Reformtürk 14 Yıldır Sizlerle
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  SPONSOR REKLAM
  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  44
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  62

  8. sınıf İnkılap Tarihi,2. dönem,2. yazılı

  8. sınıf İnkılap Tarihi,2. dönem,2. yazılı


  ................ İlköğretim Okulu 8.Sınıflar TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi II.Dönem II.Yazılısı
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşallik" rütbesi vermiştir?
  A) l. İnönü B) II. İnönü
  C) Sakarya D) Başkomutanlık

  2. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yapılan Gûmrü Barış Antlaşmasının (3 Aralık 1920} önemi ve sonuçlan arasında sayılamaz?
  A) TBMM'nin ilk askeri zaferidir
  B) Doğu cephesi kapanmıştır
  C) TBMM'nin ilk siyasal başarısıdır
  D) Doğu sınırımız son şeklini almıştır

  3. l. San - Remo Konferansı
  II. l. Lozan Konferansı
  III. II. Lozan Konferansı
  IV. Londra Konferansı
  V. Paris Konferansı

  İtilaf devletleri, yukarıdaki uluslararası toplantılardan hangi ikisine TBMM'nin yanısıra istanbul hükümetini de davet etmişlerdir?
  A) l-II B) II-III C)I-V D) II - IV

  4. Türk Ordusu'nun henüz taarruz gücüne sahip olmadığı ilk kez nerede anlaşılmıştır?
  A) Sakarya Savaşı sırasında Polatlı yakınlarında
  B) II. İnönü Savaşı'ndan sonra Aslıhanlarda
  C) Kütahya - Eskişehir savaşları sırasında Sakarya Nehri çevresinde
  D) l. İnönü Savaşı sırasında Kütahya'da

  5. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Savaşı öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?
  A) Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi
  B) Tekalif-i Milliye emirleri ilân edildi
  C) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verildi
  D) Saltanat kaldırıldı

  6. Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu bir etkisi olmamıştır?
  A) II. İnönü Savaşı
  B) Eskişehir - Kütahya Savaşları
  C) Sakarya Meydan Savaşı
  D) Büyük Taarruz

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya -Eskişehir savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
  A) Hükümet Merkezi'nin Kayseri'ye taşınması düşüncesinin ortaya çıkması

  B) Yunan Ordusu'nun Ankara'yı alabileceği ümidine kapılması
  C) Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin artması
  D) işgalci devletlerin TBMM'ne barış önerisinde bulunması

  8. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
  A) İtilaf devletleri ateşkes ve barış önerisinde bulundular
  B) Batı Anadolu işgalden kurtarıldı
  C) Mustafa Kemal'e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi
  D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı

  9. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, savaş yapılmaksızın düşman işgalinden kurtarılmıştır?
  A) Balıkesir B) Bursa C) İstanbul D) İzmir

  10. AşağıdakiIerden hangisiyle, yeni Türk Devleti'nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?
  A) Kars Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Brest Litowsk Antlaşması

  11. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Mudanya Konferansı'na taraf olarak katılmamıştır?
  A) İngiltere B) İtalya
  C) Fransa D) Yunanistan

  12. Lozan Barışı sonrasında, Yeni Türk Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları kesinliğe kavuşmamıştır?
  A) Suriye B) Irak
  C) Sovyet Rusya D} Yunanistan

  13. Lozan Barış Konferansında, Yunanistan ve Suriye sınırlan aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine göre belirlenmiştir?
  A) Mudanya - Kars
  B) Moskova - Ankara
  C) Gümrü - Kars
  D) Mudanya - Ankara

  14. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı'nın uzun sürmesinin nedenlerinden olamaz?
  A) Türk delegasyonunun tam bağımsızlık için direnmesi
  B) İtilaf Devletlerinin kapitülasyonlarla elde ettikleri ekonomik çıkarları sürdürmek istemesi
  C) İngiltere'nin konferanstan ayrılmasıyla görüşmelerin bir süre durması
  D) Türklerin l. Dünya savaşından yenik çıkması

  15. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
  A) Irak sınırının Türkiye i!e İngiltere arasında görüşmeler yoluyla belirlenecek olması
  B) Boğazların yönetiminin Türkiye'ye bırakılması
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Karaağaç'ın savaş tazminatı karşılığı Türkiye'ye bırakılması

  16. Saltanatın kaldırılması ile devlet başkanlığı ve devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.
  M. Kemal, inkılâplardan hangisi ile bu sorunu çözmüştür?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Cumhuriyetin ilanı
  C) Ankara’nın başkent olması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

  17. TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız , şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.
  M. Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?
  A- Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına inanması
  B- İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi
  C- Milli egemenlikle uyuşması
  D- Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi

  18. Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM’ de sorunlara çözüm bulunması , hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.
  Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma hangisidir?
  A) Devletçilik
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Çok partili hayat denemeleri
  D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

  19. Lozan Barış Antlaşmasında; Irak sınırı Türkiye ile İngiltere arasında sonradan yapılacak görüşmelerle belirlenecektir, maddesi yer almıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  A) Irak’ın bağımsız bir devlet olduğunu

 2. #2

  Üyelik tarihi
  12 Eylül 2006
  Yer
  konya
  Yaş
  44
  Mesajlar
  3,709
  Tecrübe Puanı
  62

  Standart --->: 8. sınıf İnkılap Tarihi,2. dönem,2. yazılı

  8. sınıf İnkılap Tarihi,2. dönem,2. yazılı

  B) Lozan’da tüm sorunların çözülemediğini
  C) İngiltere ile savaşların devam ettiğini
  D) Bölgede Şeyh Sait İsyanı’nın çıktığını

  20. Atatürk yeni kurulan Türk devletinde millet egemenliğinin yerleşmesini istiyordu. Bu amaçla bir çok yenilik yapılmıştır. Millet egemenliğine engel olan kuruluşlar kaldırılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinin millet egemenliğini yerleştirme amacına yönelik olduğu söylenemez?
  A- Saltanatın kaldırılması
  B- Anakara’nın başkent olması
  C- Cumhuriyetin ilan edilmesi
  D- Halifeliğin kaldırılması

  21. Mudanya Ateşkes antlaşması ile itilaf devletleri İstanbul hükümetini hukuken yok saymışlardır.
  Antlaşmanın hangi maddesi bu durumu doğrulamaktadır?
  A- İstanbul’un yönetiminin TBMM’ye bırakılması
  B- Yunanlıların Trakya’yı boşaltmayı kabul etmesi
  C- Barış antlaşmasına kadar İstanbul ve Boğazlar çevresinde İtilaf devletlerinin askerlerinin bulunacak olması
  D- TBMM'nin Trakya’ya 8000 jandarma kuvvetinin geçirmesinin kabul edilmesi

  22. 1922 yılında Saltanatın kaldırılması üzerine yeni Türk devletinde
  * Devlet başkanının kim olacağı
  * Devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar da ortaya çıkmıştır.
  Bu sorunlardan aşağıdakilerden hangisiyle çözülmüştür?
  A- Cumhuriyetin ilanı ile
  B- Ankara’nın başkent olmasıyla
  C- Çok partili hayata geçilmesiyle
  D- Halifeliğin kaldırılması ile

  23. Türk Kurtuluş Savaşının sona erdiğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Mudanya ateşkes antlaşması
  B- Mondros ateşkes antlaşması
  C- Sakarya zaferi
  D- Başkomutanlık meydan savaşı


  24. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A- Sakarya savaşı – Ankara antlaşması
  B- 1.İnönü - Londra konferansı
  C- Başkomutanlık savaşı - Mudanya ateşkes ant.
  D- Kütahya-Eskişehir savaşları – Lozan barış ant.
  25. Evlenme , boşanma , miras ve aile hukuku kadın-erkek eşitliği gibi konuların çözümlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?
  A- Halifeliğin kaldırılması
  B- Saltanatın kaldırılması
  C- Türk Medeni kanunu
  D- Tevhidi Tedrisat

  26.Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?
  A)TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali yükseldi.
  B)Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlediler.
  C)Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.
  D) M. Kemal’e Gazilik ünvanı verildi.

  27. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara’nın 13 ekim 1923’te başkent olmasının nedenleri arasında yer almaz?
  A) Ülkenin güvenli bir yerinde bulunması.
  B) Ülkenin her tarafıyla ulaşım ve haberleşme imkanının bulunması
  C) Ülkenin her köşesine hizmet götürmeye elverişli bir konumda bulunması.
  D) Saltanatın İstanbul’da bulunması.

  28. -Şeyh Sait isyanı
  -Menemen olayı
  Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.
  B) Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.
  C) Aynı bölgede çıkartılmıştır.
  D) İnkılaplara karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.

  29. Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi.
  B) Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu.
  C) Misak-ı Milli’nin kabulüyle milli sınırlar çizildi.
  D)Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi.

  30. Aşağıdakilerden hangisi ile milli cemiyetler birleştirilmiştir?
  A)Amasya Genelgesi B)Erzurum Kongresi C)Sivas Kongresi D)Balıkesir Kongresi

  31. İtilâf devletlerini kızdırarak İstanbul’u işgal etmesine neden olan olay hangisidir?
  A) Misak-ı Milli kararlarının alınması
  B) İstanbul hükümetinin itilaf devletlerine
  karşı silahlı mücadeleye başlaması
  C) TBMM’nin açılması
  D) Bir İngiliz elçisinin öldürülmesi

  32. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılâplardan değildir?
  a) 1921 Anayasasının kabulü
  b) Tevhid-i Tedrisat c) Türk Ceza Kanunu
  d) Türk Medeni Kanunu
  33. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
  A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay
  C) Kâzım Karabekir D) Ali Fuat Cebesoy

  NOT:Süre 40 dakikadır
  Her soru 3 puan 33x3=99+1=100

  CEVAP ÇİZELGESİ
  1
  A
  B
  C
  D
  2
  A
  B
  C
  D
  3
  A
  B
  C
  D
  4
  A
  B
  C
  D
  5
  A
  B
  C
  D
  6
  A
  B
  C
  D
  7
  A
  B
  C
  D
  8
  A
  B
  C
  D
  9
  A
  B
  C
  D
  10
  A
  B
  C

  D
  11
  A
  B
  C
  D
  12
  A
  B
  C
  D
  13
  A
  B
  C
  D
  14
  A
  B
  C
  D
  15
  A
  B
  C
  D
  16
  A
  B
  C
  D
  17
  A
  B
  C
  D
  18
  A
  B
  C
  D
  19
  A
  B
  C
  D
  20
  A
  B
  C
  D
  21
  A
  B
  C
  D
  22
  A
  B
  C
  D
  23
  A
  B
  C
  D
  24
  A
  B
  C
  D
  25
  A
  B
  C
  D
  26
  A
  B
  C
  D
  27
  A
  B
  C
  D
  28
  A
  B
  C
  D
  29
  A
  B
  C
  D
  30
  A
  B
  C
  D
  31
  A
  B
  C
  D
  32
  A
  B
  C
  D
  33
  A
  B
  C
  D  DOĞRU CEVAP SAYISI :
  YANLIŞ CEVAP SAYISI :
  ALDIĞI PUAN :
  ALDIĞI NOT :

  BAŞARILAR


Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •