med-cesitleri.jpg
med.jpg

Medd-i Tabiî
Med harfinden sonra med sebebi gelmezse medd-i tabiî olur. Medd-i tabiînin uzatma süresi, bir elif miktarıdır.
Örnek: صَامَ
Bu örnekte;
• Elif ( ا ) med harfidir.
• Eliften sonra med sebebi, yani hemze veya sükûn yoktur.
• Bu durumda, medd-i tabiî meydana gelir.
• Sad ( ص ) harfi, "s┠şeklinde bir elif miktarı uzatılarak okunur.


Medd-i Muttasıl
Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa medd-i muttasıl olur.
Medd-i muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta en az iki elif miktarı uzatılması gerekir.
Medd-i muttasılın uzatılması vaciptir.

Örnek: جَٓاءَ Bu örnekte;

• Elif ( ا ) med harfidir. Eliften sonra med sebeplerinden hemze ( ءَ ) gelmiştir ve med harfi ile hemze aynı kelimededir.
• Bu durumda, medd-i muttasıl meydana gelir.
• Cim ( ج ) harfi, “caaaa” şeklinde dört elif miktarı uzatılarak okunur.

NOT EDELİM
Medd-i muttasılda hemze, genellikle kısa hemze ء şeklinde yazılır

Medd-i Munfasıl
Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi farklı kelimelerde bulunursa medd-i munfasıl olur. Bir başka ifadeyle bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peşinden gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa medd-i munfasıl meydana gelir.
Medd-i munfasıl dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılması gerekir.

Medd-i munfasılın uzatılması caizdir.

Örnek: يَٓا اَيَّا Bu örnekte; يَٓا

• kelimesinin sonundaki elif ( ا ) med harfidir.
• Peşinden gelen اَيَُّا kelimesinin ilk harfi ise hemze ( اَ ) dir ve med harfi ile hemze ayrı kelimelerdedir.
• Bu durumda, medd-i munfasıl meydana gelir.
• Ya ( ى ) harfi, “yaaaa” şeklinde dört elif miktarı uzatılarak okunur.


Medd-i Ârız
Med harfinden sonra ârızî (geçici) sükûn gelirse medd-i ârız olur. Medd-i ârız dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılması gerekir. Medd-i ârızın uzatılması caizdir.

Örnek: اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ ۞ علَٰ

Bu örnekte;

اَلْمُرْسَل۪ينَ • kelimesindeki ya ( ي ) med harfidir.
• Kelimenin sonunda durulduğunda, nun ( ن ) harfinin üzerinde geçici (ârızî) bir sükûn ortaya çıkar .( اَلْمُرْسَل۪ينْ)
• Bu durumda, med harfinden sonra geçici sükûn geldiği için medd-i ârız olur.
• Lam ( ل ) harfi, “liiiin” şeklinde dört elif miktarı uzatılarak okunur.
Eğer kelime üzerinde durulmaz ve okumaya devam edilirse kelimenin sonu اَلْمُرْسَل۪ينَ şeklinde harekeli okunarak ve bir elif miktarı uzatılarak علَٰ kelimesine geçilir.

Medd-i Lâzım

Med harfinden sonra lâzımî sükûn gelirse medd-i lâzım olur. Bir başka ifadeyle med harfinden sonra cezimli veya şeddeli bir harf gelirse medd-i lâzım olur.
Medd-i lâzım dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta en az üç elif miktarı uzatılır.

Örnek ( وَلَ الضَّٓالّ۪ينَ :( 1

Bu örnekte;

Dad ( ض ) harfinden sonraki elif ( ا ) med harfidir.

Med harfinden sonra şeddeli lam harfi ( لِّ = لْ لِ ) gelmiştir. Şeddeli harflerdeki sükûn da lâzımî sükûndur.
Bu durumda, med harfinden sonra lâzımî sükûn geldiği için medd-i lâzım olur.
Dad ( ض ) harfi, “daaaal” şeklinde dört elif miktarı uzatılarak okunur.
Örnek ( يٰسٓ : ( 2 Mukattaa harflerinden olan bu örneğin açılımı يَا س۪يٓنْ dir.
س۪يْٓ

• deki ya ( ي ) med harfidir.

• Med harfinden sonra cezimli nun ( نْ ) gelmiştir. Cezimli harflerin sükûnu da lâzımî sükûndur.

• Bu durumda, med harfinden sonra lâzımî sükûn geldiği için medd-i lâzım olur.
• Sin ( س ) harfi, “siiiin” şeklinde dört elif miktarı uzatılarak okunur

Medd-i Lîn

Lîn harfinden sonra sükûn gelirse medd-i lîn olur.
Medd-i lînin sükûnu, hem lâzımî hem de ârızî olabilir. Kur’an-ı Kerim’de, sadece iki yerde lâzımîdir. Bunlardan biri Meryem suresinin başındaki كٓهٰيٰعٓصٓ ayeti, diğeri ise Şûrâ suresinin başındaki عٓسٓقٓ ayetidir. Bu ayetlerdeki ayn ( عَيْْ = ع ) lafızlarının sükûnu, lâzımî sükûndur.
Bunların dışındaki bütün medd-i lînlerin sükûnu, ârızî sükûndur.
Medd-i lînde lîn harfi üç elif miktarı uzatılır.50 Uzatma harekede değil, lîn harfinde “ayyyn” şeklinde yapılır.

Hızlı okuyuştaki en az uzatma miktarı, lîn harfinden sonra gelen sükûna göre değişir. Lîn harfinden sonra lâzımî sükûn gelirse en az iki elif miktarı uzatılır.
Ârızî sükûn gelirse bir elif miktarına kadar inilebilir.


Örnek: مِنْ خَوْفٍ Bu örnekte;
• Vav ( و ) lîn harfidir.
• Kelimede durulduğunda, fa ( ف) harfinin üzerinde ârızî bir sükûn ortaya çıkar.
• Bu durumda, lîn harfinden sonra sükûn geldiği için medd-i lîn olur.
• Vav ( و ) harfi “havvvf” şeklinde üç elif miktarı uzatılarak okunur.

Kaynak: Meb