IIDÖNEM MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI
Karar tarihi : 20/02/2009
Toplantı Yeri: Öğretmenler odası
Toplantı saati: 1430
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Sene başı zümre öğretmenler toplantısının değerlendirilmesi
3- Öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi
4- Dersin işlenişi ile ilgili etkinlikler
a) Derse hazırlık çalışması,
b) Hedeflerin ve davranışların gözden geçirilmesi,
c) Dersle ilgili kullanılacak yöntem ve teknikler,
d) Sınav sayısı ve şekli,
e) Belirli gün ve haftaların ele alınması,
f) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
5- Yıllık ödevlerle ilgili çalışmalar:
a) Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi,
6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR
Ders öğretmeni , Okul Müdürü ba şkanlığında toplanmışlar ve Okul Müdürü tarafından zümre başkanı olarak atanan Öğretmen başkanlığında yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla toplantıya başlanmıştır
1- Gazi İlköğretim Okulu 2008-2009 öğretim yılı II Dönem Müzik dersi “Zümre Öğretmenler Toplantısı” 21/02/2006 tarihinde yapılması amacıyla Öğretmenler odasında biraya gelindi, yoklama yapıldı
Zümre Başkanı müzik dersinin müziğim her boyutuyla ele alınıp işlendiği bir ders olarak gerçekleşmesini ve böylece çocuğun bilişsel ve duyuşsal davranışlarıyla bir bütün olarak gelişmesini sağlayabilmek için çalışmaların işbirliği içinde yapılmasının önemini belirtti
2- Sene başı zümre öğretmenler toplantısının belirtilen müzik dersinin özel amaçlarının sağlanması yanında, öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri ölçüsünde başarılı sayılması gerektiğini vurguladı
3- Hayat ile müzik arasında bir bütünlük sağlanarak öğrencilerin daha aktif ve başarılı olmaları için çalışmalar yapılmalıdır kararına varıldı
4- Dersin işlenişi ile ilgili etkinliklerde :
a) Günlük ders planları ayrıntılı olarak hazırlanarak ders yapılacak, işlenecek konular önceden söylenerek hazırlıklı gelmeleri istenecek,
b) “İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim programı” nda hedefler ve davranışlar gözden geçirildi
“Ünitenin öğelerine ilişkin değerlendirme :
Amaçların gerçekleştirilme ve amaç davranışlarının kazandırılma derecesi yaklaşık ;
% 85 olduğunda ünite tam etkili,
% 75 olduğunda ünite yeterince etkili,
% 50 olduğunda yarı yarıya etkili,
%25 olduğunda önemli ölçüde etkisiz,
% 15 olduğunda ise ünitenin tam etkisiz olduğu yargısına varılır
Ünite programının düzeltilmesinde tüm bu değerlendirme sonuçlarından yararlanılır”
c) Her konunun özelliğine göre, şarkının özelliğine uygun anlatım, soru-cevap, karma yöntem, kulaktan eğitim, uygulama, çözümleme, açıklama, tartışma, gösterme gibi yöntem ve tekniklerden bir veya birkaçı dersin işlenişinde kullanılacaktır
d) Her dönem için bir sözlü sınav ve bir defter kontrolü yapılarak en az iki not verilmesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 36maddesinin 4fıkrasına göre karar verildi
e) Belirli gün ve haftalarla ilgili marşlar, şarkılar yada anlatım konuları öğrencilere bir hafta önce verilerek hazırlık çalışmaları yapılacaktır
f) Müzik dersinin diğer kültür dersleri arasındaki bütünlüğü sağlayabilmek amacıyla diğer zümre öğretmenleriyle gerektiği zamanlarda işbirliği yapılacaktır

5- Yıllık ödevlerin konuları,
a) Ülkemizde başlıca müzik türleri ve temel özellikleri,
b) Geleneksel Türk Halk Müziğinin başlıca türleri ve özellikleri,
c) Türk Müziğindeki makamlar ve diziler hakkında bilgi,
Ödev yönetmeliği gereğince müfredat programının çerçevesinde belirtilen konuların şekil ve değerlendirilmesi
6- 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı IIDöneminin sağlık, başarı ve mutluluk içerisinde, öğrencilerle birlikte derslerin neşeli geçmesi dileğiyle toplantıya son verildi


Müzik Öğretmeni