2 DÖNEM

MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞIDIR
GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Sene başı zümre öğretmenler toplantısının değerlendirilmesi
3-Öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi
4-Dersin işlenişi ile ilgili etkinlikler
a)Derse hazırlık çalışması
b)Hedeflerin ve davranışların gözden geçirilmesi
c)Dersle ilgili kullanılacak yöntem ve teknikler
d)Belirli gün ve haftaların ele ealınması
e)Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
5-Performans ödevleri ve projeler ile ilgili çalışmalar
6- Ölçme ve değerlendirme
7-Atatürkçülük konuları
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanış
GÖRÜŞMELER VE KARARLAR:
Ders öğretmeni ,Okul Müdürü başkanlığında toplanmıştırOkul Müdürü tarafından zümre başkanı olarak atanan başkanlığında yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla toplantıya başlanmıştır

1- İlköğretim Okulu 2007-2008 öğretim yılı 2 dönem müzik dersi zümre öğretmenler toplantısına /02/2008 tarihinde saat : da öğretmenler odasında yoklama yapılarak başlanmıştır
Zümre Başkanı müzik dersinin müziğin her boyutuyla ele alınıp işlendiği bir ders olarak gerçekleşmesinin ve böylece çocuğun bilişsel ve duyuşsal davranışlarıyla bir bütün olarak gelişmesini sağlayabilmek için çalışmaların işbirliği içinde yapılmasının önemini belirtti
2-Sene başı zümre öğretmenler toplantısında belirtilen müzik dersinin özel amaçlarının sağlanması yanında,öğrencilerin ilgi,istidat ve yetenekleri ölçüsünde başarılı sayılması gerektiği vurgulandı
3-Hayat ile müzik arasında bir bütünlük sağlanarak öğrencilerin daha aktif ve başarılı olmaları için çalışmalar yapılmalıdır kararına varıldı
yeni müfredattan ilgili bölümler 1 dönem de olduğu gibi tekrar gözden geçirilditüm bu maddeler uygulandığı takdirde başarı tam olarak sağlanacaktır görüşüne varıldıFakat bunun için bir takım fiziksel koşulların düzenlemesi gerekliliği de belirtildi
Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenci merkezli olmalıdır
Öğrenci edilgen bir yapıda olmamalı, aksine dersin etkinlikler boyutuna aktif olarak katılabilmelidir
Öğrenilecek her beceri ve bilgi, mutlaka yaşam içerisinde kullanılabilir ve işlevsel olmalıdır
Programda yoğun olarak bilişsel kazanımların yer alması yerine, bireylerin yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirilmesine önem verilmelidir
Öğrenilen her bilgi, mutlaka pratiğe dönüştürülebilir nitelikte olmalıdır
Müzik dersi ancak yaşanarak ve yaşatılarak işlenebilir Dolayısıyla her derste
olabildiğince, müziğin tüm boyutlarına yer verilmeye çalışılmalıdır
4-Dersin işlenişi ile ilgili etkinliklerde:
a)Günlük ders planları 1 dönem olduğu gibi yine kılavuz kitaplardan takip edilecek
b)"İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı"nda hedefler ve davranışlar gözden geçirildi
Kendisi ve çevresiyle barışık,
Ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan,
Vatan ve millet sevgisine sahip,
Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişimlere duyarlı,
Güzel sanatların her türüne açık,
Mutlu, kişilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmeleridir
Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek
Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan tanımak,
Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
Müzik yoluyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkileri geliştirmek,
Bireysel ve toplu olarak, değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine imkan sağlamak,
Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
İstiklal Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun söylemelerini sağlamak,
Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
Milli birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak
tüm hedeflerin 1 dönem olduğu gibi,2 dönem de elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışmamız gerektiği vurgulandı
c)2 dönemde de izlenecek yüntem ve teknikler konusunda şunalr söylendi:
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrencinin bilgiyi hatırlaması değil,uygulaması,anal iz etmesi ve değerlendirmesi beklendiği belirtilerek anlatım,gösterim,uygu lama,canlandırma,dinl eti,soru-cevap,kolaydan zora,tüme varım,kulaktan öğretim,bona,solfej,g österip yaptırma yöntem ve tekniklerinin uygulanması kararı alındıtüm bu yöntemler uygulanırken orff,kodaly,dalcroze, suzuki gibi öğretme yöntemlerine de başvurulması kararlaştırıldı
d)Belirli gün ve haftalarla ilgili marşlar,şarkılar ya da anlatım konuları öğrencilere en az iki hafta önce verilerek çalışmalar yapılacaktır
e)Müzik dersinin diğer kültür dersleri arasındaki bütünlüğü sağlayabilmek amacıyla diğer zümre öğretmenleriyle gerektiği zamanlarda işbirliği yapılacaktır
5- Her öğrenci en az iki performans görevi alacaktırProje alan öğrenci varsa konuları verilecektir

Proje Ödevi konuları :
6 sınıflarda
a)- Elindeki malzemeleri kullanarak hayalindeki enstrümanın maketini yapması
b)- Eurovision Şarkı Yarışması
c)Atatürk ve müzik
7sınıflarda :
a)- Atatürk'ün Türk müziğine verdiği önem
b)- Elindeki malzemeleri kullanarak hayalindeki enstrümanın maketini yapması
c)-18 mart Çanakkale Zaferini slayt gösterisi hzırlayıp,fon müzikleri oluşturmak
8 sınıflarda :
a)-Atatürk’ün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar
b)-Elindeki malzemeleri kullanarak hayalindeki enstrumanın maketini yapması
c)-Müzik eşliğinde gösteri hazırlanması(18 mart Çanakkale Zaferini slayt gösterisi hzırlayıp,fon müzikleri oluşturmak)
Performans ödev konuları:
6 sınıflarda:
a)-Ülkemizde yapılan müzik festivalleri hakkında sunum hazırlanması
b)-Atatürk ve müzik konulu sunum hazırlanması
c)-Sınıfta öğrenilmemiş güncel ve sevdiği bir parçanın çalınması
d)-müzik eşliğinde dans gösterisi hazırlanması
e)-Bir türkünün hikâyesinin canlandırılması
7 sınıflarda:
a) eurovizyon şarkı yarışması
b)-Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlar hakkında sunum hazırlanması
c)-Sınıfta öğrenilmemiş güncel ve sevdiği bir parçanın çalınması
8 sınıflarda:
a)-Eurovision Şarkı Yarışması
b)-Dünyaca ünlü müzisyenler ve eserleri hakkında araştırma yapılarak eserlerinin dinletimi
c)-türkülerin hikayeleri
4ve 5 sınıflarda:
a)- Çocuk şarkılarının seslendirilmesi
b)- Sevdiği bir şarkının çalınması
c) Atatürk ile ilgili şarkı,türkü ve marşların araştırılması
d)- Müzikli gösteri hazırlanması
e)- Elindeki malzemeleri kullanarak hayalindeki enstrümanın maketini yapması

Ödevlerin değerlendirilmesinde not dağılımı :
Kendi başına iş yapabilme alışkanlığı: 20 puan
Ödevi zamanında teslim etmesi: 20 puan
Temizlik ve düzen: 20 puan
Yazım kurallarına uyumu ve Türkçe ‘yi ifade gücü: 20 puan
Kaynak kullanımı: : 20 puan olarak belirlendi
6-ölçme ve değerlendirme konusunda şu kararlar alındı: Gerekli görüldüğü takdirde 2 kanaat döneminde bir yazılı yoklama yapılacaktırİsteyen öğrencilerin bir proje hazırlamaları sağlanacaktırHer öğrenci en az iki performans görevi ve bir ders içi performans notu ile değerlendirilecektir
7-Yeni müfredat programında yer alan bilgiler ve 2504 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürkçülük konularına göre; Atatürkçülük kazanımlarının yıl içerisinde tekrarlı olarak 2 dönem için 18 mart ÇANAKKALE ZAFERİ,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı vb özel gün ve haftalarla ilişkilendirilerek işlenmesi kararlaştırıldı
8- Okulumuzun ders araç gereçleri bakımından yetersiz olduğu , bunun için en kısa zamanda , gerekli araç gereçlerin temin edilmesi , ……………………………tarafında n belirtildi
9-İyi bir eğitim-öğretim dönemi olması dileği ile toplantı sona erdirildi

alıntıdır