...... İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
.....

12.02.2010tarihinde 8/B sınıfında saat 12.15’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı yapılacaktır.

Gereğinin yapılmasını bilgileriniz arz ederim.


10.02.2010
.........
8/B Sınıfı Reh. Öğret.

GÜNDEM:

1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3. Öğrencilerin I.dönemdeki başarı durumlarının değerlendirilmesi
4. Velilere SBS hakkında bilgi verilmesi
5. Öğrenci kılık-kıyafetleri
6. Öğrencilerin beslenmesi ve temizlikleri hakkında bilgi verilmesi
7. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar
8. Verimli ders çalışma teknikleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi
9. Öğrenci devamsızlıkları hakkında velilere bilgi verilmesi
10. Okul-aile işbirliğinin öneminin anlatılması
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanış

UYGUNDUR
Okul Müdürü
............. İLKÖĞRETİM OKULU 8/B SINIFI VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No :2
Toplantı Tarihi : 12.02.2010
Toplantı Yeri : 8/B Sınıfı


GÜNDEM:

1. Açılış,saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
2. Öğrencilerin I.dönemdeki başarı durumlarının değerlendirilmesi
3. Ders araç-gereçleri
4. Öğrenci kılık-kıyafetleri
5. Beslenme ve temizlik
6. Öğrencilerin sınıftaki tutum ve davranışları
7. Öğrenci devamsızlıkları hakkında velilere bilgi verilmesi
8. Okul-aile işbirliğinin öneminin anlatılması
9. Velilere SBS hakkında bilgi verilmesi
10. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1. 8/B sınıfı veli toplantısı 12.02.2009 tarihinde sınıf rehber öğretmeni ....... .....ın başkanlığında saat 12.15’te saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlamıştır.
2. Velilere öğrencilerin 1. dönemdeki başarıları ile ilgili kısaca bilgiler verildi. Özellikle derslerde başarısız olan öğrencilerin velileri ile birebir görüşmeler yapıldı. Öğrencilerin derslere göre başarı oranları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Öğrencilerin Matematik, Fen ve Teknoloji ve İngilizce derslerindeki başarılarının istenilen seviyede olmadığı öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılarak bu nedenlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, bu süreçte velilerin de yardımlarına ihtiyaç olduğu anlatıldı. ................ gibi öğrencilerin başarısız oldukları bu öğrencilerin velilerine birebir görüşmelerde anlatıldı. Ayrıca derslere katılan diğer branş öğretmenleri de velilere kendi dersleri hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerin derslerdeki genel tutumları ve derslere katılımları gibi konular hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
Değişen programların öğrencileri merkeze aldığı velilere hatırlatılarak öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarının gerekliliği üzerinde duruldu. Öğrencilerin başarısız oldukları derslerin öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak öğrencileri başarıya taşımanın yollarının arandığı velilere anlatıldı.
3. Öğrencilerin ders araç-gereçleri konusunda yeterli olduğu, Müzik, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar dersi için gereken araç-gereçlerin derse gelirken veliler tarafından kontrol edilmesinin uygun olacağı anlatıldı. Bazen öğrencilerin araç-gereçleri unuttuğu, bundan dolayı da derslere gerektiği gibi katılamadıkları üzerinde duruldu.
4. Öğrenci kıyafetlerinin okul kurallarına uygun olduğu belirtildi. Ama bu kıyafetlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiği velilere anlatıldı.


5. Beslenme konusunda öğrencilerin kahvaltı yapmadan okula geldikleri bu nedenle de okulda gereksiz besin maddeleri tükettikleri velilere anlatıldı. Öğrencilerin sağlıksız beslenmesinin ileride olumsuz sonuçlar doğuracağı vurgulandı.
Öğrencilerin kişisel temizliklerine genelde dikkat ettikleri belirtildi. Uzun saçlı öğrencilerin sağlık açısından saçlarını kestirmelerinin doğru olacağı velilere anlatıldı.
6. Sınıfta özellikle bazı öğrencilerin sınıf kurallarına uymamakta ısrarcı olduğu üzerinde duruldu. Bu öğrencilerin velileriyle bire bir görüşmeler yapıldı. ............gibi öğrencilerin sınıfın genel kurallarına uymadıkları, bu öğrencilerle görüşmeler yaparak sorunun ortadan kaldırılmaya çalışıldığı anlatıldı. Bu sorunun sadece okulla ilgili olmadığı anlatıldıktan sonra velilerinde bu süreçte öğretmene yardımcı olmalarının yararlı olacağı belirtildi. Ayrıca bu öğrencilere çeşitli sorumluluklar yüklenerek kurallara uymalarının sağlanmaya çalışıldığı anlatıldı.
7. Sınıfta devamsızlık konusunda .................adlı öğrencilerin devamsızlıklarının çok olduğu velilerine anlatıldı. Bu öğrenciler dışındaki öğrencilerde devamsızlık sorunu olmadığı belirtildi. Eğer öğrenci okula gelmeyecekse velisinin okula gelerek o gün için izin almasının gerektiği, onu da yapamıyorsa okulu telefonla arayarak idareyi bilgilendirmesinin uygun olacağı anlatıldı. Devamsızlık yapan öğrencilerle konuşularak devamsızlıkları hakkında bilgi verildiği, devamsızlığın derslere olan etkileri velilere anlatıldı.
8. Velilere eğitim-öğretimin en önemli ayaklarından birinin veli işbirliği olduğu belirtildi. Eğer bu ayak yapması gerekeni yapmazsa okulda yapılan çalışmaların hiçbir işe yaramayacağı belirtildi. Öğrencilerin daha iyi yetişmesini istiyorsak etkin bir veli işbirliğine ihtiyaç olduğu anlatıldı. Veli toplantıları yanı sıra toplantılara gelmeyen velilerin veli bilgilendirme mektupları ile bilgilendirildiği anlatıldı. Öğrencilerin velileri destekler vaziyette görmelerinin önemli olduğu vurgulandı.
9. Velilere SBS hakkında bilgi verildi. SBS’ de öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları başarılar, okulda sergilemiş oldukları davranışlar ve girecekleri sınavdan almış oldukları puanların öğrencinin bir üst öğrenim kurumuna girmesini sağlayacağı ayrıntılı olarak velilere anlatıldı. Öğrencilerin SBS’ye hazırlanmaları için gerekli çalışmaların okulda yapıldığı, velilerinde öğrencilere destek olmaları gerektiği vurgulandı.

10. Öğrencilerin düzgün konuşma ve yazma becerisine sahip olabilmeleri için kitap okumaya önem vermeleri gerektiği anlatıldı. Okuyan toplumların gelişmiş olduğu, hayatı daha iyi tanımak için kitap okumanın gerekliliği üzerinde duruldu. Bu konuda velilere önemli işler düştüğü vurgulandı. Velilerden mümkünse öğrencilerle birlikte kitap okunması, akşam özellikle televizyonun kapatılarak öğrencilerin ilgilerini kitap okumaya vermelerinin sağlanmasının faydalı olacağı anlatıldı. Ayrıca ilimizde kitap okuma kampanyası yapıldığı bu sebeple öğrencilerin her gün sabah 20 dk. kitap okuduğu belirtildi. Bu sürenin haliyle yetersiz olduğu bunun içinde velilerden en azından evde bu süre kadar çocuklarına eşlik etmelerinin gerektiği aktarıldı.
11. İyi dileklerle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR
1. Öğrencilerin 1. dönemdeki başarılarının artırılarak ileri götürülmesi için gerekli çalışmalar yapılmasına,
2. SBS yönelik gerekli çalışmaların yapılmasına,
3. Sınıf kurallarına uymayan öğrencilerle ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına,
4. Öğrencilerin kılık-kıyafet konusunda aynı özeni göstermesine,
5. Beslenme ve temizliklerikonusunda aynı özenin gösterilmesine,
6. Kitap okuma konusunda velilerin öğrencileri desteklemesine,
7. Devamsızlık konusunda velilerin düzenli olarak bilgilendirilmesine, öğrencilerin okula gelmedikleri zaman okul idaresine bilgi vermelerine,
8. Okul-aile işbirliğin aynı şekilde devam etmesine karar verildi.