…………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIFLAR ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

……………………………….. İlköğretim Okulu Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı …../……/ 2009 tarihinde saat 11:00’de aşağıdaki gündemle toplanmıştır.
GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama.
2- I. Dönem sonunda şubelerin başarı durumunun tespiti.
3- Okul, çevre ve arkadaş ilişkilerinde sıkıntı çeken öğrencilerin tespiti.
4- Her yönüyle başarılı öğrencilerin tespiti.
5- I. Dönem sonunda başarısız öğrencilerin tespiti.
6- Öğrenci-öğretmen ilişkileri.
7- Bilgi ve beceri yönünden başarısız öğrencilere yönelik yapılacak rehberlik.
8- Öğrenci başarısızlıklarının ve davranış bozukluklarının nedenleri ve alınacak önlemler.
9- Öğrencileri başarıya yönlendirme.
10- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1-Şube öğretmenleri kurulu Müdür Yrd. …………………………………….… başkanlığında toplandı. Bütün öğretmenlerin toplantıya katıldığı görüldü
2-Sınıfların başarı düzeyinin koşullar gözünüze alındığında iyi olduğu ancak daha iyi olabilmesi için her türlü tedbir ve çalışmanın yapılması gerektiği vurgulandı. Başarısızlık yüzdesi fazla olan 7B şubesidir. Bu şubelerin de başarı yüzdelerini yükseltmek için dersler olanaklar çerçevesinde materyal kullanılarak işlenmesi ve öğrenci merkezli işlenmesi vurgulandı.Ayrıca özellikle fen bilgisi derslerinin laboratuarda işlenmesi ve konular ile ilgi deney ve gözlemlerin yapılmasının daha yararlı olacağı vurgulandı.Söz alan fen bilgisi öğretmeni …………………………………….… öğrenci merkezli eğitime vurgu yaparak,öğrenci merkezli eğitimde öğrenciyi derse katarak öğrencide kendine olan güven duygusunu artıracağını ve derse katılımın sağlanması durumunda başarının artacağını söyledi .Söz alan Türkçe öğretmeni …………………………………….… ve …………………………………….… köyden gelen öğrencilerin okuma-yazma ve okuduğunu anlama konusunda yeterli düzeyde olmadıklarından, bu başarısızlık durumu diğer dersleri de olumsuz bir şekilde etkilediklerini söylediler. Bu konuda öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için Türkçe öğretmeni …………………………………….… kendi imkanları ile öğretmenler odasında bir kütüphane oluşturmuş okuldaki bütün öğrencilerimizin hizmetine sunmuştur.
3- Okul, çevre ve arkadaş ilişkileri yönünden problemli olan öğrencilerin bu sorunlarının giderilmesi yönünde rehberlik edilmesine ve derslerde problem yaratan ve dersi sabote eden öğrencilerin velileri ile görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği karar verildi.
Söz alan rehber öğretmen …………………………………….… bazı uyumsuzluğun olabileceğini bu uyumsuzlukların çözülemeyecek problemler yaratmayacağını ifade ederek,olabilecek olumsuzluklarda herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmekle çözüme kavuşturabiliriz dedi.
4-Sınıflarda başarılı olan öğrencilerin, başarılarının daha da artırılması için motivasyonlarının devamı kararı alındı.

5- I. Dönem sonunda başarısız olan öğrencilere yönelik imkanlar çerçevesinde ek çalışmaların yapılacağı ve öğrencilerin seviyelerine uygun yöntem ve tekniklerin kullanılacağı, ders öğretmenleri tarafından değerlendirmesi ve farklı strateji ve yöntemler kullanılarak başarısızlığın giderilmesi kararı alındı.

6- Öğrenci-öğretmen ilişkilerinde, sevgiyi ön planda tutarak, öğrencilerle daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceği kanaatine varıldı.

7- Başarısız olan öğrencilere, bilgi ve becerilerini geliştirecek metotların uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Bu öğrencilerin derse katılımlarının artırılması ve olumlu davranışların anında pekiştirilmesi kanaatine varıldı.
Ayrıca, bütün derlerin birbirleri ile uyum içinde işlenmesi gerekli olduğu ve zümre öğretmenlerinin de buna dikkat etmeleri gerektiği kararlaştırıldı.

8- Öğrenci davranış bozuklukları ve başarısızlıklarının üzerinde durulmuş, bu engellerin nasıl kaldırılabileceği tartışılmış ve bu yönde gereken hassasiyetin her öğretmen tarafından gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

9- Öğrencileri başarıya, başarmaya yönlendirme için, gereken motivasyonun sağlanması, öğrencilere araştırma ödevleri verilmesi, ödevlerin kontrolünün yapılıp değerlendirilmesi, öğrencilere kılık ve kıyafetleri konusunda model olunup, kılık-kıyafet, temizlik konusuna dikkat etmeleri konularında ortak kanaate varıldı.

10-Öğrencilerin test tekniğinin geliştirilebilmesi için yazılı sınavlardan en az birinin “çoktan seçmeli test” olarak yapılması kararı alındı. Ayrıca öğrencilere meslek tanıtımı ve meslekler hakkında ara sıra rehberlik edilmesi konusu dile getirildi. Müdür Yardımcısı ………………………………..’un alınan kararların başarıyı artırması dileğiyle toplantı sona erdirildi.


DERSİN ADI
DERS ÖĞRETMENİ
ÖĞRETMENİN İMZASI
Türkçe


Türkçe


Matematik


Fen Bilgisi
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/toplanti-tutanak-ornekleri/56472-7-siniflar-sube-ogretmenler-kurulu-toplanti-tutanagi.html#post115114


Sosyal Bilgiler


İngilizce


Din Kültürü ve Ah. Bil.


Beden Eğitimi


Rehberlik


Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü