2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU
GÖRSEL SANATLAR DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi : 10.09.2008
Toplantı Yeri : Okul Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati : 15:00

Toplantıya yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hasan EMRE (Okul Müdür Yrd.) başkanlığında başlanılarak aşağıdaki gündem maddeleri belirlenmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ


 • Açılış ve yoklama.
 • Önceki yılın ve öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
 • 1739 Sayılı tebliğler dergisinden Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin okunup incelenmesi.
 • Görsel sanatlar dersi öğretim programının incelenmesi.
 • Resim dersinin amaçları ve ilkelerinin okunup incelenmesi.
 • 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık plana aktarılması ve incelenmesi.
 • Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler
 • Yıllık ve günlük planların hazırlanışı.
 • Ders araç-gereçlerinin tespiti.
 • Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
 • Ödev konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar.
 • Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi.
 • Başarısız ve isteksiz öğrenciler için alınacak tedbirler.
 • Bölgenin eğitim durumlarına göre bölge özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin başarılı olması konusunda alınması gereken önlemler.
 • Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1) Açılış ve yoklama yapıldı.
2) Ders öğretmeni Zeynep UMAN söz alarak önceki yıla ait değerlendirmesinde görüşlerini belirtti; önceki eğitim öğretim yılında müfredat programı ve zümre esasları doğrultusunda çalışıldığını tüm konuların işlenerek bitirildiğini, öğrencilerin zevk ve istekle çalışmalarının sağlandığını ve başarının da bütün sınıflarda %100 olduğu aktarıldı.
3) Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri. Bizler bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda;
a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, milletini, vatanını seven daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler yetiştirmek.
c)İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerileri vererek birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlama ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan milli bütünlük içinde iktisat ve sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak temel ilkemiz olacaktır.

4) Görsel sanatlar dersi öğretim programı incelenerek, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı yıllık planları hazırlanırken ve görsel sanatlar dersi öğretim programında yer alan etkinlikleri seçilirken, öğrenci seviyelerinin, çevre imkânlarının göz önünde bulundurularak uygulanması gerektiği kararlaştırıldı.
5) Görsel sanatlar dersi öğretim programının amaçları okundu. Görsel Sanatlar öğretmeni Zeynep UMAN söz alarak; amacımız duyan düşünen, doğayı, ülkesini ve insanları seven, kendisini yalnız bugün için değil yarın içinde hazırlayan çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek için çağımızda sanat eğitimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır dedi. Bu doğrultuda genel amaçlarımız;

I. BİREYSEL VE TOPLUMSAL AMAÇLAR
a.Öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,
b.Öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek,
c.Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,
d.Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak,
e.Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmek (müze, galeri, tarihî
eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırmak, f.Öğrencinin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak, 7.Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını sağlamak, 8.Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak, 9.Geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma ve onur duyma
duyarlılığını kazandırmak,
İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,
Öğrencinin ruh sağlığını koruma, iç dünyasını anlatma, duygusal tepkilerini ortaya koyma ve bedenine saygı duyma bilinci geliştirmesini sağlamak,
Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmak.
II. ALGISAL AMAÇLAR
a.Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmek, 2.Öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak,
b.Öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmek,
c.Öğrenciye bilgiyi ve birikimi dönüştürme yeteneği kazandırmak,
d.Öğrenciye yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazandırmak.
III. ESTETİK AMAÇLAR
a.Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek birer değer olduğunu kavramasını sağlamak,
b.Öğrenciye doğadan, çevreden ve geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma, onlarla gurur duyma ve onları koruma bilincini kazandırmak,
c.Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bu sevgiyi yaşamın her alanına yansıtabilme, bunu davranış biçimi hâline getirebilme yetisi kazandırmak,
d.Öğrenciye, doğada olan ve insan eli ile üretilen her şeyi estetik değerlendirme birikimi kazandırmak,
e.Öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazandırmak.
IV. TEKNİK AMAÇLAR
a.Öğrenciye her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırmak ve öğrencinin gelişmesine imkân tanımak,
b.Öğrenciye değişik tekniklerle elde edilen sonuçların etkilerini sezdirebilmek ve öğrencilerin farklılıklardan zevk alabilmelerini sağlamak,
c.Öğrenciyi farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına vardırabilmek,
d.Öğrenciye kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti kazandırmak,
e.Öğrenciye, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmak,
f.Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırmak.
6) Görsel Sanatlar öğretmeni Zeynep UMAN söz alarak; Atatürkçülük, Atatürk ilke ve inkılapları konularının resim derslerinde işlenirken, 2504 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük ile ilgili konular ile ders konuları arasında uygulanabilir bağlantı sağlanacaktır dedi ve bu konular tarafından okundu. Ayrıca bu konular üzerinde önemle durularak, konularla ilgili resimler yaptırılıp Atatürk ilke ve İnkılâpları öğrencilerimize kavratılacaktır dedi.
7) Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep UMAN söz alarak; ders işlenişinde yani konu işlenirken aşağıdaki sıralamaya göre:
a) Konu
b) Çalışma alanı
c) Amaç ve davranışlar
d) Araç gereçler
e) Ders öncesi hazırlıklar
f) Öğrenciyi hazırlama
g) Öğrenciyi güdüleme
h) Çalışmanın yapılması
i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.
Yöntem ve teknikte ise;
a) Soru – cevap
b) Gösterip yaptırma
c) Anlatım
d) Drama
Resim tekniklerinde ise;
a) Karakalem
b) Pastel boya
c) Suluboya
d) Özgün baskı teknikleri
e) Kolaj
f) Lavi tekniği
g)Röprodüksiyon inceleme gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi. Bu tekniklerin uygulamasında;
a) Öğrenci kopya ve yapmacılıktan uzak tutulacaktır. Özgün çalışmalara yer verilecektir.
b) Öğrencinin mümkün olduğunca özgür ve bağımsız olarak çalışabilmesi sağlanacaktır.
c)Düzeltmeler çizilerek gösterilmeyecek, örnekten bakarak aynı çizim yapılmayacaktır.
d) Tasarım çalışmaları, perspektif konuları vb. dışında pergel, cetvel kullanılmayacaktır. Öğrencilerimizle, yaptığını bilerek planlayarak en doğru, en iyiyi öğrenci düzeyi göz önünde bulundurularak gereksiz masraftan kaçınarak, atık malzemeleri de değerlendirerek çalışacağız dedi
8) Hasan EMRE söz alarak; 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı yıllık planları hazırlanırken Görsel Sanatlar dersi öğretim programları incelenerek, hazırlanması gerektiği, ancak bunu yaparken öğrenci seviyelerinin, çevre imkanlarının göz önünde bulundurulmasını ,örnek olarak kil çalışmalarının atölyesi olmayan okullarda fazlaca yapılamayacağını bunun yıllık planlar hazırlanırken dikkate alınmasını önerdi.
9) 2007-2008 öğretim yılında Görsel Sanatlar dersinde aşağıdaki malzemelerin kullanılmasına karar verildi.
a) Resim defteri
b) B ve 2B resim kalemi
c) Sulu boyalar
d) Pastel boyalar
e) Numaralı suluboya fırçaları
f) Bol miktarda 25x35 resim kağıdı
g) Palet, su kabı, sünger, resim altlığı, temizleme bezi.
h) Sınırsız atık maddeler.
10) Görsel Sanatlar öğretmeni Zeynep UMAN söz alarak; Resimlerin değerlendirilmesi yapılırken sert, baskıcı bir tutumdan kaçınılıp sevecen yaklaşım esirgenmeyecek, resimlerin gerçeğe uygunluğu aranılmayacak, sergilenmeye önem verilecek dedi. Değerlendirme yapılırken:
a) Yapılan çalışmanın özgünlüğü
b) Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetisi
c) Anlatım gücü
d) Zamanı, araç-gereci kullanma yetisi.
e) Çizgi yeterliliği ( Kompozisyonun unsurları )
f) Çalışmalara karşı ilgisi, isteği (çalışmalara kendini verebilmesi)
g) Düzenli çalışma yetisi gibi kriterlere bakılacak ve öğrencilere her dönem için (1) bir uygulama notu ve en az (2) iki ders içi katılım notu verilecektir dedi.
11) Görsel Sanatlar öğretmeni Zeynep UMAN söz alarak; Proje ödevi konularını 2300 Sayılı tebliğler dergisinde yer alan ödev yönetmeliği esaslarına uygun olarak, özellikle bölge imkanları, yeterli kaynak, araç-gereç imkanları araştırılarak öğrencinin seviyesine ve araştırmaya yönelik konuların ödev olarak verilmesini dile getirdi. Ödev gözlem formları hazırlayarak, ödevlerin hazırlanması aşamasında sık sık öğrenciye rehberlik yapılarak ödevin amacına ulaşması sağlanmalıdır dedi.
Zümremiz 2008-2009 öğretim yılında aşağıdaki proje ödevi konularını tespit etmiştir.
a) Önemli gün ve haftalar içeren kompozisyonlar
· Bayram ve Atatürk
· Yeni yıl
· Turizm
· Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
· Kızılay, deprem, Kaza, Yangın

· Doğa
· Öğretmenim
b) Yöresel özellik taşıyan kompozisyonlar
· Yöresel düğün
· Pazaryeri, panayır ve festivaller
· Evler, parklar, bahçeler ve uçurtmalar
c) Serbest kompozisyonlar
· Figürlü kompozisyonlar-otobüs durağı-satıcılar
· Soyut kompozisyon-sevinç-korku-düş
· Siyah-beyaz-gri tonlarla soyut düzenlemeler.
· Sıcak-soğuk renk tonları ile geometrik düzenlemeler.
· Natürmort
· Uzay ve denizaltı
d) Karışık teknikte kompozisyonlar
· Suluboya ve pastel boyanın birlikte kullanmasıyla kompozisyon
· Kazıma kompozisyon
· Kolaj ve mozaik
· Lavi çalışmaları
e) Araştırmaya yönelik ödevler.
· Sanat nedir? Sanatın önemi ve sanat dalları.
· Renk nedir? Rengin oluşumu ve doğacı sanatçılar
· Renkli resim tekniklerinin araştırılması
· Cumhuriyet dönemi ressamlarımız.
· Ebru sanatı
· Minyatür sanatı
· Hat sanatı
f) Gözleme dayalı çalışmalar
· İlimizdeki Müzelerin araştırılması
· Tarihi özellik taşıyan kalıntı ve eserler
g) Atatürkçülük ile ilgili konular.
· Atatürk ve sanat, Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem
· Atatürk portresi yapan sanatçılarımız
· Atatürk albümü
· Kurtuluş savaşı ve Atatürk Kompozisyon
12 ) Atatürk ilke ve inkılâpları, Milli mücadele, Atatürk’ün kişisel özellikleri konusunda İnkılap Tarihi öğretmeni ile Işığın ve rengin oluşumu konusunda Fen ve Teknoloji öğretmeni ile Bayramlar ve çeşitli kutlama programlarında Beden Eğitimi ve Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.
13) Çalışmaları yaparken zorlanan ya da isteksiz öğrencilere diğer öğrencilerden farklı olarak hiçbir teknik zorlamaya gitmeden, teknik ve estetik kaygı taşımayan, onların ilgi alanlarını tespit ederek o alanda yönlendirilmesine sevdiği şeyleri malzeme olarak kullanıp bulundukları noktadan daha yukarılara ve topluma yararlı bir birey haline getirmeye çalışılmasına karar verildi.
14) Görsel Sanatlar öğretmeni Zeynep UMANsöz alarak; Bölgemizin sanat eğitimi yönünden yeterli zenginliğe sahip olmadığını dile getirdi. Sanat eğitiminde algılamanın yani algı alanların ne kadar zengin olursa çocuk yaratıcılık yönüne de o denli etkili olacağını, röprodüksiyonların, sanat eğitimi ile ilgili kaynak yayınların, video, slayt, CD, VCD ile yapılan derslerde öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığı gözlenmiştir. İlçemizde, bütün okulların ve kişisel eserlerin sergileneceği sürekli açık bulunabilecek bir mekân olduğu zaman çevremizdeki bu öğrencilerin algılarının da daha zenginleşeceği, sanat eğitiminin amaçlarını daha iyi ulaşılacağını dile getirdi.
15)Zümre başkanı Hasan EMRE 2008-2009 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen ve milli eğitim camiasına hayırlı olması dileği ile toplantıyı sona erdirdi.Zeynep UMAN Hasan EMRE
Görsel Sanatlar Öğretmeni Müdür YardımcısıFeyzi ERGENÇ
Okul Müdürü