…………… İLKÖĞRETİM OKULU
2008-2009 ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL SANATLAR DERSİ II.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 12.02.2009
Toplantı Yeri : Müdür Odası
Toplantı Saati : 15:00
Toplantıya Katılanlar : …………………….

GÜNDEM MADDELERİ


 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin incelenmesi.
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının bünyesinde 12/03/2008 tarihinde Görsel sanatlar dersinin uygulanışına yönelik son değişikliklerin incelenmesi.
 • 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık plana aktarılması ve incelenmesi. 2.dönem konularının belirlenmesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 tarih ve 2576 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin incelenmesi. 2. döneme uygun olan belirli gün ve haftaların belirlenmesi.
 • Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler,yapılabilecek değişiklikler.
 • Yıllık ve günlük planların 2.döneme göre değerlendirilmesi.
 • Ders araç-gereçlerinin tespiti.
 • Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
 • Proje konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar.
 • Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi..
 • Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilerin bu problemlerinin ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler.
 • İlköğretimdeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretime hazırlanması.
 • Bölgenin eğitim durumlarına göre bölge özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin başarılı olması konusunda alınması gereken önlemler.
 • 1.dönem değerlendirmesinin yapılması.
 • Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1) Bu doğrultuda;1) Atatürk ilke ve inkılaplarına ,Anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin ,milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini,milletini,vatanını seven daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli,demokratik,laik,sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;2) Beden, zihin, ahlak ,ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere ,hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan ,yapıcı,yaratıcı,verimli kişiler yetiştirmek.3)İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerileri vererek birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlama ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan milli bütünlük içinde iktisat ve sosyal ,kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmak temel ilkemiz olacaktır.
2) 1.dönem içerisinde yapılan kazanımlarla ilgili değişiklikler göz önüne alınarak, yıllık planlardaki bazı konuların 2. dönem için olanlarında değişiklikler yapılacaktır.
3) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında amaçlar ; bireysel ve toplumsal, algısal, estetik ve teknik amaçlar olarak gruplandırılmıştır.Amaçlara ulaşılması için gereken temel ilkeler de Okunup incelenmiştir.
4) Atatürkçülük ,Atatürk İlke ve İnkılapları konularının görsel sanatlar derslerinde işlenirken, 2504 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük ile ilgili konular ile ders konuları arasında uygulanabilir bağlantı sağlanacaktır . Bu konularla bağlantılı olarak, 2.dönem içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 18Mart Çanakkale Zaferi gibi millî bayramlar ile ilgili resim ve afiş çalışmaları,okul içerisinde yarışmalar düzenlenmesine karar verildi.
5) Belirli gün ve haftalar (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,vb ) denk gelen haftalarda planda gösterilip işlenecek,ayrıca bu haftalarla ilgili okul içerisinde programlar, bilgilendirici oyunlar hazırlanması için çalışmalar yapılacaktır.
6) Ders işlenişinde aşağıdaki sıralamaya göre:
a) Konu
b) Öğrenme alanı ve Etkinlikler
c) Kazanımlar
d) Araç gereçler
e) Ders öncesi hazırlıklar
f) Öğrenciyi hazırlama
g) Öğrenciyi güdüleme
h) Çalışmanın yapılması
i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.
Yöntem ve teknikte ise;
a) Soru – cevap
b) Gösterip yaptırma
c) Anlatım
d) Drama
Resim tekniklerinde ise;
a) Karakalem
b) Pastel boya
c) Suluboya
d)Guaj boya
e) Özgün baskı teknikleri
f) Kolaj
g) Lavi tekniği
h) Rekreasyon
i)Röprodüksiyon inceleme gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi
Bu tekniklerin uygulamasında
a) Öğrenci kopya ve yapmacılıktan uzak tutulacaktır.Özgün çalışmalara yer verilecekti
b)Öğrencinin mümkün olduğunca özgür ve bağımsız olarak çalışabilmesi sağlanacaktır.
c)Düzeltmeler çizilerek gösterilmeyecek,örnekten bakarak aynı çizim yapılmayacaktır.
d)Tasarım çalışmaları,perspektif konuları vb. dışında pergel,cetvel kullanılmayacaktır.Öğrencilerimizle ,yaptığını bilerek planlayarak en doğru,en iyiyi öğrenci düzeyi göz önünde bulundurularak gereksiz masraftan kaçınarak ,atık malzemeleri de değerlendirerek çalışılmasına karar verilmiştir.çevrenin fiziki koşulları dikkate alınarak,yörede kullanılan,üretilen geleneksel el işi malzemelerinin de kullanılmasına dikkat edilecektir.
7) 2008- 2009 öğretim yılında derste aşağıdaki malzemelerin kullanılmasına karar verildi.
a) B ve 2B resim kalemi
b) Sulu boyalar
c) Pastel boyalar
d) Numaralı suluboya fırçaları
e) Resim defteri.
f) Palet,su kabı,sünger,resim altlığı,temizleme bezi.
g) sınırsız atık maddeler.
8) Her dönem,2 ders içi performans notu,1 ürün dosyası notu ve isteyen öğrenciye proje ödevi verilerek 1 notla o dönem için değerlendirme yapılacaktır. Proje ödevleri konuları 1.dönem dağıtıldığından,2.dönem nisan ayı içerisinde belirlenen tarihte proje ödevleri toplanacaktır. 1. dönem not verme sisteminde yapılan değişiklik doğrultusunda, bu dönem öğrencilere mayıs ayı içerisinde tek ürün dosyası notu verilecektir. Ders içi etkinliklere katılım puanı ise, 2.dönem içerisinde tutulan gözlem formlarına göre verilecektir.
9) Bölge imkanları ,yeterli kaynak ,araç-gereç imkanları araştırılarak öğrencinin seviyesine ve araştırmaya yönelik konuların ödev olarak verilmesini . Ödev gözlem formları hazırlayarak ,ödevlerin hazırlanması aşamasında sık sık öğrenciye rehberlik yapılarak ödevin amacına ulaşması sağlanmalıdır
Zümre 2008-2009 öğretim yılında aşağıdaki ödev konularını tespit etmiştir.
a) Önemli gün ve haftalar içeren kompozisyonlar
· 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
· 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
· Müzeler Haftası
· 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma

b) Yöresel özellik taşıyan kompozisyonlar
· Yöresel düğün
· Pazar yeri,panayır ve festivaller
· Yayla şenlikleri
· Evler ,parklar,bahçeler ve uçurtmalar
c) Serbest kompozisyonlar
· Figürlü kompozisyonlar-otobüs durağı-satıcılar
· Soyut kompozisyon-sevinç-korku-düş
· Siyah-beyaz-gri tonlarla soyut düzenlemeler.
· Sıcak-soğuk renk tonları ile geometrik düzenlemeler.
· Natürmort
· Uzay ve denizaltı
· Soyut çalışmalar
· Grafik çalışmaları
· Amblem çalışmaları
· Afiş çalışmaları
d) Karışık teknikte kompozisyonlar
· Suluboya ve pastel boyanın birlikte kullanmasıyla kompozisyon
· Kazıma kompozisyon
· Kolaj ve mozaik
· Lavi çalışmaları
· Tutkallı kompozisyon
· Guaj ve suluboya çalışmaları
e) Araştırmaya yönelik ödevler.
· Sanat nedir? Sanatın önemi ve sanat dalları.
· Renk nedir? Rengin oluşumu .
Doğacı sanatçılar.
· Renkli resim tekniklerinin araştırılması
· Özgün baskı tek. araştırılması
· Cumhuriyet dönemi ressamlarımız.
· 20.y.y.sanat akımları.
· Resimde perspektif ve çeşitleri.
· Ebru sanatı
· Minyatür sanatı
· Hat sanatı
f) Gözleme dayalı çalışmalar
· İlimizdeki Müzelerin araştırılması
· İlimizde ve ilçemizde yetişmiş sanatçılar ve onlarla röportaj
· Tarihi özellik taşıyan kalıntı ve eserler
g) Atatürkçülük ile ilgili konular.
· Atatürk ve sanat,Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem
· Atatürk portresi yapan sanatçılarımız
· Anıtkabirin mimari açıdan incelenmesi
· Atatürk albümü
· Parçalı Atatürk portresi – şablon baskı
· Kurtuluş savaşı ve Atatürk – Kompozisyon.
10) Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk’ün Samsuna çıkışı,TBMM’nin açılışı konusunda Sosyal bilgiler öğretmeni, millî bayramlar için hazırlanabilecek drama çalışmalarında Türkçe öğretmeni ,Bayramlar ve çeşitli kutlama programlarında Beden Eğitimi ve Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.
11) Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilere, 1.dönem zümresinde alınan kararlar doğrultusunda 1.dönemde de olduğu gibi, herhangi bir baskıda bulunmadan, öğrencinin bireysel kabiliyetlerini ön plana çıkararak, çalışma disiplini sağlaması ve arkadaşlarıyla uyumlu ders yapabilmesi esas alınacaktır.
12) 8. sınıf öğrencileri, bölgede bulunan güzel sanatlar liselerine ve sanatla ilgili bölümleri olan meslek liselerine götürülerek, oks sınavından önce, doğru ve kendi kabiliyetlerine uygun okullar seçmelerinde, sanat ile ilgili olan bölümler çocuklara sunulacaktır. Bu konuda okulda rehberlik çalışması da yürütülerek, diğer öğretmenlerle ortak bir plan hazırlanacaktır.
13) 1. dönemde de yaşanan sanatsal mekânların çevrede bulunmamasından dolayı, kaynaklar zenginleştirilmeye çalışılacak. Mevcut atölyedeki sanatsal kitap ve cd ler artırılarak, öğrenciler gerçekte görmese de, sanatsal çalışmalar hakkında fikir edinebileceklerdir.
Ayrıca dönem içerisinde belirlenen tarihlerde farklı şehirlere tur düzenlenerek, tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesi, sanatsal faaliyetlerin izlenmesine çalışılacaktır.
14) 1. dönem içerisinde, yeni programa göre bu sene değişiklik yapılan 7.sınıflar, geçen yıl diğer alt sınıflarda olduğu gibi yeni müfredat programına göre yıllık ve günlük planlar hazırlanarak, bu plana uygun hareket edilmiştir. Dönem boyunca gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarları kullanılarak, öğrencilerin ders içi etkinlik notları verilmiştir.
Proje ödev konuları dağıtılarak, öğrencilerin 2. dönem içerisinde teslim edecekleri projeler için rehberlik yapılmıştır.
Atölye içerisinde dersin daha rahat yapılabilmesi ve daha verimli olması için bazı değişiklikler yapılmıştır.
Öğrencilere sanatın gerekliliği ve insan hayatına katkısının kavratılması için bazı sosyal etkinliklerde bulunulmuştur.
Bölgede ve Türkiye genelinde düzenlenen resmî ve özel resim yarışmalarına eserler gönderilmiştir. Bazı yarışmalardan ödüller alınmıştır. Ve bu sayede öğrencinin derse olan ilgisi artırılmıştır.
15) Görsel Sanatlar Öğretmeni………………. Bu dönemin,1. döneme göre daha verimli geçmesi için temennide bulunmuş, Okul Müdürü…………….. de iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıyı bitirmiştir.

12/02/2009
………………… ……………….
Görsel Sanatlar Öğretmeni Okul Müdürü