2009-2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………………………………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 8-B SINIFI II. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- I. Dönem genel ders başarı durumu
3-Öğrencilerin başarı durumunu yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar
4-Problemli öğrencilerin tespiti ve bu öğrencilere yönelik yapılacak rehberlik çalışmaları
5- Orta öğretim kurumları sınavına yönelik yapılacak çalışmalar
6- Sınıf tertip-düzeni, sınıf temizliği, öğrencilerin kılık-kıyafeti, beslenme ve sağlık konularında alınacak önlemler
7- Öğrenci velileri ile görüşülecek konular
8- Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ALINAN KARARLAR:

1-II. Dönem 8-C şube öğretmenler kurulu toplantısı …………………………………… başkanlığında ……../……../2009 tarihinde okul öğretmenler odasında toplandı. Görevli öğretmenler dışında tüm öğretmenler toplantıya katıldı.

2-2007-2008 I. döneminde 8-B sınıfında:
2 öğrenci takdir belgesi 4 öğrenci teşekkür belgesi almaya kazanmıştır.
3 öğrencinin başarısız olduğu bir ders yoktur. 10 öğrencinin 1 veya 2 dersten başarısız olduğu
12 öğrencinin ise 3 ile 7 arasında başarısız olduğu ders bulunmaktadır.
3-8-B sınıfı için genel bir değerlendirme yapılacak olursa 1 ve 2 zayıflı öğrencilerinde değerlendirmeye katılması ile başarı ortalaması % 80 civarındadır. Dönem sonu notları değerlendirildiğinde özellikle matematik, teknoloji ve tasarım dersleri ile bunların yanı sıra fen bilgisi ve İngilizce derslerinin de öğrencilerin genel olarak başarısız olduğu dersler olarak göze çarpmaktadır. Özellikle matematik dersinin öğrencilerin en başarısız olduğu ders olması dikkat çekicidir.
Dönem başında sınıf içinde uygulanan başarısızlık nedenleri anketi sonuçlarına göre; öğrenciler derslerinde başarısız olmalarının başlıca nedenleri arasında aşağıda belirtilen maddeleri belirtmişlerdir:
Madde 14 – Dikkatimi devamlı olarak derslere veremiyorum
Madde 15 – Sınıfta öğreniyorum fakat hemen unutuyorum
Madde 34 – Ders çalışırken başka şeyler düşündüğümden dolayı kendimi derse veremiyorum
Madde 35 – Öğrendiğimi sanıyorum fakat sınavlarda sorulara cevap veremiyorum
Yukarıda belirtilen maddeler incelendiğinde öğrencilerin başarısının düşük olmasını iki temel nedene bağlayabiliriz. Birincisi öğrencilerin motivasyonlarının yetersiz olması ve düzenli ders çalışmadıkları için konuların tekrarını yapmamaları ve bunun sonucu olarak öğrenmenin tamamlanmaması olarak değerlendirilebilir.
İlgili ders öğretmenleri bu konudaki düşüncelerini dile getirdiler:

……………………………………………: Öğretmen olarak bizler derslerimizde başarısız olan öğrencileri ders içinde veya ders dışında başarılarını arttırabilmek için yapabilecekleri çalışmalar konusunda bilgilendirmeliyiz. Kendilerine uygun bir ders çalışma planı hazırlamalı ve bunu mutlaka uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca öğrenmede pekiştirmenin önemi onlara açıklanarak derse hazırlıklı gelmeleri ve sonrasında da öğrenilen konuyu tekrar etmeleri durumunda daha başarılı olabilecekleri vurgulanmalıdır.

……………………………………………: Öğrencilerin en önemli sorunu bence isteklendirme eksikliğidir. Eğitimin onlara sağlayabileceği imkânların farkına varamamalarıdır. Matematik dersinin zor bir ders olduğu yönündeki ön yargılarda yıllardan beri bir türlü kırılamadığı için öğrenciler daha başında başarısız olacaklarını düşünmekte bu da ders başarısına yansımaktadır. Ayrıca bu yıl değişen öğrenci başarısını değerlendirme kriterleri de öğrencilerin başarısızlıklarının bu denli düşük olmasın da az da olsa payı bulunmaktadır.

……………………………………………: İngilizce öğretmeni de öğrencilerin derse karşı olan isteksizliklerinin ve yabancı dil eğitiminin önemini fark edememelerinin dersteki başarısızlığın artmasına sebep olduğunu ortaya koymuştur.

……………………………………………: Öğrencilerin ekonomik koşullarının yetersizliği ve daha da önemlisi dersi ciddiye almamaları, gereken ihtimamı göstermemeleri nedeniyle iş eğitimi dersindeki başarının düşmesindeki en önemli nedenler olduğunu ifade etmiştir.

4-8-B sınıfı başarılı öğrencileri ile olduğu kadar sorunlu öğrencileri ile de dikkat çeken bir sınıftır. Bu öğrenciler 1. yarıyılda sık sık bireysel ve toplu görüşmeler yapılarak sorunlar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Sınıftaki en önemli sorun bazı öğrencilerin aşırı hareketliliği ve konuşkanlığı olduğu söylenebilir. Bu öğrenciler özellikle dersin akışını olumsuz etkilemekte ve sınıf arkadaşlarının dikkatini dağıtmaktadır. Bu öğrencilerin kendileri ve aileleri ile görüşmeler yapılarak daha olumlu davranışlar sergilemeleri istenmiştir. Bazı öğrencilerinde sınıf içi oturma planları değiştirilerek hem kendilerinin hem de arkadaşlarının dikkatini dağıtmaları önlenmeye çalışılmıştır.
……………………………………………: Aslında yetenekli bir öğrenci olmasına rağmen aşırı hareketliliği ve konuşkanlığı nedeniyle başarısı gözle görülür bir düzeyde azalmıştır. Ailesi ile yapılan görüşmelerde önceki yıllarda çok başarılı olan ……………………………………………’ın ders başarısının giderek kötüleştiği tespit edilmiştir. …………………………………………… için okul rehberlik servisi ile de görüşülerek bu öğrencimizin tekrar kazanılması için çalışmalara başlanmıştır.
……………………………………………: Çok konuşkan ve şakacı bir kişiliği olan öğrencimiz dönem içerisinde bazı arkadaşları sorun yaşadığı görülmüştür. Ayrıca ergen dönemi başlangıcındaki bu öğrencimizin karşı cins ile de yakınlaşma içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Ailesi zorluklara rağmen kendisini dershaneye göndermiş ancak ……………………………………………in deneme sınavlarına girmemek gibi bir sorumsuzluk içinde olduğu da anlaşılmıştır. Kendisi ile yaptığımız bütün görüşmelere rağmen herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.
……………………………………………: Bu yılın başında nakil olarak sınıfımıza katılan Halil kısa sürede çevreye uyum sağlamayı başarmıştır. 8/C sınıfında mazeretsiz en fazla devamsızlığa sahip öğrenci olan Halil Aslan ile görüşülmüş ailesi de bu durumdan haberdar edilerek okula daha düzenli gelmesi sağlanıştır. Ayrıca bazı sınıf arkadaşları ile yan yana oturduğunda çok konuşan bu öğrencimiz için sınıfta yeni bir oturma yeri ayarlanmıştır.
……………………………………………: Hiperaktif sınıfına girebilecek kadar hareketli olan bu öğrencimiz sınıf içinde yeni bir oturma yeri ayarlanmış ve hem kendini hem de arkadaşlarını rahatsız etmesi önlenmeye çalışılmıştır. Aslında yeterince güdülenebilirse çok da başarılı olabilecek bir öğrencidir kendisi.


Şube öğretmenler kurulunca sorunlu öğrenciler ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
*Sınıfta çok önemli bir öğrenci sorunu yaşandığında derhal şube öğretmenine, rehberlik servisine ve okul idaresine bilgi verilecek
*Şube dersine giren öğretmenler problemli öğrencileri kendi arasında paylaşarak sorunların giderilmesi için görüşme yapmasına
*Öğretmenlerin öğrencilere karşı ortak bir tavır almasına ve aynı doğrultuda sorunların çözülmeye çalışılmasına
*Son dönemlerde iyice bozulan öğrenci kılık- kıyafet düzensizliğini önlemek için yönetmeliğe uygun giyinmeleri için düzenli olarak kontrollerin yapılmasına
karar verilmiştir.

5- Son yıllarda Ortaöğretim kurumları sınavına giderek artan bir ilgi ve hazırlık yapılmaktadır. 8/C sınıfında …………………………………………… ve ……………………………………………, ……………………………………………, ……………………………………………ve …………………………………………… bu sınavı son derece ciddiye almaktadırlar. Muhtemelen başarılı olacaklarına inandığımız bu öğrencilerimizin yanı sıra sınava hazırlanan diğer öğrencilerimize de gerekli rehberlik ve çalışma olanakları sağlanarak başarılı olmaları sağlanmalıdır. Ders anlatımında ve sınavların uygulanmasında bu durumun göz önüne alınması; tüm öğretmenlerimizin sınava hazırlanan öğrencilerimize yardımcı olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

6- Genel olarak sınıf tertip düzeni, temizliği, öğrenci kılık kıyafeti yönlerinden 8-C sınıfının sorun taşımadığı ifade edilerek daha düzenli olması için çalışılacağı belirtildi.

7- ……………………………………………: Bu yıl veli toplantıları şubeler bazında yapılması kararı alındığı için velilerle daha rahat bir görüşme ortamı sağlanacaktır. Ancak mutlaka velilerin toplantıdan haberdar olması sağlanmalı katılım yüksek tutulmalıdır.
……………………………………………: Veliler, toplantıda öğrencilerinin okula zamanında gelip gitme, kendilerine düşen sorumlulukların bilincine varma ve buna göre davranış geliştirmeleri konularında bilgilendirilmelidirler. Ayrıca velilere belirli periyotlarla, çocuklarının gelişimini takip edebilmek için okula gelmeleri gerektiği açıklanmalıdır. Çünkü böylece öğrenciler ailelerinin kendileri ile ilgilendiği fikrini geliştirecek bu da onların kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir.
……………………………………………: Öğrencilerinin kişilik ve ahlaki gelişimleri ile ilgili olarak velilere mutlaka bilgi verilmeli; bu öğrencilerin ergen olma aşamasında bir birey oldukları (hatta bazı yaşı büyük öğrenciler çoktan ergenlik dönemine girmiştir) kendilerine hatırlatılmalıdır. Ailelerin onlara karşı daha anlayışlı ve seviyeli yaklaşmaları gerektiği onların duygu ve düşüncelerine saygı göstermeleri gerektiği anlatılmalıdır.
……………………………………………: Öğrencilerin kılık – kıyafeti, beslenmeleri, temizlik konuları üzerine velilerin daha özenli olmaları gerektiği de konuşulmalıdır.

8- Toplantı öğrenciler ve öğretmenlerin sağlık, güzellik ve sorunsuz başarılarla dolu bir ikinci eğitim öğretim dönemi geçirmesi dilekleriyle son buldu.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. TÜRKÇE ÖĞRT. MATEMATİK ÖĞRT.
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRT. İNGİLİZCE ÖĞRT. FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR MÜZİK ÖĞRT. TEKNOLOJİ VE TAS.
BEDEN EĞT. ÖĞRT OKUL REHBER ÖĞRT.OKUL MD.YRD. OKUL MÜDÜRÜ