K.DİNLER TARİHİ I. DÖNEM ORTAK YAZILISI
1-Din keleme olarak aşağıdakilerden hangisi olarak kullanılmaz?
a)Kanun b)Tembih c)İtaat d)Adet
2-Dinleri tarafsız olarak inceleyen,Karşılaştımalı Dinler Tarihi açısından büyük öneme sahip olan ‘’El-Asar’ül-Bakiye’’ adlı eser kime aittir?
a)Maturidi b)Cüveyni c)Bağdadi d)Biruni
3-Her sabah ibadetinde ‘’Geciktiği halde mesihin geleceğine inanırım’’ diyen din mensubu kimdir?
a)Yahudi b)Müslüman c)Budist d)Hıristiyan
4-Aşağıdaki mabetlerden hangisi yahudilere aittir?
a)Kilise b)Doom c)Sinagog d)Katedral
5-Yahudi ve hıristiyan kültürüne ait bilgiler olup bazı tefsirlerde yer alan mitolojik olaylara ne ad verilir?
a)Kültür b)Misyonerli c)Efsane d)İsrailiyat
6-Aşağıdakilerden hangisi dinde evrimi savunmayan dinlerin kaynağının vahye dayalı olduğunu benimseyen batılı bilim adamıdır?
a)Max Müller b)Taylor c)Durkheim d)Crawley
7-Tanrının ismini söylemeyen Yahudiler ona nasıl hitap ederler?
a)Baba b)Elohim c)Adonay d)Elay
8-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel (ilkel kbile) dinlerdendir?
a)Caynizim b)Dinka c)Yahudilik d)Budizm
9-Denizin yarılması ve elindeki asa’sının yılana dönüştüğü mucizelerin sahibi olan peygamber kimdir?
a)Hz.İbrahim b)Hz.İsa c)Hz.Musa d)Hz.Muhammet
10-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik,Hıristiyanlık ve İslamiyet in ortak inançlarındandır?
a)Allah b)Peygamber c)Kitap d)Ahiret
11)17.yy.da Yahudiler için İzmir de çıkmış Mesih kimdir?
a)Sabatay Sevi b)Kubilay Sevi c)Sabatay Mira d)Kubilay Mira
12-Tevratı kabul etmeyen yahudi mezhebi hangisidir?
a)Yahudi b)Hıristiyan c)Modern yahudilik d)Müşrik
13-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere göre inanç bakımından bir insan tipi değildir?
a)Hıristiyan b)Yahudi c)putperest d)Nuhi
14-Kur’an-ı Kerimde ‘’Müslümanlara en şiddetli’’olarak müşriklerle beraber sayılan din mensupları kimlerdir?
a)Hanifler b)Mecusiler c)Hıristiyanlar d)Yahudiler
15-Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmenin önemini belirtmez?
a)Genel kültür b)Misyonerlik faliyetlerini tanıma c)İslam topraklarını genişletme d)Eksikliklerimizi tanıma


16-Yahudilere göre Nuh (as)a verildiği kabul edilen prensi kaç adettir?
a)6 b)7 c)8 d)9
17-On emre uyan, cumartesi yasaklarını aşırı uygulayan ve daha tutucu olan Yahudi mezhebi hangisidir?
a)Protestan b)Muhafazakar c)Modern d)Ortodoks
18-Aşağıdakilerden hangisi on emir arasında yer almaz?
a)Pazar gününü daima kutsal kılacaksın b)Çalmayacaksın c)Öldürmeyeceksin d)Komşunun evine tamah etmiyeceksin
19-Hz. Süleyman (as) tarafından yaptırılan ve günümüze sadece bir duvarı kalan mabedin, bu duvarı Yahudilerce hangi isimle anılır?
a)Günah duvarı b)Süleyman duvarı c)Ağlama duvarı d)Kutsal duvar
20-İsrail kimin lakabıdır?
a)Hz. Harun b)Hz.Yakup c)Hz.Yuşa d)Hz. İshak
21-Yahudilere göre Tanrı onların atalarıyla ahitleşmiştir,Tevrat ı sadece onlara vermiştir.
Bu özelliklerinden dolayı Yahudiler kendilerini nasıl görürler?
a)Kral b)Seçilmiş c)Sevilen d)Mazlum
22-Bugünkü Yahudi konuşma ve yazı dili hangisidir?
a)Urduca b)Arapça c)İbranice d)Latince
23-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a)Hıristiyan-Tevrat b)Yahudi-İncil c)Yahudi-Papaz d)Yahudi-Tevrat
24-Yahudiler Davut soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.Hıristiyanlar Yahudilerin beklediği bu Mesihin kim olduğunu savunurlar?
a)Hz. Musa b)Hz. İsa c)Hz. Zekeriyya d)Hiçbiri
25-Hangisi Hz. Nuh(as) a verildiğine inanılan kanundur?
a)Putperestlikten kaçınmak b)Kan dökmemek c)Adil ve dürüst olmak d)Hepsi