Vatandaşlık
1) İnsan haklarının korunmaması ile ortaya çıkan sorunlar nelerdir?
* Toplumda huzur ve güven kalmaz
* Devlete güven azalır.
* Güçlüler güçsüzlerin hak ve özgürlüklerini elinden alır, ezer.
* Toplumdaki insanlar rarsında sınıf ayrıcalığı ortadan kalkar.
Olumsuz durumların ortaya çıkmaması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çocuklarımızı haklarını bilen, koruyan , bilinçli birer birey olarak yetiştirmeliyiz.
2) İnsan haklarını korumanın sonuçları nelerdir?
* Yasadışı davranışlar azalır.
* Yönetim kolaylaşır.
* İnsanlara ve devlete güven artar.
* Vatandaşlar daha bilinçli sorumlu ve onurlu olurlar.
* Meclisler, devlet organları, sivil kuruluşlar görevlerini daha rahat yaparlar.
* Yasalar işlerlik kazanır.
* Vatandaşlar olağanüstü durumlarda hizmetlere gönüllü katılırlar.
* İnsanlarda paylaşım arar.
* Savaşlar azalır, barışçı bir ortam doğar.
Hak ve özgürlüklerin korundauğu toplumlarda bireyler mutlu, huzurlu, yaratıcı ve birbirlerinin hak ve özgürlüklerine karşı saygılı olurlar.
3) İnsan hakları kaç şekilde korunabilir, bunlar nelerdir?
1- İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması
a) Anayasa ve yasalar
b) İnsan haklarının korumakla yükümlü devlet organları
c) İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruk-luşları ve işlevleri
d) İnsan hakları dayanışma kurulları ve işlevleri
2- İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunması
a) Uluslar arası kuruluşlar
b) Uluslar arası belgeler
c) Uluslar arası gönüllü kuruluşlar
4) İnsan haklarının ulusal düzeyde korunmasının açıklayınız?
a) Anayasa ve yasalar:
Anayasa; devletin şeklini ki,şilerin haklarını ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri belirten ve en genel hukuk kurallarını içeren yazılı kanundur.Yasalar anayasaya göre düzenlenir.
Kişilerin hak ve özgürlükleri anayasada düzenlendiğine göre; bu hak ve özgürlüklerin tanımlanması, açıklanması ve korunması ile ilgili maddelerin bulunması gerekir.
İnsan hakları anayasada temel hak ve ödevler adı altında 3'e ayrılmıştır
1 Kişi hakları ve ödevleri
2 Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
3 Siyasal haklar ve ödevler
Anayasanın 10. madesi; Herkes din, dil, ırk, düşünce, cinsiyet, inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünda eşittir.
Bu maddeyle herkesin eşit haklara sahip olduğu, kimseye ayrıcalık ta nınmayacağı belirtilmiştir.Kişileri suçlamaya veya cezalandırmaya bağımsız mahkemeler kara verir. Devlet organları işlerine bu ilkeye uygun hareket ederek devam ederler.
Anayasanın 40. maddesi; Anayasa ile tanınmış hak e hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişilerin resmi görevliler tarafından uğrayacağı zarar devlet tarafından ödenir.
5) İnsan haklarını korumakla yükümlü devlet organları nelerdir?
Anayasa 40. maddesiyle insan haklarını koruma görevini devlete ver- miştir. Devlet organları; yasama, yürütme ve yargı organlarıdır.
* Yasama organı; insan haklarını koruyan , güvence altınına alan yasaları çıkarır, insan hakları ile ilgili sorunları tartışır. Bu görevini TBMM ile yerine getirir.
* Yürütme organı; her türlü koruyucu yönetsel önlemi alır. Gerektiğinde zor kullanarak hakları korur. Örneğin; devletin teröristlere karşı silah kullanma yetkisi vardır.Yürütme organı Türk Silahlı Kuvvetlerini kullana rak hak ve özgürlüklerin korunmasını sağler. Bunu şehirlerde polis, köylerde jandarma yerine getirir.
* Yargı organı; haksızlığa uğrayanların haklarını korur. Suçluların yasalara göre cezalandırılmasını sağlar. Yargı görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
6) İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşları ve işlevlerini açıklayınız?
İnsan hakları sadece devletin koruması ile yeterince korunmayabilir. Bu durumlarda devreye sivil toplum kuruluşları girer. Bu kuruluşların insan haklarını gündeme getirme, bu konuda kamuoyu oluşturma, devletin organlarına yardımcı olma gibi işlevleri vardır. Bu kuruluşların insan haklarının ihlali durumunda kısa sürede geniş toplum kesimlerine ulaşabilme gibi özellikleri vardır.
Çağdaş demokrasinin tüm kurum ve kualları ile gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum kuruluşların geliştirilip, güçlündirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gönüllü üyelik esasına göre etkinlikte bulunan, demokratik toplum sal hareketlere öncülük eden, sivil toplum kuruluşları desteklenmektedir.
Ülkemizde insan haklarının kornmasıyla ilgili dernekler, vakıflar ve sendikalar bulunmaktadır. Bunlar, Tüketici Haklarını Koruma Derneği, İnsan Hakları Koruma Vakfı, Çevre Koruma Vakfı, Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı gibi kuruluşlardır.