FENÂRÎ ŞEMSEDDİN MEHMED

Molla Fenârî Osmanlıların ilk Şeyhülislamıdır. Yüzden fazla eser yazmış bir bilim adamıdır.
Babasının adı Hızır’dır. 1350’de doğdu. Nerede doğduğu kesin olarak belli değildir. İlk öğrenimini bitirdikten sonra döneminin en büyük bilginleri olan Alâeddin Esved ve Cemaleddin Aksarayî’den ders aldı. Onda ilme karşı büyük bir aşk vardı. Din bilgilerini öğrendikten sonra diğer bilimler alanında da çalıştı. Özellikle astronomi ile matematik alanında kendisini yetiştirdi.
Molla Fenârî daha sonra medreselerde müderrislik yapmaya başladı. Bursa’da Hicaz’da ve Mısır’da çitli medreselerde dersler okuttu. Bilgi alanında ünü yayılmağa başladı. Çelebi Sultan Mehmet onu Bursa’ya çağırdı. II. Murad onun bilim alanındaki gücünü takdir ederek 1424 yılında Osmanlılarda ilk defa Şeyhülislamlık görevine getirdi. Altı yıl kadar bu görevi yürüttü. Sonra Hicaz’a gitti. Dönüşte Bursa’da 1430 yılında öldü.
Fenârî Şemseddin zamanının en güçlü ve büyük bilginlerindendi. Faziletli sağlam karakterli yüksek ahlaklı üstün bir insandı. Hayatı kitaplar arasında geçmişti.
Kütüphanesine on bin cilt kadar eser yazdı. Bunların birçoğu dini konulara değinen şerhler tefsirler ve haşiyelerden yapılmıştır. Eserlerinin en önemlilerinden biri bütün ilimlerden söz eden ve ansiklopedik bir eser olan Enmuzecü’l-ulum’dur. En büyük eseri Fusûlü’l-Bedâyi fi Usûlü’ş-Şerâyi’dir.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/turk-buyukleri/56922-fenar%EE-semseddin-mehmed.html#post116194
Fenari Şemseddin birçok değerli insanlar yetiştirdiği gibi bilim ahlak ve fazilet bakımından çevresindekilere örnek olmuş büyük bir insandı.