EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
II DÖNEM MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI
Karar Tarihi : 01032000
G Ü N D E M

1-Yoklama ve açılış
2-Sene başı zümre öğretmenler toplantısının değerlendirilmesi,
3-Öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi,
4-Dersin işlenişi ile ilgili etkinlikler:
a)Derse hazırlık çalışması
b)Hedeflerin ve davranışların gözden geçirilmesi,
c)Dersle ilgili kullanılacak yöntem ve teknikler,
d)Sınav sayısı ve şekli,
e)1-5 Sınıf öğretmenleriyle diyalogların araştırılması,
f)Kullanılacak araç ve gereçler,
g)Belirli gün ve haftaların ele alınması,
h)Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
i)Okul koro çalışmaları
5-Yıllık ödevlerle ilgili çalışmalar:
a)Öğrencilere rehberlik,
b)Yıllık ödevlerin toplanması,
c)Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi
6-Dilek ve temenniler,
7-Kapanış

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR

Müzik öğretmenleri Hayrettin BAHÇECİ , Aydın BİLGİN , İsmail BEBEK , Murat ÜLGER , Semra BİLEN Okul Müdürü Özşan KOBAN başkanlığında 18022000 tarihinde toplanmışlar ve Okul Müdürü Özşan KOBAN tarafından zümre başkanı olarak atanan öğretmen Hayrettin BAHÇECİ başkanlığında aynı gün yapılan ön toplantıda belirlenen yukarıdaki gündem maddelerin görüşülmesi amacıyla 01032000 tarihinde bir araya gelinmesine ve bu tarihten en az bir hafta önce okul idaresine bilgi verilmesine, idare tarafından gündemin onaylatılmasına karar verilmiştir
(GÖRÜŞMELER ,KONUŞMALAR VE KARARLAR GÜNDEM SIRASINA GÖRE KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR)
1- Yaltır Kardeşler İlköğretim Okulu 1999-2000 öğretim yılı II Dönem Müzik dersi “Zümre Öğretmenleri Toplantısı” 01032000 tarihinde yapılması amacıyla “Öğretmenler Odası”nda bir araya gelindi,yoklama yapıldı İş bu tutanağın sonunda imzası bulunan tüm öğretmenlerin katıldığı görüldü
Zümre başkanı Hayrettin BAHÇECİ müzik dersinin , müziğin her boyutuyla ele alınıp işlendiği bir ders olarak gerçekleşmesini ve böylece çocuğun bilişsel, devinişsel, duyuşsal davranışlarıyla bir bütün olarak gelişmesini sağlayabilmek için çalışmaların işbirliği içinde yapılmasının önemini belirtti
2- Sene başı zümre öğretmenler toplantısının “1 Maddesinde” belirtilen müzik dersinin özel amaçlarının sağlanması yanında,öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri ölçüsünde başarılı sayılması gerektiği vurgulandı
3- Hayat ile müzik arasında bir bütünlük sağlanarak öğrencilerin daha aktif ve başarılı olmaları için çalışmalar yapılmalıdır kararına varıldı
4-Dersin işlenişi ile ilgili etkinliklerde :
a) Günlük ders planları ayrıntılı olarak hazırlanarak ders yapılacak, işlenecek konular önceden söylenerek hazırlıklı gelmeleri istenecek
b)“İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı” nda hedefler ve davranışlar gözden geçirildi
“Ünitenin öğelerine ilişkin değerlendirme:
Amaçların gerçekleştirilme ve amaç davranışlarının kazandırılma derecesi yaklaşık
% 85 olduğunda ünite tam etkili,
% 75 olduğunda ünite yeterince etkili,
% 50 olduğunda yarı yarıya etkili,
% 25 olduğunda önemli ölçüde etkisiz,
% 15 olduğunda ise ünitenin tam etkisiz olduğu yargısına varılır
Ünite programının düzeltilmesinde tüm bu değerlendirme sonuçlarından yararlanılır “
c) Her konunun özelliğine göre, şarkının özelliğine uygun anlatım, soru-cevap, karma yöntem, kulaktan eğitim, uygulama, çözümleme, açıklama, tartışma, gösterme gibi yöntem ve tekniklerden bir veya birkaçı dersin işlenişinde kullanılacaktır
d) Her dönem için iki sözlü, bir uygulamalı sınav yapılarak en az üç not verilmesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği nin 36maddesisin 4 Fıkrası na göre karar verildi
e) 1 ve 5 sınıf öğretmenleriyle diyalog kuruldu Bu dönem müzik derslerine sınıf öğretmenlerinin girmeleri uygun görüldü
f) Sene başında seçilen kitaplar, ders kitabı olarak okutulacak Derslere blok flüt getirilecek uygun zamanlarda öğrencilerin çalabildikleri gitar, saz, darbuka, org gibi araç ve gereçleri sınıfa getirmeleri sağlanarak çalmalarına imkan verilecek
g) Belirli gün ve haftalarla ilgili marşlar, şarkılar ya da anlatım konuları öğrencilere bir hafta önce verilerek hazırlık çalışmaları yapılacaktır
h)Müzik dersi ile diğer kültür dersleri arasındaki bütünlüğü sağlayabilmek amacıyla diğer zümre
öğretmenleriyle gerektiği zamanlarda işbirliği yapılacaktır
ı) Sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak okul korosu çalışmalarına devam edilmesi karara bağlandı
5-Yıllık ödevlerle ilgili çalışmalar:
Ödev Yönetmeliği gereğince müfredat programının çerçevesinde belirtilen konuların şekil ve değerlendirilmesi Sene başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısının 8 Maddesine göre yapılacaktır
Ödevlerin Değerlendirilmesi:
a) Konunun değerlendirilmesi 40 puan
b) Plan ve Temizlik 20 puan
c) Yazım kurallarına uygun düzgün
ve anlaşılır bir ifade 20 puan
d) Kaynak araştırma 20 puan
T O P L A M 100 PUAN
6- Dilek ve temenniler bölümünde; Semra BİLEN, okulumuzda bir müzik odasının kurulmasını, Aydın
BİLGİN, müzik odasına org, gitar, mandolin, blok flüt gibi araç gereçler alınmasını, İsmail BEBEK, yapılacak, düzenlenecek müzik odasına iyi bir ses düzeninin kurulması ve gerekli ses cihazlarının alınması için Kooperatif Kolu ile işbirliğine gidilmesi bu konuda her türlü fedakarlığın yapılması dileğinde bulundular
1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı II Döneminin sağlık başarı ve mutluluk içerisinde, öğrencilerle birlikte derslerin neşeli geçmesi dileğiyle toplantıya son verildi

alıntıdır