirtmek (2) düşünce, fikir
  795. remembrance = anma, hatırlama, yad etme (= commemoration)
  796. reminiscent of = andıran, hatırlatan, anımsatan (= suggestive of)
  797. remote = (1) uzak, ırak (2) ıssız, ücra ***remote control = uzaktan kumanda
  798. removal = (1) (leke vb şeylerin) çıkarılması, sökülmesi (2) (evin vb) taşınması
  799. remove = (1) (leke vb) çıkarmak, temizlemek (2) sökmek
  800. repeatedly = defalarca, tekrar tekrar (= continually, constantly)
  801. repetitive = monoton, sıkıcı
  802. replace (with) = (1) eski yerine koymak (2) --- ile değiştirmek
  803. replica = aslına çok benzeyen kopya
  804. request = rica etmek
  805. require = gerektirmek (= necessitate)
  806. requirement = ihtiyaç, gereksinim
  807. resentful = alıngan, darılmış
  808. reside = ikamet etmek, yerleşmek
  809. resident = bir yerde ikamet eden, halk (apartman, mahalle sakini vb)
  810. resign from = --- den istifa etmek ***resignation = istifa
  811. resolve = (1) çözmek (= sort out) (2) karar vermek
  812. resort = (1) son çare olarak bir şeye başvurmak (2) tatil yeri/beldesi
  813. response = karşılık, cevap
  814. restlessness = huzursuzluk, içinin rahat olmaması X calmness
  815. result = sonuç (= outcome)
  816. reveal = açığa çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak (= disclose, display)
  817. revenge = intikam, intikam almak *** take revenge on = intikam almak
  818. revolve = (1) dönmek (2) döndürmek, çevirmek
  819. reward = (1) ödül (2) ödüllendirmek *** rewarding = tatmin edici (iş vb)
  820. ride = (at, bisiklet vb) binmek
  821. right¤¤¤¤y = haklı olarak, haklı yere X wantonly = durduk yere, sebepsiz yere
  822. rise = ortaya çıkmak, artmak, yükselmek
  823. rob somebody of something = birini soymak ***robbery = soygun
  824. robust (rıbast) = turp gibi, sapasağlam
  825. rough (raf) = (1) kaba pürüzlü (zemin, yüzey vb) (2) nazik olmayan, sakar bir şekilde (3) (deniz/okyanus için) dalgalı, fırtınalı
  826. rubble = enkaz, yığın (= wreckage)
  827. sacrifice = adamak, kurban adamak
  828. salute = selamlamak (= greet)
  829. satisfaction = tatmin, memnuniyet
  830. savage = vahşi
  831. scald = kaynar suyla yakmak/haşlamak (el, kol vb)
  832. scalp = kafa derisini yüzmek
  833. scarce = seyrek, az
  834. scarcely = hemen hemen hiç (= barely, hardly)
  835. scatter = saçmak, serpmek
  836. sceptical = şüpheci (= cynical)
  837. scratch = (1) kazımak, tahriş etmek (2) tırmalamak
  838. sculpture = heykel ***sculptor = heykeltırtaş
  839. seam = (1) kıyafetlerin dikiş yerleri (2) (yara için) dikiş yeri
  840. seasonal = mevsimine uygun
  841. secure = güvenli, emniyetli (= safe)
  842. sedate = (1) sakinleştirmek, yatıştırmak (2) sakin, soğukkanlı (= composed)
  843. seed = tohum
  844. seize = (1) baskınla ele geçirmek (= raid) (2) (birinin kolunu vb) kavramak
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=101418
  845. sense = (1) duygu **sensitive = hassas, duygusal (2) mantık **sensible = mantıklı
  846. sentence = (1) birini hapse/cezaya mahkum etmek (2) cümle
  847. sentimental = duygusal (= emotional)
  848. session = toplantının her bir oturumu
  849. sewage = lağım, kanalizasyon
  850. shade = (1) gölgelik (2) renk tonu
  851. shortcoming = kusur, eksik, noksan
  852. shorten = kısaltmak
  853. show off = hava atmak
  854. shuffle = karıştırmak ( iskambil kağıtlarını); ayak sürüyerek yürüme
  855. sigh = iç çekmek *** a sigh of relief = derin/rahat bir nefes
  856. significant = (1) önemli, kayda değer (2) manalı, anlamlı
  857. silent = sessiz, sakin
  858. simply = (1) basit bir şekilde (2) sadece, yalnızca (= only, solely, merely)
  859. simulate = taklit etmek *** simulation = taklit
  860. sink = (1) batmak (2) lavabo, musluk taşı
  861. situate = konuşlandırmak, yerleşmek, yerleştirmek (= locate)
  862. size = (1) (insan için) kıyafet bedeni (2) ebat, boyut
  863. skill = beceri, yeti, istidat (= talent, ability)
  864. slaughter = (1) kurban etmek, kesmek (2) öldürmek, cinayet işlemek (= murder)
  865. slavery = kölelik
  866. sleeve = gömlek, gömlek kolu *** buy on the sleeve = veresiye satın almak
  867. slight = hafif, az
  868. slip = kaymak *** slip of the tongue = dil sürçmesi
  869. smash = (cam, kapı vb) paramparça etmek, kırıp parçalamak
  870. smother (smadır) = (1) (yastık vb ile) boğmak (2) üzerini örtmek, kamufle etmek
  871. snap = (fotoğrafçılıkta) poz
  872. soap = sabun ****soap opera = pembe dizi
  873. sociable = sıcak kanlı, insanlarla çabuk kaynaşan
  874. solely = yalnızca, sadece
  875. soothing = yatıştırıcı (= comforting, calming)
  876. spectacular = görkemli, harikulade
  877. spectacular = görkemli, muhteşem (= impressive, stunning)
  878. spend = harcamak ( para vb)
  879. spillage = (yere vb) dökülen şey, döküntü (su vb)
  880. spin = (1) fırıl fırıl dönmek (2) (ip için) eğirmek
  881. spine = omurga, belkemiği
  882. spiritual = manevi, ruhani
  883. spoiled = şımarık (= mischievous (=misçivıs)
  884. spouse = eş (karı veya koca)
  885. spread = yaymak, yayılmak ***widespread = geniş çaplı, yaygın
  886. spring = (1) bahar mevsimi (2) su kaynağı
  887. stability = istikrar, denge
  888. staff = personel
  889. stage = (1) sahne (tiyatro) (2) aşama, merhale
  890. stage = sahne, derece
  891. startle = (1) korkutmak, ürkütmek (2) şaşırtmak, affalatmak
  892. statement = (1) söz, ifade (2) demeç *** give statement = ifade vermek
  893. statue (steyçu) = heykel
  894. steadily = sabit bir şekilde, istikrarla (= constantly)
  895. steal = çalmak, hırsızlık yapmak
  896. stealthily (steltili) = hırsız gibi, sinsi bir şekilde (= sneakily (snikili)
  897. stem = ağaç gövdesi *** stem from = --- den kaynaklanmak
  898. stimulate = (1) teşvik etmek, motive etmek (= encourage) (2) (beyni) uyarmak
  899. stir = (1) karışıklık, kargaşa (2) karıştırmak ( çorba vb) ***Stir up = Kızıştırmak
  900. store = depo, depolamak
  901. storm = fırtına ***blizzard = kar fırtınası
  902. stranger = yabancı, ecnebi
  903. stray = (1) başıboş aylak kimse (2) sokakta yaşayan kedi, köpek vb
  904. stress = (1) buhran, bunalım, stres (2) vurgulamak (= emphasize)
  905. stretch = (1) uzamak, uzanmak (2) germek
  906. strike = (1) grev *** on strike = grevde (2) darbe, vuruş
  907. stroll = ağır ağır dolaşmak (= go for a stroll = dolaşmaya çıkmak)
  908. subject to = (1) (ölüme, yalnız kalmaya vb) maruz kalmış (2) olası, muhtemel
  909. substantial = çok önemli, önemli ölçüde
  910. sue = dava açmak
  911. sufficiently = yeterli miktarda
  912. suffrage = oy kullanma hakkı
  913. suggestion = öneri, tavsiye
  914. suggestive of = manalı, imalı, insanın aklına bir şey getiren
  915. suit = yakışmak (kıyafetin vb.)
  916. supply = (1) tedarik etmek,sağlamak (2) kaynak *** supply of water= su kaynağı
  917. support = desteklemek
  918. supportive = (1) destek veren, anlayış gösteren (2) yardımsever, şefkatli
  919. suppress = (duygularını, bağışıklık sistemini vb) baskılamak
  920. surpass = üstün olmak, geride bırakmak, üstün olmak
  921. surrender = teslim olmak X surround
  922. suspend = askıda , muallakta bırakmak, okuldan uzaklaştırma
  923. suspicion = şüphe
  924. symptom = semptom, belirti (hastalık vb için)
  925. take off = (1) havalanmak (2) taklit emek
  926. take on = (sorumluluk vb) üstlenmek
  927. tame = evcil hayvan (= docile, domesticated)
  928. tapestry = duvar halısı
  929. tasteful = (1) zevkli, zevkine düşkün kişi (2) zevkle yapılan/hazırlanan (desen vb)
  930. tasty = lezzetli
  931. temple (tempıl) = tapınak, mabet (= shrine, sanctuary)
  932. tenderness = şefkat, merhamet, anlayış (= affection)
  933. terminal = (1) ölümcül (hastalık) (= perishing) (2) uçta/sonda bulunan, son, nihai
  934. terminate = (1) (sözleşme, kontrat vb) sonlandırmak, bitirmek (2) yok etmek
  935. territory = bölge, arazi
  936. the rest of… = --- nın geri kalanı
  937. thoughtless = düşüncesiz, patavatsız, kaba (= tactless, rude)
  938. throughout = boyunca
  939. throw = atmak, fırlatmak
  940. throw out = (çöp vb) dışarı atmak
  941. thunderstorm = yıldırımlı fırtına
  942. tomb = mezar, kabir, türbe (= grave)
  943. tough = (1) sert, katı, dayanıklı madde (2) (yiyecek vb) çiğnenmez, iyi pişmemiş (3) (insan için) çetin, dayanıklı, çok hayat tecrübesiyle yoğrulmuş
  944. trace = iz, izini sürmek
  945. trade = (1) ticaret yapmak, alım satım yapmak (2) ticaret
  946. traditional = geleneksel
  947. trail = iz, patika
  948. train = (1) eğitmek, eğitim görmek (= educate) (2) idman/antrenman yapmak (3) stajyerlik/çıraklık yapmak
  949. transmit =(1) göndermek, iletmek (mesaj vb) (2) (hastalık vb) bulaştırmak
  950. trash = çöp (= garbage)
  951. treasure (trejı= )= hazine
  952. treat = (1) tedavi etmek *** treatment = tedavi (2) davranmak
  953. trick = hile, tuzak, çeldirme ***play a trick on = kandırmak, kötü şaka yapmak
  954. trim = (1) (ağaç) budamak (2) (saç) kırpmak, kesmek
  955. tripe = işkembe
  956. truthful about = (1) sadece doğruyu söyleyen (2) gerçeklere uygun, doğru (söz)
  957. turn in = (1) (yetkili kişiye) teslim etmek (2) uyumaya gitmek
  958. unattended = sahipsiz, sahibi ortada gözükmeyen (eşya, çocuk vb)
  959. unbearable = katlanılmaz, dayanılmaz (baskı, sıcaklık, soğuk vb) (= intolerable)
  960. uncultured = kültürsüz, tahsilsiz, cahil (= uncultivated, boorish, unsophisticated)
  961. undermine = zayıflatmak, baltalamak, temelini çürütmek (= weaken)
  962. undertake = (zor ve üzün sürebilecek bir işi) üstlenmek, sorumluluğunu almak
  963. undertake = üstlenmek (= take on)
  964. unfortunate = talihsiz, şansız (= unlucky)
  965. unlimited = sınırsız (= unrestricted)
  966. unreliable = güvenilmez
  967. untimely = vakitsiz, yersiz, olmadık zamanda (= at an awkward time)
  968. unusual = sıra dışı, alışılmamış (= extraordinary, exceptional)
  969. unwind = (1) (özellikle işten sonra) rahatlamak, dinlenmek (2) düğüm/sargı çözmek
  970. upgrade = (bilgisayar gibi makineleri) güncellemek, modelini yenilemek
  971. urgent = acil (= pressing)
  972. vacation = tatil
  973. vague (veyg) = (1) belirsiz, üstü kapalı (2) net hatırlanamayan şey X vivid
  974. valley = vadi
  975. vanish = 1- ortadan kaybolmak 2-yok olmak
  976. variety = değişiklik, çeşitlilik
  977. vast = büyük, engin, muazzam (= immense, tremendous, huge)
  978. vet = veteriner
  979. vigorously = gayretle (= diligently)
  980. violate (vayoleyt) = (kural, kanun, hak vb) ihlal etmek, çiğnemek (= abuse)
  981. violent = şiddetli, şiddet içerikli
  982. virtually = hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost)
  983. vocation = meslek
  984. volunteer = gönüllü, ücret almadan yardım eden
  985. vote for/against = (1) oy (2) oy vermek
  986. voyage = deniz yolculuğu
  987. wantonly = (1) durduk yere, sebepsiz yere (2) ahlaksızca, şehvetle
  988. wear = takınmak( gözlük, kolye, kıyafet),giymek
  989. weep = ağlamak, sızlamak (= cry, sob)
  990. whirl = (1) hızla dönmek (2) girdap
  991. wholly = tamamen, tümüyle, bütünüyle (= entirely)
  992. widely = geniş çapta, oldukça
  993. widow = kadın dul ***widower = erkek dul
  994. withdraw from = (1) (savaştan,seçimlerden vb) geri çekilmek (= pull out of) (2) (bankadan, hesaptan vb) para çekmek
  995. withdrawn = içine kapanık (= reserved, inhibited)
  996. witness = (1) şahit olmak (2) tanık, şahit, görgü tanığı
  997. worthless = değersiz (= valueless)
  998. yard = avlu, bahçe
  999. yield = (1) ürün meyve vermek (2) ürün kazanç
  1000. zip = fermuar

 5. #5
  cemilayy Misafir

  Standart Yanıt: Dil Sınavları Için En Önemli 1000 Kelime

  bu sınavı geçmek imkansız mı?kime sorsam iç açıcı konuşmuyo!uzak yol kaptanı olmak için sınavı geçmem lazım ne yapmalıyım?

Benzer Konular

 1. 1 Türkçe Kelime = 17 İngilizce Kelime!
  By soleil in forum Türkçe Dersi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.Mart.2010, 15:14
 2. 1000 adet efekt
  By Beyza in forum Ortaokul Diğer Dersler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.Ağustos.2008, 16:32
 3. 1000 Kitabın Özeti
  By Gezgin in forum Lise Edebiyat Dersi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.Mart.2008, 18:15
 4. 1000 puanı geçeni +30 rep
  By Mustafa Uyar in forum Online Oyunlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.Eylül.2007, 01:53
 5. 1000 adet telefon wallpapers
  By Mustafa Uyar in forum Tema ve resimler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.Nisan.2007, 21:19

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.