2010/2011 E
GTM VE ÖGRETM YILI
2. SINIF İLÇE ZÜMRE BA
SKANLARI KURULU
TOPLANTI TUTANA
GI
TOPLANTI YER:
YENiMAHALLE ANADOLU OTELCİK TURİZM MESLEK LİSESİ

TOPLANTI SAAT:
13:00

TOPLANTI NO:
1

GÜNDEM MADDELER
1-Açılı
s ve yoklama
2-2010-2011 E
gitim Ögretim yılı il Zümre Baskanının seçimi
3-2009-2010 Ö
gretim yılı sonu il Zümre kararlarının degerlendirilmesi
4-2010-2011 E
gitim-Ögretim yılı okul, egitim bölgesi, ilçe ve il zümre baskanları toplantıları
5-Ders kitapları ve e
gitim araçlarının yeterliligi, ihtiyaçların belirlenmesi
6-De
gisen ögretim programları
7-
ihtiyaç duyulan hizmet içi egitimleri
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanı
s

GÜNDEM MADDELERNN GÖRÜ
SÜLMES

1- Açılı
s ve yoklama yapıldı. Saygı durusunun ardından stiklal Marsı söylendi.
2- 2010-2011 E
gitim ögretim yılı il Zümre Baskanlıgına Melike Çelik, L. Öznur Ünlü ve
Kenan Ünal aday oldular.Yapılan gizli oylamada Melike Çelik 10 oy ,L. Öznur Ünlü 4 oy,
K.Ünal 7 oy aldı. Yapılan oylama neticesinde Melike Çelik 2.Sınıflar
l Zümre Baskanı seçildi.
3-2009-2010 Ö
gretim yılı sonu il Zümre kararları okundu, degerlendirildi.
4- 2010-2011 E
gitim-Ögretim yılı okul, egitim bölgesi ve ilçe zümre baskanları toplantılarında
alınan kararlar üzerinde duruldu.
Sene ba
sı, 2. dönem bası ve 2. dönem sonunda zümre toplantılarının yapılması kararlastırıldı.
5- Ders kitabı ile çalı
sma kitaplarının birlikte hazırlanmasının kullanım kolaylıgı sagladıgı
ancak ders kitabı ve çalı
sma kitabı sayfa numaralarının aynı olması karısıklıga sebep
olmaktadır. Çalı
sma konuları, okuma metinlerinin sonunda olması islenisi daha kolay hale
getirece
gi ifade edildi.
Özel e
gitim okullarında okutulan kitapların seviyeye uygun olmadıgı L.Öznur Çelik
tarafından ifade edildi.
sitsel Engelliler için ayrı bir kitap çıkarılması istendi. Hacı Karabacak,
kayna
stırma ögrencilerinin her sınıfta olabilecegi belirtilerek diger okullara da bu tür kaynak
kitap gönderilmesi istendi. Ayrıca matematik dersi konularının kolaydan zora do
gru sarmal
yöntem
seklinde verilmesini istedi. Geometri konularına ayrılan sürenin çok uzun oldugu
çocu
ga agır ve ezberci oldugu, istenildigi takdir de dogal sayılar konularından baslanılabilecegi
Münevver Gümü
s tarafından ifade edildi.
Resimli ve el yazısı ile hazırlanmı
s kartların isitme engelliler için gerekli oldugu L.Öznur
Ünlü tarafından ifade edildi. Ayrıca sınıflarda iki ö
gretmen olması gerektigini belirtti
Kitap yazımlarında o sınıfı okutmu
s olan ögretmenlerin görüslerinin dikkate alınmasının
önemi vurgulandı.
Sınıflarda bilgisayar, projeksiyon vb. teknolojik araç gereçlerin kullanımının yararları
üzerinde duruldu.
Ders kitaplarının ö
grenci seviyelerine göre hazırlanmıs oldugu konuların içeriginin ve
uygulamalarının yeterli oldu
gu bu sebeple de hiçbir sekilde kaynak kitap kullanılmaması
gerekti
gi Kenan Ünal tarafından belirtildi.

6- Serbest Etkinlikler dersi ile ilgili çalışmalar ele alındı. Kenan Ünal bu derste mutlaka konu
ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Çocukların sosyal gelişimleri açısından bu
dersin önemi üzerinde duruldu. 2. sınıflarda da sosyal kulüplerin oluşturulması ve bu sebeple
de iki haftada bir sosyal kulüp çalışmalarına katılması gerektiği belirtildi.
Serbest etkinlik konularını ele alan bir kaynak kitaba ihtiyaç oldu
gu Hacı Karabacak
tarafından söylendi. Ayrıca serbest etkinlikler dersinin 5 saat olmasının fazla oldu
gu,
yeterince amacına uygun olamayaca
gı vurgulandı

is
itme engelliler okullarında da serbest etkinlikler derslerinin uygulanması L.Öznur Ünlü
tarafından dile getirildi.
7- Bilgisayar kullanımı, web tasarımı, grafik-tasarım, autocad, drama, de
gisen programları
bilgilendirme semineri, tiyatro, aile e
gitimi semineri, davranıs egitimi (problemli ögrenciler
için) BEP, BOP planı hazırlamada hizmet içi e
gitim düzenlenmesinin yararlı olacagı
belirtildi.
8-Yeni e
gitim ögretim yılının ögrenci ve ögretmenlerimize hayırlı ugurlu olması dilegiyle
toplantı sona erdi
.

Melike Çelik
2.Sınıf i