2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI…………………… İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU YIL SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/turkce-dersi/57139-turkce-dersi-zumre-ogretmenler-kurulu-yil-sonu-toplanti-tutanagi.html#post116581

Toplantı Tarihi : ..2009
Toplantı Yeri : …………………İlköğretim Okulu Öğretmenler Odası

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama, yeni gelen tebliğ ve genelgelerin incelenmesi.
2- 1. Ve 2. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi.
3- 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi ve devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.
4- 2. dönem ders/sınıftaki başarı ve başarısızlık % lerinin sınıf ve şubeler bazında tek tek tespit edilmesi, bu %lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi. Bu sonuçlarla hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti.
5- Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilmediğinin tespiti.
6- Diğer hususlar, dilek ve temenniler ve kapanış.


ALINAN KARARLAR
1- Toplantı okul müdürü ………………….başkanlığında ders öğretmeni……………..katılımıyla yapılmıştır.
2- l. ve 2. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar ve uygulamalar gözden geçirildi. 1. ve 2. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantılarında kararlaştırılan konuların büyük bir çoğunluğunun zamanında işlendiği ders öğretmenleri tarafından belirtildi. Plana yazılan amaç ve davranışların plana uygun olarak gerçekleştirildiği, bu konuda bir sıkıntı olmadığını belirten ders öğretmeni………………..; 2. dönem ders işleme biçiminde değişiklik yaptığını ve yeni biçimle öğrencilerin derslere daha aktif olarak katılmalarının sağlandığını ve böylece amaç ve davranışların gerçekleşmesinin kolaylaştığını belirtti.
3- Ders öğretmeni……………..derslerde kullanılanların dışında ek yöntem ve tekniklere gerek olmadığını ancak derslerde motivasyonu sağlamak amacıyla her dersin başında öğrencilere beş dakika kadar kısa ve eğitici hikâye, deyimlerimizin hikâyeleri ile türkülerimizin hikâyelerini okumanın öğrencilerin anlama kapasitelerine olumlu etkiler yaptığını gelecek yıl da bu etkinliklerin de devam edileceğini ifade etti. Bu faaliyetin öğrencileri hem derse motive etmek hem de öğrencilere ahlaki ve kültürel manada bir şeyler kazandırmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Ders Öğretmeni…………………1. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında kararlaştırılan ödev konularının öğrencilere dağıtıldığını ve nisan ayı içinde ödevlerin toplanarak değerlendirildiğini ifade etti. Ders Öğretmeni, 1. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında kararlaştırılan ve yıllık plana yazılan yazılı yoklama sınav sayısının aynen uygulandığını ve bir aksaklık olmadığını belirtti.

4- Ders öğretmeni ……………. 2. dönem ders / sınıftaki başarı ve başarısızlık yüzdelerinin sınıflar ve şubeler bazında aşağıdaki gibi oluştuğunu belitti:


2. Dönem:
Sınıf: Başarı Yüzdesi: Başarısızlık Yüzdesi:
6/A % 92 % 8
7/A % 100 % 0
8/A % 100 % 0


Sınıf ve şubeler bazındaki başarı ve başarısızlık oranlarına bakılarak başarının 2. dönemde daha da arttığı görüldü. Böylece 1. dönem başı zümre öğretmenler kurulunda gösterilen başarı yüzdelerine ulaşıldığı belirlendi.
4- Ders öğretmeni…………………….1. dönemde meydana gelen aksaklıkların 2. dönemde telafi edilerek bitirilmeyen konunun olmadığını ifade etti.

5- Zümre öğretmenleri başarılı bir yıl geçirildiğini bu başarıların gelecek yıl da devam etmesi temennisinde olduklarını ifade ederek toplantı sona erdi.…………………. ……………….
Türkçe Öğretmeni Okul Müdürü