1. 6X ile 1Y atomlarının yapacakları bileşiğin formülünü ve molekülün geometrik şeklini yazınız? (12 Puan)
2.I. H – C º N II. S = C = S
III. H H
I I
C = C
I I
H H
Yukarıdakilerden hangilerinde C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır? (10 Puan)
3.Aşağıdaki bileşiklerin isimlerini yazınız.( 15 puan)
01. CH3 – CH – CH – CH – CH3
I I I
CH3 CH3 CH3
……………………………………..
02. CH3
I
CH3 – C – CH2 – CH2 – CH2-CH3
I
CH2-CH3
……………………………………..
CH3
I
03. CH3 – C – CH3
I
C2H5
……………………………………..
04. CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3
I
CH2 – CH3
……………………………………..
CH3 CH3
I I
05. CH3 – C – CH2 – CH – CH2 – CH3
I
CH3
……………………………………..
4.Alüminyum (Al) metali MnCl2, ZnCl2 ve FeCl2 çözeltileriyle reaksiyon veriyor. Çinko (Zn) metali AlCl3 ve MnCl2 çözeltileri ile reaksiyon vermeyip FeCl2 ile reaksiyon vermektedir. Bu metallerin aktiflik sırasını anlatarak bulunuz.(12 puan)
5. Aşağıda isimleri verilen organik bileşiklerin yapı
formüllerini yazınız. ( 15 puan)
2,3 – di metil pentan
……………………………………..
2,2,4- trimetil pentan
……………………………………..
2,4-diklor-5-metil heptan
…………………………………….
4-etil-2,3-dimetilhekzan
…………………………………….
1-klor-3-metil siklobütan
…………………………………………….
6.Bir organik maddenin 0,2 molü 18gramdır. 0,2 molü tamamen yakıldığında 0,6 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşturan bu maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12g/mol, H:1g/mol, O:16g/mol)
(12 puan)
7. H2S + Cr2O7-2 ® Cr+3 + S
bazik ortamda yürüyen yukarıdaki redoks reaksiyonu denkleştiriniz. (12 puan)
8. Genel formülü CnH2n+2 olan bir bileşikte kütlece hidrojenin karbona oranı 8/45 ise bu bileşiğin molekül formülü nedir?(12 puan)