2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

1. YARIYIL 5. SINIFLAR
“ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU” TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi :
Toplantıda Bulunanlar :
G Ü N D E M
1. Açılış
2. İlköğretim Haftası’nın Kutlanması
3. Sınıfların Düzenlenmesi
4. Eğitim-öğretim programlarının incelenmesi, “Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar” ile “Günlük Planların” düzenlenmesi.
5. 2008–2009 Öğretim Yılında Kullanılacak Yardımcı Ders Araç-Gereçleri ile Kitapların görüşülmesi
6. İlköğretim Kurumlarının Öğretim programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken “Atatürkçülük İle İlgili Konuların” Kabulüne yönelik 2504 sayılı tebliğler dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
7. Sosyal Kulüplerin Kurulması
8. Öğrenci Grafiklerinin Düzenlenmesi
9. Öğrencilerin Okula Zamanında gelmeleri
10. Kutlanacak Belirli Gün ve Haftaların görüşülmesi
11. Yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi
12. Seçmeli derslerin ve ders saatlerinin görüşülmesi
13. Veli Toplantılarının Tarihlerinin Belirlenmesi
14. Sınıfların Seviye Tespit Çalışmalarının Yapılması
15. Öğrencilerin çevre özellikleri , Sağlığı ve Beslenmeleri
16. Sınıf Kitaplığını Zenginleştirme Çalışmaları
17. Güzel Okuma ve Güzel Yazma Yarışmalarının Düzenlenmesi
18. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ile İlgisi Dağınık, Uyum Güçlüğü gibi Problemleri Gözlenen Öğrencilerin Durumları
19. Dilek ve temenniler
20. Kapanış

Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu beşinci Sınıf Öğretmenleri “Zümre Öğretmenler Kurulu” toplantılarını yapmak üzere Müdür Yardımcısı Muammer Duyarbaşkanlığında toplanarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 2000/18 sayılı genelgeye göre belirlenen “Gündem” maddelerini görüşmeye başlamışlardır.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Müdür Yardımcısı Muammer Duyar yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle zümre öğretmenler kurulu toplantısının gündem maddelerini görüşmeye başlatmıştır.
2- Muammer Duyar: Okulun açıldığı ilk haftanın “İlköğretim Haftası” olarak kutlanması nın“İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” nce bir zorunluluk olduğunu bu nedenle hafta boyunca derslerde ve ders dışı etkinliklerde “İlköğretimin Önemi” üzerinde durulması gerektiğini belirtti.
3- Erol Topal:Sınıfların düzenlenmesi hususunda Okul Müdürü Şerif Doğanın sınıfların dağıtımını yaptıktan sonra temizlenerek yeni öğretim yılına hazırlığının yapılmasını ve İlköğretim okullarının beşinci sınıflarında bulunması ve kullanılması gereken “Tarih Şeridi, Ünite Köşesi, Resim-Yazı Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler vb. çalışmalar için panoların hazırlanarak öğrencilerin kullanımının sağlanması gerektiğini belirtti.

4- Salih Yiğit: Planların yapılmasında eğitim öğretim programındaki mevcut değişikliklerin dikkate alınarak,belirtilen taslaklara uygun “Ünitelendirilmiş Yıllık Planların” ve “Günlük Planların” yapılması kılavuz kitabı olan derslerde günlük planın yapılmadığını kılavuz kitabı olmayan derslerde ise ünitelendirilmiş yıllık plana göre günlük planların yapılması gerektiğini söyledi.

5- Bülent Tüzüner:Öğrencilerin ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesinden dolayı bir sıkıntıyla karşılaşılmamasına rağmen bunun dışında kalan ders araç gereçlerinin ve kırtasiyelerin zamanında temin edilmesi için öğretmen-veli işbirliğinin sağlanmasına ,ayrıca sınıfta tebeşir ve tahtanın kaldırılacağı bunun yerine laminant zeminden oluşan yazı tahtası ile keçeli kalem kullanılacağı bunların kullanımında da gereken özenin sınıf öğretmenlerince gösterilmesi gerektiğini belirtti.

6- Muammer Duyar: Atatürkçülük konularıyla ilgili olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi öğretmenler tarafından okunarak ders konularına uygun olarak Atatürkçülük konuları tespit edilmeli ve Atatürkçülük konularının ünitelere uygun olarak ders planlarında gösterilerek konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine dikkat edilmesi gerektini söyledi.

7- Ersagun Söylemez:Okulumuzda “Öğretmenler Kurulu”nca seçilen “Sosyal kulüplere“ her öğrencinin mutlak bir kulüp üyesi olması gerekliliği”nden hareketle, “öğrenci ilgisi ve isteği göz önünde bulundurulması ilkesinden de” hareketle kulüp seçimlerinin demokratik kurallar içinde yapılarak , kulüp panosunun oluşturulması ve listelerin müdür yardımcısına verilmesi gerektiğini ayrıca kulüp toplantılarının rehberlik ders saati ile dönüşümlü olarak 2 hafta bir yapılacağını söyledi.

8- Erol Topal:Öğrenci gelişimlerinin izlenmesine esas olmak üzere; öğrencilerin boy, ağırlık , göğüs ölçüleri ile yaş ve veli meslek bilgilerinin ekim ayı içinde alınarak, grafiklerin düzenlenmesine ve öğrencilerin bu grafikler içinde kendilerini gösterebilmelerine olanak sağlanmasına dönem sonu veya II.dönem başında da grafiklerin güncelleştirilerek ruhsal dosyalara da işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

9- Salih Yiğit: Öğrencilerin okula zamanında gelmesinin sağlanmasına ,bu konunun yapılacak ilk veliler toplantısında özellikle belirtilmesine, ayrıca sokağın bir oyun sahası olmadığının velilere hatırlatılmasına ve çocuğun evde işine engel olduğunu sandığı bir anda annelerin “hadi git biraz dışarıda oyna” diyerek çocukları sokakta oynamaya teşvik etmelerinin ne gibi sakıncaları beraberinde getirdiğinin anlatılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

9- Muammer Duyar: Kutlanacak “Belirli Gün ve Haftalar” ın Öğretmenler kurulu toplantısın da tespit edilerek , süreleri içinde kutlanmasına ve derslerle ilişkilendirilerek günlerin öğrencilere kavratılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

10-Erol Topal:Yapılacak Ölçme ve değerlendirmeler yönetmeliğe uygun olarak , öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenecek.Ayrıca yapılacak ölçme ve değerlendirmelerde Test değerlendirme,boşluk doldurma,Çoktan seçmeli,Doğru-Yanlış ve klasik uygulamaya da yer verilerek,ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılması ,öğrenciye kendini ifade edebilme imkanlarının verilmesine dikkat edilmesi,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilgiler,Türkçe ve Matematik derslerinde Kasım Aralık Ocak aylarında ünite bitiş süresi de dikkate alınarak 3 yazılı 2 sözlü olacak şekilde ölçmenin yapılmasının uygun olacağını belirtti.
11-Bülent Tüzüner:Seçmeli ders olarak 1 saat Bilgisayar, 2 saat Drama ve 1 saat de Satranç dersinin 4.sınıftan itibaren seçilebileceğini ve bununda devamlılığının sağlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Zümre öğretmenler kurulu tarafından da kabul edildi.Ayrıca Resim dersi ile Müzik dersi her iki dönem ve 1 er saat olacak şekilde planlanması da zümre öğretmenleri tarafından görüşülerek kabul edildi.

12- Muammer Duyar:Veli toplantılarının periyodik olarak belirlenecek zamanlarda yapılmasına, bu toplantıların ortak düzenlenmesinin sağlanmasına, mümkün olmadığı zamanlarda ayrı ayrı yapılabileceğine ancak hiçbir şartta aksatılmamasına öğrenci veli ve okul üçgeninde öğrencinin yetiştirilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

13- Ersagun Söylemez:Sınıf öğretmenlerinin gerek birbirlerinin sınıflarını ziyaret ederek, gerek ortak testler ve uygulamalar ile sınıflar arası ve sınıf içi seviye kontrollerinin yapılmasına imkan tanınmasının, eksik ve aksaklıkların nedenlerinin araştırılarak giderilmesi için zümre öğretmenlerinin birbirleriyle sıkı diyalog içinde bulunmasının öğrencinin yetişmesi ve öğretmenin çalışmasında kolaylık sağlayacağını söyledi.

14- Salih Yiğit:Yapılacak olan eğitim öğretim sürecinde uygulamada karşılaşılan sorunlar olursa zümre öğretmenleri bir araya gelerek çözüm arayacak gerekli durumlarda okul idaresine bildirecek. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin önemi nin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesinin önemini vurguladı.

15- Erol Topal:Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb. kaynakların bir önceki 5.sınıflardan alınabileceği gibi öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak da sınıf kitaplığına kazandırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

16- Bülent Tüzüner:Sınıf Öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarılarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma ve bilgi yarışmaları düzenlenmesine imkan sağlanmasını söyledi.

17-Muammer Duyar: Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle ve Okul Rehber Öğretmeniyle yakın işbirliği içinde bulunulması gerektiğini söyledi.

18- Dilek ve Temenniler bölümünde Müdür Yardımcısı Muammer Duyar 2006-2007 öğretim yılının tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir.

ALINAN KARARLAR

1. Okulun açıldığı hafta “İlköğretim Haftası” olarak kutlanması “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” nce bir zorunluluktur. Bu nedenle hafta boyunca “İlköğretimin Önemi” üzerinde durulacaktır.
2. İlköğretim okullarının beşinci sınıflarında bulunması ve kullanılması Yönetmelikle de belirlenen “Tarih Şeridi, Ünite Köşesi, Resim-Yazı Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler, Koleksiyonlar vb. çalışmalar için panoların oluşturulmasına,
3. Yıllık ve Ünite Planlarının yapılmasında belirtilen taslaklara uygun olarak “Ünitelendirilmiş Yıllık Planların” ve “Günlük Planlarının” kurallara uygun olarak yapılmasına,

4- Öğrencilerin kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesinden dolayı bir sıkıntıyla karşılaşılmamasına rağmen bunun dışında kalan ders araç gereçlerinin ve kırtasiyelerin zamanında temin edilmesi için öğretmen-veli işbirliğinin sağlanmasına,

5- Atatürkçülük konularıyla ilgili olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi öğretmenler tarafından okunarak ders konularına uygun olarak Atatürkçülük konuları tespit edilmiş ve Atatürkçülük konularının ünitelere uygun olarak ders planlarında gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,

6- Okulumuzda “Öğretmenler Kurulu”nca kurulması kararlaştırılan “Sosyal kulüplere“ her öğrencinin mutlak bir kulüp üyesi olması gerekliliği”nden hareketle, “öğrenci ilgisi ve isteği göz önünde bulundurulması ilkesinden” hareketle kulüp seçimlerinin demokratik kurallar içinde yapılarak kulüp panosunun oluşturulması ve listelerin müdür yardımcısına gönderilmesine,

7- Öğrencinin gelişimlerinin izlenmesine esas olmak üzere; öğrencilerin boy, ağırlık ve göğüs ölçülerinin ekim ayı içinde alınarak, yaş ve veli meslek grafiklerinin düzenlenmesine ve öğrencilerin bu grafikler içinde kendilerini gösterebilmelerinin sağlanmasına,

8- Öğrencilerin okula zamanında gelmesinin sağlanmasına ,bu konunun yapılacak ilk veliler toplantısında özellikle belirtilmesine, ayrıca sokağın bir oyun sahası olmadığının velilere hatırlatılmasına ve çocuğun evde işine engel olduğunu sandığı bir anda annelerin “hadi git biraz dışarıda oyna” diyerek çocukları sokakta oynamaya teşvik etmelerinin ne gibi sakıncaları beraberinde getirdiğinin anlatılmasına,

9- Kutlanacak “Belirli Gün ve Haftalar” ın Öğretmenler Kurulu toplantısında tespit edilmiş olup, süreleri içinde ve derslerle ilişkilendirilerek kutlanmasına ,

10-Yapılacak Ölçme ve değerlendirmeler, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenecekvetest değerlendirme,boşluk doldurma,Çoktan seçmeli,Doğru-Yanlış ve klasik uygulamaya da yer verilerek,ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına öğrenciye kendini ifade edebilme imkanlarının verilmesine dikkat edilmesine,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilgiler,Türkçe ve Matematik derslerinde Kasım , Aralık , Ocak aylarında ünite bitiş süresi de dikkate alınarak 3 yazılı 2 sözlü olacak şekilde yapılmasına

11- Seçmeli ders olarak 1 saat Bilgisayar, 2 saat Drama ve 1 saat de Satranç dersinin seçilmesi Ayrıca Resim dersi ile Müzik dersinin her iki dönem ve 1 er saat olacak şekilde planlanmasına

11- Veli toplantılarının periyodik olarak belirlenecek zamanlarda yapılmasına, bu toplantıların ortak düzenlenmesinin sağlanmasına, mümkün olmadığı zamanlarda ayrı ayrı yapılabileceğine ancak hiçbir şartta aksatılmamasına,

12- Sınıf öğretmenlerinin gerek birbirlerinin sınıflarını ziyaret ederek, gerek ortak testler ve uygulamalar ile sınıflar arası ve sınıf içi seviye kontrollerinin sağlanmasına imkan tanınmasına, eksik ve aksaklıkların nedenlerinin araştırılarak giderilmesi için zümre öğretmenlerinin birbirleriyle sıkı diyalog içinde bulunmasına,

13- Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin önemi nin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı tespit edilen öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesine,

14- Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb. kaynakların öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak sınıf kitaplığına kazandırılmasına,

15- Sınıf öğretmenlerince belirlenecek zamanlardaöğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarılarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma ve bilgi yarışmaları düzenlenmesine,

16- Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle yakın işbirliği içinde bulunulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir,

18- Dilek ve Temenniler bölümünde 2006-2007 öğretim yılının tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olması temenni edilerek toplantı bitirilmiştir.İş bu Ertuğrul Gazi İlköğretim okulu 5.sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısı ...............tarihinde toplanarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 2000/18 sayılı genelgeye göre gündemini belirleyip ,müdür yardımcısı Muammer Duyar başkanlığında 5.sınıf öğretmenleri EROL TOPAL,BÜLENT TÜZÜNER, SALİH YİĞİT ve ERSAGUN SÖYLEMEZ in katılımı ile görüşmüş , alınan kararlar tutanak altına alınmıştır.5-A Sınıf Öğretmeni 5-B Sınıf Öğretmeni 5-C Sınıf Öğretmeni 5-D Sınıf Öğretmeni

Müdür YARDIMCISI

alıntıdır