2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

FELSEFE GRUBU DERSLERİ TARSUS İLÇESİ 47.EĞİTİM BÖLGESİ EYLÜL (1.) ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

Zümre No:1
Dersin Adı : Felsefe Grubu
Zümre Başkanı:Mehmet CENGİZ
Toplantı Yeri : Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Toplantı Tarihi:14.09.2009
Toplantı Saati:10.00


TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

Fatih TÜRKMEN-Okul Müdürü
Mehmet CENGİZ-Zümre Başkan
Aylin YENİGÜN
Nazik ÖZER
Vehbi KURŞUN

GÜNDEM MADDELERİ:
1-) Açılış Ve Yoklama
2-) Zümre Başkanı Seçimi
3-) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’unda Belirtilen Türk Milli Eğitimdin Amaç Ve İlkelerinin Okunması

4-) 2104 Ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergilerinden Atatürkçülük Konularının İncelenmesi Ve Yıllık Ders Planlarını Yapılması
5-) Yeni Müfredat Programlarının İncelenmesi
6-) 2551 Sayılı Tebliğler Dergisinden Planlara İlişkin Açıklamaların İncelenmesi Ve Nitelendirilmiş Yıllık Planlar İle Ders Planlarının Hazırlanmasındaki Esasların Belirlenmesi
7-) Bir Önceki Öğretim Yılına Ait Zümre Kararlarının Gözden Geçirilip Eksik Kalan Yönlerin İncelenmesi.
8-) 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Başarıyı Arttırmak İçin Yapılacak Çalışmalar
9-) Ders İşleme Metotlarının Ve Kullanılacak Araç-Gereçlerin Belirlenmesi
10-) Ölçme-Değerlendirme Esaslarının, Yazılı Sınav Ve Ortak Sınav Tarihlerinin Belirlenmesi
11-) Ödev Konularının Tespiti
12-) Diğer Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği
13-) Derse Katılımın Sağlanması
14-) Dilek Ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-AÇILIŞ VE YOKLAMA
Felsefe dersi zümre öğretmenler kurulu zümre öğretmenleri Mehmet CENGİZ, Aylin YENİGÜN
Vehbi KURŞUN, Nazik ÖZER katılımıyla açıldı.
2- ) Oy birliği ile zümre başkanlığına Vehbi KURŞUN seçilmiştir. Sekreterliğe Nazik ÖZER seçildi.
3- ) 1739 Sayılı METK/M-2 Mehmet CENGİZ tarafından okundu.
4- ) 2104, 2212, 2457, 2471, 2488, 2504 STD incelenerek Atatürkçülük ile ilgili konular okundu. Felsefe dersinde Atatürk’ün akılcılık, çağdaşlık ve bilime verdiği önemin sırası geldiğinde konularla bağlantılı olarak işleneceği; Sosyoloji dersinde de Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ile Halkçılık ilkesinin Millet konusu ile işleneceği, Atatürkçü düşünce sistemi konusunda da Atatürkçülüğün bütünlük niteliği ve yabancı ideolojilerden farkının vurgulanacağı belirtildi. Konularla bağlantısı olan yerlerde, sosyoloji dersinde millet, milliyetçilik, sosyal değişme, devrim, kadın ve sahip olduğu siyasal - sosyal haklar konusunda görsel öğretim araç ve dokümanlarından faydalanılması karara bağlandı. Özel gün ve haftalarda Atatürk’ün hayatı, gençliği ve başarıları üzerinde durulmasına karar verildi
5-)Aylin YENİGÜN, aşağıda ilgili tebliğler dergisinde geçen
04.02.1991 tarih ve 2330 s.t.d. den Psikoloji dersinin;
07.06.1993 tarih ve 2384 s. t.d. den Felsefe dersinin;
04.12.1995 tarih ve 2444 s. t.d. den Sosyoloji dersinin;
23.10.2000389 sayılı Kurul Kararı Bilgi Kuramı Dersi Öğretim Programı
30.04.1998 tarih ve 67 sayılı MEB T.T.Kurulu kararı ve 2455-2470 sayılı t.d. den mantık dersinin özel amaçlarını okudu. Ve müfredat programları incelendi.
6- ) Mehmet CENGİZ, derslerin müfredat programına uygun şekilde işlenmesi gereği vurgulandı. Yıllık planların hazırlanmasıyla ilgili esasları hatırlatan zümre başkanı planlama yaparken haftaların verimliliğinin iyi hesap edilmesi gerektiğini, imkanlar ve program elverirse 11.sınıfların ÖSS’de performanslarını olumsuz etkilememesi için sınava yakın haftalarda ders yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edileceğini ifade etti. Üyelerin de teklifi ile bu uygulama karara bağlandı.
2089 STD Yıllık planların hazırlanması esasları Nazik ÖZER tarafından okundu. Demokrasinin gelişimi ya da demokrasinin kurumları, İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet gibi konular hakkında araştırma ödevleri verilebileceği karara bağlandı.
7-)Bir önceki eğitim ve öğretim yılı alınan zümre öğretmenleri toplantı kararları Zümre Başkanı Vehbi KURŞUN tarafından okundu. Bu toplantıda alınan kararlara uyulduğunu belirtti.
Aylin YENİGÜN, geçen yılın zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak, üniversite sınavında önceki öğretim yılından itibaren felsefe grubu içerisindeki Mantık, Sosyoloji ve Psikoloji derslerinden de soru çıkmasının bu derslere olan ilgiyi göreceli olarak arttırdığını ifade etti.
Mehmet CENGİZ ise bu yeni duruma göre öğrencilerimize sınav sistemindeki değişikliğin neler getireceğinin iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.
8-) Başarının arttırılması için öncelikle başarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi, derslerin öğrencilere sevdirilerek, kendisi için gerekli olan bilginin yeterli kaynaklardan alabileceği bir konuma getirilmesi, öğrencinin kendisine verilenle yetinmeyip, hazırcı konumdan çıkarılıp bilgiyi talep eden, bilgiyi arayan, eksikliğini duyabilen bir konuma getirilmesi, özellikle başarısız öğrencilerin derse katılımının arttırılmasına çalışmak için karar alındı. Öğrenci başarısının sağlanması ya da koordinasyonun tam olarak kurulması okul - öğrenci - veli arasındaki uyumun buna bağlı olduğu ve bu bulgu doğrultusunda öğrenci - öğretmen - veli ilişkilerinin arttırılmasına karar alındı.
Bu yıl ÖSS’de alan tercihleriyle ilgili değişikliklerin öğrencilere bildirilerek farkındalıklarının artırılması gereğini Nazik ÖZER belirtmiştir.
9- ) Psikoloji dersinde:Öncelikle öğrencinin kendisini tanımasını, sorumluluk üstlenmeyi öğrenmesini, kendi sorunları üzerinde çözüm sağlayıcı bilgiler verilmesi karara bağlandı. Konuları işlerken öğrencinin günlük yaşam ile ilgili bilgileri ile derste verilen bilgiler arasında bağlantı kurması kararlaştırıldı. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı.
Felsefe dersinde: Ders esnasında mümkün olduğunca tartışma ve yorumlama zemini oluşturulmasına karar verildi. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı.
Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde: Öğrencilerin mutlak suretle defter tutmaları sağlanacak, Demokrasinin gelişimi ya da demokrasinin kurumları, İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet gibi konular hakkında araştırma ödevleri verilebileceği karara bağlandı.
Ders işleyişi sırasında konuları özelliklerine göre yazılı ve sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, münazara, grup çalışması, not tutturma ve beyin fırtınası yöntemleri uygulanması uygun görüldü.
Sosyoloji dersinde: Öğrencilere öncelikle her bireyin bir toplum içerinde doğup, büyüyüp ve geliştiğini, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsur olduğunu, konularında günlük toplumsal olaylardan örneklerle ilişkilendirilerek işlenmesine karar verildi.
Bilgi teorisi dersinde: yılık plan doğrultusunda öğrenci seviyesine göre belirtilen konuların öğrenci merkezli işlenmesi gereği vurgulandı
10- ) Yazılı - yoklama sorularının sınıftaki zayıf – orta - iyi düzeydeki öğrencilerin tümüne hitap edebilecek biçimde tertip edilmesi, soruların basitten zora doğru sıralanması, cevap süresinin yeterli olması, soruların açıklamalı, ancak mümkün olduğunca kısa cevaplara yönelik olması, her dönem için 2 yazılı yoklama yapılmasına ve en az birinin test uygulamalı yapılmasına karar verildi.
Vehbi KURŞUN, ”Felsefe dersi yazılılarında öğrencinin düşünebilme gücünü ölçen, yaratıcılık ve özgünlüğü artıran, yorum gerektiren soruların sorulması felsefi düşünüş açısından çok önemlidir.” dedi.
Sözlü değerlendirmelerin ise öğrencinin ders anında yöneltilen sorulara verdiği cevaplara, ders - dışı etkinliklerine, eğitici kol, sosyal – kültürel - sportif faaliyetlerine, derse devamına, ev ödevlerini yapmasına ve derse hazırlıklı gelip gelmemesine bağlı olarak belirlenmesi karara bağlandı.

alıntıdır