Tarihi Gelişim

16.01.1883 ‘ de “Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi“ ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin nezaretine bağlı olarak Cağaloğlu ‘ nda İstanbul Kız Lisesi ‘ nin arkasında bir evde eğitime başlamış olan kurumumuz 1887‘de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir . 21 Eylül 1889‘ da Maarif Nezaretine bağlanan okul , 1893 yılında ileride islahi ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lagvedilmistir . 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maarif Nezaretine bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir .


1915 yılında yapılan değişiklikle okul iki kademeli (kısmi evvel , kısmi sanı) hale getirilmiştir .

Cumhuriyet döneminin başlamasıyla (1923 – 1924 ders yılı) okul üç kademeli hale getirilmekte (Orta Ticaret Mektebi – Yüksek Ticaret Mektebi ve İstanbul Ulumu Aliye-i Ticarriye Mektebi) ve İktisat vekaletine bağlanmaktadır . 1924 – 1925 ders yılından itibaren de muhtelif (kız – erkek – karma) eğitime başlamıştır . 15.02.1932 ‘ de belirtilen üç kademe küçük ticaret mektebi (1934 – 1935 yılından sonra adi Orta Ticaret Mektebi olmuştur) Ticaret Lisesi ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi seklinde yeniden düzenlenmiş ve Maarif Vekaletine yeniden bağlanmış bulunmaktadır .

Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş , 1982 yılında da Marmara Üniversitesi olarak Üniversiteler kurumları arasında yer almıştır .

Marmara Üniversitesi ‘ nin bugünkü temel karakteristiği 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ‘ nda öngörülen amaç ve ana ilkelere uygun olarak Ulu Önder ‘ in öngördüğü , çağdaşlaşma öncüleri arasına katılmış, demokrat , eşitlikçi ve dinamik bir yükseköğretim kurumu düzeyine ulaşmasıdır . 20.07.1982 ‘ de 20 profesör , 31 doçent , 32 yardımcı doçent olmak üzere toplam 83 öğretim üyesi , 197 öğretim görevlisi ve yardımcısı , 280 öğretim elemanı ile ise başlanmış , 1.10.1998 ‘ de 369 profesör , 276 doçent , 397 yardımcı doçent olmak üzere 1042 öğretim üyesine ve 1497 ‘ si öğretim görevlisi ve yardımcısı olmak üzere 2539 öğretim elemanına çıkılmıştır . Artış on kattır . 1982 – 1983 yılında 12 bin olan öğrenci mevcudumuz bugün örgün , ikinci , önlisans , lisans ve lisansüstü olmak üzere 51024 ‘ tür . Bu gelişmeler sonucu , toplamda Marmara Üniversitesi öğrenci sayısında İstanbul ve Gazi ‘ den sonra üçüncü , öğretim elemanı sayısında da besinci sıradadır . 1998 – 1999 eğitim - öğretim yılında 8755 öğrenci kaydetmiş bulunuyoruz .

Marmara Üniversitesi , 1982 - 1983 eğitim öğretim yılında dokuz fakülte , bir yüksekokul , bir enstitü ile eğitim ve öğretime baslamıştır . Bugün fakülte sayısı on dörde,yüksekokul sayısı dokuza,enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Önlisans , lisans program sayısı 136 ‘ dır .

Marmara Hakkında

Marmara Üniversitesi, 119 yıllık mazisi, 2800 civarında seçkin öğretim elemanı ve 57.000’e yaklaşan öğrenci sayısıyla, en büyük kentimiz olan İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’nin tek POLYGLOD (çok dilli) Üniversitesi’dir.Üniversitemizde eğitim kalitesinin yükselmesi, bilimsel faaliyetlerin en etkin hale getirilmesi, akademik ve idari kadrolarımızın ve gençlerimizin, olanak ve tesislerimizi en üst düzeyde kulanarak, özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin tarihî geçmişi, Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak, 16 Ocak 1883’de, Suphi Paşa tarafından, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında kurulan Yüksek Ticaret Okulu’na kadar uzanmaktadır. Sonraki yıllarda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla teşkilât yapısı ve idaresi değişen bu yüksekokul, Üniversitemizin nüvesini oluşturmuş; aynı çekirdek etrafında gelişecek Marmara Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bir Üniversitesi olarak yeniden doğmuştur.

Üniversitemiz, aradan geçen tam 20 yıllık sürede yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş Üniversite kimliği içinde, 13 fakülte , 11 enstitü, 8 yüksekokul ve rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 28 araştırma ve uygulama merkezi ile 104 bölüm, 44 programda eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanısıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, Ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, Ülkemizi, yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir.

Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda , demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 471 profesör, 224 doçent, 552 yardımcı doçent, 281 öğretim görevlisi, 953 araştırma görevlisi, 177 okutman, 93 uzman, toplam 2757 öğretim elemanı ile 5 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1375 idarî personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Öğretim elemanlarımızın 300 kadarı, Üniversite şehri İstanbul’da, çok sayıdaki diğer Üniversitenin derslerine de dışarıdan girmekte, bilgi dağarcığını Ülke gençliği ile paylaşmaktadır. 1982 yılı öncesi mezunlar hariç, Marmara Üniversitesi adı altında diploma vererek mezun ettiğimiz gençler, 60 bine yaklaşmakta; mezunlarımız, kamu sektöründe veya yurtiçi ya da yurtdışında özel teşebbüsde, bazıları kendi işletmelerinin başında, adımızı onurla taşımaktadırlar.

Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemiz, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri terimler daima gündemimizdedir ve eğitimimizde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği ( EUA)’nin, Türkiye’de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden birisidir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir.Bu uzun ve zor bir süreç olup, sonuca ulaşmak için hedeflenen, 2003 yılıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa’da işletme ve ekonomi eğitimde akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir.Sosyal Bilimler Enstitü’müzün, kısa adı “efmd” olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu ( European Foundation for Management Development)’ na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapılmış bulunmaktadır.


Web : www.marmara.edu.tr