BİR ZÜMRE TOPLANTISINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
A) ZÜMRE TOPLANTILARI:
a)-Türk Milli Eğitiminin Amaçları.
b)-Okulun amacı
c)-Dersin amaçları.
3-Atatürk İlke ve İnkılaplarına derste nasıl yer verileceğinin görüşülmesi.(konunun
zamanın ayarlanması.)
4-Araç-gereç-Kaynakların tespiti, olmayan araç-gereçlerin tespit edilerek temini için yapılması
gereken hususların görüşülmesi.
5-Müfredatların okunması. (2109 S.T. Dergisi) ve yıllık planların altına yazılması.
6-Kanun, yönetmelik ve genelgelerin okunması.
a)-Kanunlar:
I-Anayasanın (24.) maddesinin okunması.
II-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 32.Maddesinin okunması.
III-Milli Eğitim Temel Kanunun 43 ve 45. maddelerinin okunması.
b)-Yönetmelikler:
I-Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması.
II-Ders geçme ve Kredi yönetmeliğinin okunması.
III-Ders Dışı Eğitimi ve Öğretimi faaliyetleri Hakkındaki yönetmeliklerin okunması.
IV-Lise ve Dengi Okullar Yönetmeliğinin okunması.
V-İmam-Hatip Lisesi Yönetmeliğinin okunması.
VI-İlköğretim Yönetmeliğinin okunması.
VII-Orta öğretim Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin okunması.
VIII- Ders Müfredat Programlarının okunması.
IX-Konuyla ilgili diğer mevzuatlar.
7-Derste uygulanacak Metot ve Tekniklerin görüşülmesi.
a)-METODLAR: (2089) T. Dergisi.
I-Anlatım (Takrir)
II- Soru-Cevap
III- Tümden gelim(Redaksiyon)
IV- Tüme varım (Endüksiyon)
V- Analiz(Çözümleme): 1-İlkel 2-Fiziksel 3-Mantıkî
VI- Sentez (Birleştirme)
VII- Gözlem
VIII- Deney
IX- İnceleme
X- Proje
XI- Gösteri
XII- Genetik
b) TEKNİKLER:
I- Ödev verme. Değerlendirme.
II- Soru sorma.
III- Açıklama
IV-Özetleme
V- Alıştırma
VI- Verimli derse çalışma.
8-Yazılı Yoklama:
a)-İlköğretim Kurumlarında yazılı sayılarının şube zümre öğretmenlerince tespit edilmesi.
b)-Soruların sayı, kapsamı ve nitelikleri yönlerinden belirlenmesi.
9-Ödev konularının Belirlenmesi, (2140,2141,2300,2348) S.T. Dergisi.
10-Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü ve yazılılarda kaç soru sorulacağı ve nasıl değerlendirileceğinin teferruatiyle görüşülmesi.
11-Diğer zümrelerle iş birliğinin hangi konularda yapılacağının belirlenmesinin yapılması.
12-Okul ve sınıf kitaplığından faydalanma, ve bu kitaplıklara alınacak kaynak kitapların tespiti.
13-Türkçe’mizin gelişmesi için gösterilecek çaba ve bu konuda Türkçe öğretmenleriyle işbirliği.
14-Ders konularının zamanlarının ve sürelerinin belirlenmesi.
15-Her konu için ayrı amacın belirlenmesi.
16-Yapılacak inceleme, araştırma, gezi ve gözlemlerin tespiti.
17-Çalışma takviminin çıkartılması ve planlarda göz önünde tutulması ve planlar ona göre yapılmalıdır
18-Okul ve çevre şartlarına uygun kararların alınması.
19-Dilek ve temenniler.
20-Kapanış
II-Zümre Toplantısında şunlarda ilave edilmelidir.
21- Bir önceki Zümre toplantısında alınan kararların incelenmesi ve değerlendirmelerinin yapılması.
Uygulamada ne derece başarılı olunup olunmadığının tespiti yapılarak, bundan böyle neler yapılması
gerektiğine de karar verilmelidir.
22- Öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırıcı kararların alınması.
23-Gündem maddelerinde belirtilen hususlar için ayrı ayrı kararların alınması neticesiz bırakılmamalıdır
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI:
Zümre:Aynı dersi okutan ve aynı sınıfa derse giren öğretmenlerin yaptığı toplantıya denir.Bu toplantılar, öğretim için yapılan planlama, programlama, ve uygulamaların bir yandan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına ve Temel İlkelerine ; diğer yandan okulun kuruluş amacını gerçekleştirecek kapsamda olmalıdır.

Zümre öğretmenler Kurulunun Amacı:
a)Yıl içinde konuların aynı sınıf günlerinde zaman dilimi içinde, aynı konuları işlemek kuralıyla birlik ve beraberlik sağlanması.
b) Aynı konuların işlenişinde uygun öğretim metot ve tekniklerin kullanımında birlik.
c) Ölçme-değerlendirmede birlik,
d)Ders araç-gereçlerinden faydalanmada birlik.
e) Tecrübeli öğretmenlerin mesleğe yeni girmiş veya bir sınıfta ilk defa ders okutan öğretmenlere bilgi ve tecrübeleriyle
rehberlik yapmaları ve bu öğretmenlerin yetişmelerine katkı sağlamaları.
Okulda yapılan Zümre toplantılarının yanında İl-İlçe bazında da zümre toplantıları yapılarak öğretmenler arasında beraberliğin sağlanması.
Bu toplantılar Lise ve Ortaokul yönetmeliğinin 57 ve 77.madesi,Meslek ve Teknik Okulların 74,75.maddeleri, İmam-Hatip Lisesi yönetmeliğinin 101.maddesi ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 109.maddelerine göre yapılır.
Gündem: Eğitim-öğretimin gelişimini sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Her karar mutlaka sonuca bağlanmalıdır.
ZÜMRE TOPLANTILARINDA GÜNDEM NASIL OLMALIDIR?
A) GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama,
2-Amaçlar,
a)-Türk Milli Eğitiminin amaçları,
b)-Okulun amaçları,
c)-Dersin amaçları,
3-Atatürk İlke ve İnkılâplarına nasıl yer verilmeli. (2104,24457 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerindeki esaslara göre)
4-Kaynak araç-gereç; eksik olan araç-gerecin temini için okul idaresine baş vurulması,
5-Müfredâtların okunması (2109 S.T. Dergisi)
6-Kanun, Yönetmelik ve genelgelerin okunması.
I)-KANUNLAR:
a)-Anayasanın 24.maddesi.
b)-657 sayılı Devlet Memurları kanunun 32.maddesi.
c)-1702 sayılı memurun muhakemat kanunu.
d)-1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun 43.maddesi (öğretmenlik mesleğiyle ilgili) 45.madde (öğretmenin seçimiyle ilgili)
II.YÖNETMELİKLER:
a) Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği.
b)-Ders geçme ve kredi yönetmeliği.
c)-Ders dışı eğitimi ve öğretimi faaliyetleri hakkındaki yönetmelik
d)-Lisesi ve dengi okulları yönetmeliği.
e)-İmam-Hatip Lisesi idari yönetmeliği.
f)-Ders müfredat programları (2109.T.D.)
g)-Konuyla ilgili diğer mevzuatlar.
h)-İlköğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması.
l)-Ortaöğretim Sınıf Geçme yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması.
7-Derste Uygulanacak Metot ve Tekniklerin görüşülmesi.
I) METODLAR: (2089 T.D.)
a)-Anlatım (Takrir)
b)-Soru-cevap
c)-Tümden gelim (Dedüksiyon)
d)-Tüme varım(Endüksiyon)
e)-Analiz (Çözümleme):1- İlkel 2- Fiziksel 3- Mantıkî
f)-Sentez (Birleşim)
g)-Gözlem
h)-Deney
l)-İnceleme
m)-Proje
n)-Gösteri
o)-Genetik
ö)-Araştırma
p)-Tartışma (1-Panel 2-Sempozyum 3-Münazara 4-Mülakat )
r)-Problem Çözme
s)-Yaparak ve yaşayarak öğrenme.
II.TEKNİKLER:
a)-Ödev verme ve değerlendirme.
b)-Soru sorma.
c)-Açıklama.
d)-Özetleme.
e)-Alıştırma.
f)-Verimli Ders çalışma.
g)-Ölçme ve Değerlendirme.
8-Yazılı Yoklama (Ortak sınavlar ve zamanlarının belirtilmesi)
a)-İlköğretim okullarında yazılıların tespiti.
b)-Soruların: sayı, kapsamı ve nitelik yönlerinden belirlenmesi.
9-Ödev konularının tespiti. (2140, 2141-2300-2348 ve Ek. T.D.)
10-Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü ve Yazılılarda kaç soru sorulacağı ve nasıl değerlendirileceğinin görüşülmesi.
11-Diğer zümrelerle işbirliğinin hangi konularda yapılacağının tespiti.
12-Okul ve sınıf kitaplığından faydalanma ve alınacak kaynak kitapların belirlenmesi.
13-Türkçe’mizin gelişmesi için gösterilecek çaba ve bu konuda Türkçe öğretmenleriyle işbirliği.
14-Ders konularının ne kadar zamanda işleneceğinin tespiti.
15-Her konu için ayrı amacın belirlenmesi.
16-Yapılacak inceleme, araştırma,gezi ve gözlemlerin tespit edilmesi.
17-Çalışma takviminin çıkartılarak göz önünde bulundurulması.
18-Okul ve çevre şartlarına uygun kararların alınması.
19-Dilek ve Temenniler.
20-Kapanış.

II. ZÜMREYE ŞU HUSUSLARDA İLÂVE EDİLMELİ:
21-Bir önceki zümre toplantısında kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi. Uygulamada ne derece başarı temin edildiğinin tespiti yapılarak, bundan böyle neler yapılmasının gerektiğine karar verilmesi,
22-Öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin kararlaştırılması,ÖSS ve ÖYS sınavlarına göre öğrenci başarılarının belirlenmesi, alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
23-Gündem maddeleri üzerine yapılan görüşler sonuçta karara bağlanmalı.
24-Yıllık ders saatlerinin belirlenmesi,
25-Her konuya ayrılacak ders saatlerinin tespit edilmesi.
26-Yıllık planların zümrede yapılması.
27-Yıllık planlarda derslerin amacı ile konuların amaçları arasında bağlantı kurulması.
28-Ödev konularını tespiti,değerlendirme esasların belirlenmesi. Öğrencilere duyurma, yardım etme, kontrolünün yapılması,yazımı ,toplanma zamanı ,değerlendirme ve öğrencilere dağıtılma zamanlarının belirlenmesi.
29-Yazı tahtasının kullanılmasında beraberliğin sağlanması için gereken şartların görüşülmesi.
30-öğrencilerin derse hazırlıklı çalışmaları ile dersi pekiştirici çalışmalarında da zümrenin katkısının belirtilmesi.
Zümrenin ders içi çalışmaları içinde:
a)Ders kitap ve defterlerinin bulundurulması üzerinde hassasiyetle durularak öğrencilerin alışkanlık kazandırılmalı.
b)Konuya girerken motivasyon sağlama amacına yönelik olarak bir önceki konularla ilgili soruların öğrencilere sorulması, kesinlikle “nerede kalmıştık” gibi soruyla derse başlanmaması,
c)Dil ve anlatıma,sembol ve işaretlerin doğru kullanılmasının yazılıp okunmasına gerekli özenin gösterilmesi,
d)Öğrencilere kazandırılacak davranışlarla ilgili olarak, sınıf seviyesinin dikkate alınması,
e)Konuların işlenmesinde öğrencilere analiz etmeyi, genelleştirmeyi tümevarım ve tümdengelim metotlarıyla öğretme ve öğrenci işbirliği içinde öğretilmesi,
f)Dersin işlenişinde öğrenci iştirakının sağlanması,
g)Zaman kaybına sebep olmamak için lüzumsuz tekrarlardan kaçınılması,
h) öğrencilerin de soru sormalarına fırsat verilmesi,
ı)Öğrencilere verilen ve evde yapılması istenilen dersi pekiştirici sorulardan yapılamayanlardan önemli olanların üzerinde durularak sınıfta açıklanması ve çözülmesi.
i)Yeri geldikçe öğrencilere konulara ait kavram ve teorilerin gelişi hakkında bilgi verilmesi.
k)Ders işlenirken not tutma alışkanlığının kazandırılması, dikte yoluyla not tutturulmaması.
l)Dersin sonunda konunu anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya çıkaracak soruların sorulması ve değerlendirme yapılması.
m)Ders sonunda öğrencilere dersi pekiştirici soruların verilmesi.