SOSYOLOJİ

Sosyolojinin gelişmesinin gecikme nedenleri:
 Toplumsal olaylara bilimsel yöntemin uygulanamayacağı kasını,
 Gelenek,görenek,ön yargı,çıkar gibi nedenlerle yeniliklere ve toplumsal değişmelere direnç gösterme,
 Bilimin dine karşı olduğu inancı,
İnsan yaşamının bazı yönlerinin dokunulmaz sayılması.

Sosyolojinin incelediği başlıca konular:
 Toplumsal kişi, kişinin toplum içindeki yeri,
 Toplumsal yapı,toplum,toplumsal gruplar,yığınlar,
 Ekonomik,toplumsal ve siyasal kurumlar,
 Kültür ve toplumsal değişme.

Sosyolojinin belli başlı amaçları:
 Toplumları zaman ve yer bakımından nesnel ve somut koşulları içinde anlamak,
 Toplumların geçirmekte oldukları değişimin etkenlerini ve doğrultusunu açıklamak,
 Ayrı ayrı toplumlar üzerinde yapılan bu açıklamaların sonuçlarına dayanarak genellemelere varmaya çalışmak,
 İnsanlara kendi toplumlarının değişme süreci üzerinde etkili olma olanağı sağlamak.

Sosyolojinin tanımı: Sosyoloji ,toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bir toplumsal bilimdir.

Toplumsal olay-Toplumsal olgu:
(somut-özel) (soyut-genel)
Hülya’nın okula gelmemesi olaydır,her gün okula gelmesi olgudur.

Herhangi bi topluluğun toplum olarak nitelenmesi için hangi özelliklere sahip olması lazım?
 Belirli bir toprak parçasına (yurt) yerleşmiş olmak,
 Birlikte yaşama isteği taşımak,
 Ortak bir kültürü paylaşmak,
 Uzun bi geçmişe sahip olmak.

Toplumsal grup: Sınıf (birbirleriyle ilişkisi olan insanlar)
Toplumsal yığın: Parkta dinlenen insanlar (ilişkileri yok denecek kadar az olan insanlar)
Kalabalık: Caddeyi geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekleyenler
Toplumsal kategori:Askerlik çağına giren gençler (ortak özelliklere sahip fakat genellikle birbirleriyle ilişkisi olmayanlar)

Toplumların sınıflandırılması:
1. En ilkel toplumlar
2. Öz (Aşiret)
3. Kent (Site)
4. İmparatorluk ve feodalite

5. İlerlemiş toplumlarA) Basit ve Karmaşık toplumlar:
Basit (Kapalı) toplum:Az nüfusludurlar.Gelenek ve göreneklerine çok bağlıdırlar. Yeniliklere uzun süre direnirler. Bu bakımdan basit toplumlarda toplumsal değişme az ve zor olur.Bunlar “kapalı toplum”lardır.
Karmaşık (Açık) toplum: Çok nüfusludurlar. Bu toplumlarda gelenek ve görenek yerini büyük ölçüde yasalara bırakmıştır.Karmaşık toplumlar,toplumsal değişmeyi hızlandıran “açık toplum”lardır.
B) Başat gruba göre sınıflandırma:
Bu sınıflandırmada bir grubun diğerleri üzerindeki hakimiyeti ölçüt alınır.
 Aile
 Din
 Siyaset
 Ekonomi
C) Gelişmişlik ölçütlerine göre sınıflandırma:
 İlkel toplum
 Az gelişmiş toplum
 Gelişmiş toplum

Sosyolojide kullanılan başlıca yöntemler
Tümden gelim
Tüme varım
Karşılaştırmalı yöntem