Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından kurulan Fatih Üniversitesi 18.11.1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından eğitim - öğretime açılmıştır. 17 kişiden oluşan bir Mütevelli Heyeti ile yönetilmektedir. Üniversitemiz İstanbul� da Fen - Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ve İstanbul Meslek Yüksekokulu ile Ankara� da bulunan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ankara Meslek Yüksekokulunda eğitim - öğretimini sürdürmektedir.

1997-1998 akademik yılında Büyükçekmece Kampüsünde eğitim öğretime başlayan Fatih Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi sosyal tesisleri ve öğrenci yurt binalarıyla modern bir eğitim ortamına sahiptir. Sosyal tesis binasında kütüphane, sinema salonu, kafeterya, yemekhane, kitabevi, kırtasiye, terzi, kuaför ve İnternetkafe bulunmaktadır. Üniversitemiz fakülteleri bünyesinde kurulan laboratuvarlarda eğitim - öğretimin yanısıra araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.

Öğrencilerine sosyal ve kültürel faaliyet imkanları sağlayan Üniversitemizde 17 öğrenci kulübü vardır.

Ülkelerin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temelde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bilgi üretme kapasitesi gelişmiş ve modern bilgi ve teknolojiyi kullanabilen insan unsuru, 2000�li yılların dünyasını yönlendirecek en etkili faktör olacaktır.

Fatih Üniversitesi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülkesinin menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, Fatih Üniversitesi; lâik, demokratik, ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren, insan hak ve hürriyetine saygılı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektedir.

Gençleri, geleceğin dünyasına çağdaş donanımlarla hazırlamayı başta gelen görevleri arasında kabul eden Üniversitemiz, büyük bir özveriyle, katılımcı ve çağdaş düşüncelerle yarınlara yön verebilecek Türk insanının yetiştirilmesine çalışmaktadır.

Fen bilimlerinde, araştırmacı ve öğrencilerine son teknolojilerin kullanıldığı laboratuvar imkanlarını sunan Fatih Üniversitesi, Türk bilim adamlarının yetişmesi ve ülke dışında bulunan yetenekli bilim adamlarının ülkemiz yükseköğretiminde görev almasını sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla, dünya üniversitelerindeki bilimsel ortamların standartına yakın bir altyapı imkanı hazırlamaya başlamış ve bunun doğal sonucu olarak, yurtdışında görev yapan Türk bilim adamlarının dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Fatih Üniversitesi, kaliteli, nitelikli bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için, Üniversite bünyesinde, öğretim elemanlarının yurtdışı yayın yapmalarını teşvik edici uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü programlarına aldığı yetenekli gençleri, yarının bilim adamları olarak yetiştirmeye çalışan Üniversitemiz, ülkemizin bilimsel kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Üniversitemiz, öğrencilerine bilgiye ulaşma, bilgi sağlama, bilgi üretme ve elde edilen bilgileri değerlendirebilme becerisini kazandırmaktadır. Ayrıca, bilişim teknolojisindeki son gelişmeleri öğrenci ve araştırmacıların hizmetine sunmakla, ülkemizin dünya ile entegrasyon sürecini geliştirmeye katkıda bulunmaktadır

Fatih Üniversitesi, Türk üniversite sisteminin bir parçası ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir Yükseköğretim Kurumu olarak, öğrenci ve öğretim elemanlarına her türlü yasa, tüzük, yönetmelik ve mevzuata uymayı zorunlu kılmakta, bütün bilimsel çalışmaları ülkesinin ve dünya insanlığının çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Üniversitemiz, eğitim için yurt dışına giden birçok insanımızın aradığı kaliteli eğitim olanağını sunmakla beyin göçünün önüne geçmeyi hedeflemektedir. Böylece bir yandan yurt dışındaki öğretim elemanlarının ülkemize geri dönmesi, diğer yandan ülkemizin kaliteli beyinlerinin Türk yükseköğretimi bünyesinde eğitilmesi mümkün olacaktır.

Fatih Üniversitesi, gerek eğitim-öğretim faaliyetleri, gerekse bilimsel araştırma ve projelerle çağın gerektirdiği evrensel kaliteye ulaşma amacındadır. Bu bakımdan Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yaparak ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara ulaşabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu amaçla kendi alanlarında söz sahibi olan yabancı öğretim elemanları ülkemize davet edilmiş, birçok yabancı üniversiteyle de işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.

Üniversitemiz, sürekli değişen ve yenilenen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir ortam hazırlamayı öncelikli görevleri arasında kabul etmektedir. Bunun için, oldukça masraflı bir altyapı isteyen fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanında toplam 40 eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuş ve çeşitli alanlarda proje ve araştırmaların yapılabilmesi için kaynaklar ayrılmıştır.

Uluslararası rekabetin önemli şartlarından birisi de bilimsel çalışmalara hızlı ve kolay ulaşım olanağına sahip olmaktır. Üniversitemiz, gerek laboratuvarlar ve kütüphanede kurduğu sistemle, gerekse elektronik dergi aboneliği yoluyla öğrenci ve araştırmacılara enformatik teknolojisinin en iyi olanaklarını sağlamaktadır.


Başarılı öğrencilere verilen burs olanakları ve yıl içerisinde başarılı olan öğrencilere sağlanan katkılar, kısa zamanda Fatih Üniversitesinin öğrenci profilini etkileyecektir. Buna bağlı olarak öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına göre değerlendirilmesi ve puan sisteminin getirilmesiyle, eğitim kadrosunun başarısı da ölçülebilecektir.

Fatih Üniversitesi, ders programları ve içerikleri bakımından devlet ve vakıf üniversiteleriyle birlikte hareket etmektedir. Üniversitemizden çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerine yatay geçişle geçen öğrencilerimizin durumu programlardaki denkliğin bir göstergesidir. Ayrıca öğrencinin öğrenme kalitesi, öğretim elemanının öğretim becerisi ve danışmanlık görevleri bakımından Üniversitemizde, her eğitim yılı sonunda bir yıllık eğitim-öğretimin kalitesini değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanları arasında düzenlenen anketlerle; öğrencinin, öğretim üyesinin, eğitim programlarının ve eğitim ortamlarının durumu değerlendirilmektedir. Böylece, eğitim ve öğretim kalitesi bakımından bir genel değerlendirme yapılabilmektedir. Öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak Türkiye ortalamasının üstünde olmasını hedefleyen Fatih Üniversitesi, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan birçok başarılı öğretim elemanını kadrosuna almayı başarmıştır.

Üniversitemiz, İngilizce eğitim yapan bir üniversite olmakla birlikte, öğrencilerine diğer yabancı dillerden en az birini daha öğretmeyi öngörmektedir. Bu bakımdan bütün öğrencilerimizin takip edebileceği Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca dersleri seçmeli ders olarak verilmektedir.

Eğitimi, bir diploma sahibi olmanın ötesinde değerlendiren Üniversitemiz, programlarında proje, tez ve staj uygulamalarına yer vermektedir.

Fatih Üniversitesi, sayıları 25i bulan öğrenci kulüpleri vasıtasıyla, gençlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri, teşebbüs, organizasyon, katılım ve planlama konularında pratiklerini arttırabilmeleri ve ilgi alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için geniş olanaklar tanımaktadır.

http://www.fatih.edu.tr