................................ İLKÖĞRETİM OKULU
Birinci Sınıflar Sene Sonu Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağıdır

Toplantı No : 3
Toplantı Tarihi : 18.06.2007
Toplantıda Bulunanlar :
18.06.2007 günü Öğretmenler Odasında Okul Müdür yrd. ...............
başkanlığında, aşağıdaki gündemle toplanarak, yine aşağıda bulunan kararları almıştır.

GÜNDEM
1. Açılış
2.2006-2007eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi,
3. Yeni öğretim programlarının uygulamasında karşılaşılan sorunlar,
4. Yıllık planların uygulanmasında karşılaşılan zorluklar,
5. Öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi,
6. Öğrenci veli ve okul ilişkilerinin değerlendirilmesi,
7.Türkçe’nin doğru ve etkili biçimde kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar,
8.Trafik kurallarına uymanın öneminin kavratılması için yapılan çalışmalar,
9.Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak için yapılacak çalışmalar,
10.Dilek, temenniler ve kapanış

TUTANAK
1.Yukarıdaki gündem maddeleri doğrultusunda .....................’nın başkanlığında toplantı başlamıştır.Yapılan yoklamada 1. sınıf öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görülmüştür.
2.2006-2007 eğitim öğretim yılı değerlendirildi.Başarılı bir yıl geçirildiği söylendi.
3.Yeni öğretim programlarının uygulamasında karşılaşılan sorunlar programın değişmesi nedeniyle ,yeni programdaki konulara uygun araç gereç ve kaynak bulmada sıkıntı çekildiği söylendi.Bu durumun eğitim öğretimi olumsuz etkilediği belirtildi.Buna rağmen yeni programların öğrenciyi daha aktif,araştırmacı,etkin duruma getirdiği için güzel olduğu söylendi.Eksikliklerin giderildiği zaman daha iyi olacağı belirtildi.
4.Ünitelendirilmiş yıllık planlar zamanında yapılarak uygulandığını,ünitelendirilmiş yıllık planda belirlenen tema sürelerine uyulmasında, ufak tefek aksaklar olmasına rağmen bu sürelere aynen riayet edilmeye çalışıldığı belirtti.Günlük planların düzenli olarak yapıldığını söyledi.Kılavuz kitabı olmayan derslerde sene başında yapılan planların uygulandığı belirtildi. Aksamaların olmadığı söylendi.
5.Yılın değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğu söylendi.Sınıflarda okuma yazma bilmeyenlerin kalmadığı belirtildi . Tüm sınıflarda programa adım adım uyulmaya çalışıldığı ,gerekli araç-gereçlerin zamanında temin edilmeye çalışıldığı ve velilere gerekli açıklamaların zamanında yapılması sebebiyle başarı oranının yüksek olduğu belirtildi.
6.Okul ,veli,öğretmen iş birliğinin başarıyı etkilediği söylendi.Bunun için gerekli çalışmaların yapıldığı söylendi.Belirli zamanlarda veli toplantılarının yapıldığı belirtildi.Gerektiğinde veli özel olarak çağrıldığı ifade edildi.
7.Türkçe’nin doğru kullanılması ve yazılması için el çalışmalarına yeterince zaman ayrıldığı,ses çalışmalarına dikkat edildiği ve konuşma hatalarının anında düzeltildiği belirtildi. Türkçe’nin doğru kullanılması ve yazılması için okuma alışkanlığının geliştirilmeye,okuma ,yazma ,dinleme ,anlatım kurallarının iyi ve doğru
kavratılmaya çalışıldığı belirtildi. Öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirerek kavrama ve muhakeme yetenek artırma yoluna gidildiği söylendi.
8.Öğrencilere seviyelerine uygun gerekli trafik kurallarının öğretildiği söylendi.
9.Öğrenciler zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmeye çalışıldı.. Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak için bu konuda ,öğrencilere seviyelerine uygun bilgiler verildi.
Davranış bozukluğu gösteren,olumsuz davranışlar gösteren öğrencilerle birebir ilgilenildiği ,gerektiğinde aile ile iş birliğine gidildiği ve rehber öğretmenden yardım alındığı belirtildi.
10............................... teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

alıntıdır