2006-2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI .......................1.DÖNEM 2.FELSEFE YAZILI SORULARI
AD SOYAD:
SINIF NO :
SORULAR1). ‘’Her insanın kendine özgü bir duygu dünyası vardır ve bu dünyada objeleri yorumlar, onlara kendi bakış açısından bakarak bir anlam kazandırır. Burada mantık kuralları ve prensipler değil,sezgiler ve yaratıcı hayal gücü hakimdir.’
Burada hangi bilgi türünün özelliklerinden söz edilmektedir?
A) Sanat bilgisi B) Gündelik bilgi
C) Teknik bilgi D) Dini bilgi
E) Felsefi bilgi
2)-Konusu duygularımızla algıladığımız nesneler dünyasında değil de
düşüncede bulunan bilimlere ideal (formel) bilim denir.
Buna göre,aşağıdakilerden hangisi formel bilimdir.
A-Matemetik B-Coğrafya C-Fizik
D-Tıp E-Kimya
3) Felsefe bilimlere gerek yöntemleriyle ve
gerekse bulduklarıyla ilgili sorular sorarak
bilimin hem eksiklerini tamamlamasını ve
hem de yeni araştırma alanları açarak ilerle-mesini sağlar. Öte yandan bilimler de fel-
sefenin varlığı, evreni, insanı ve toplumu
doğru yorumlayabilmesi için kanıtlanmış
bilgiler sunar.

Parçada aşağıdakilerden hangisinin üze-
rinde durulmaktadır?
A)Bilimler ve felsefe benzer konular üze-
rinde durur.
B)Bilimler felsefesinin gelişmesine katkıda
bulunur.
C)Felsefe bilimlerin gelişmesine katkıda
bulunur.
D)Felsefenin kaynağı bilimdir, bilimin
kaynağı felsefedir,
E)Bilimler ve felsefe birbirlerine yardımcı
olur.
4) Felsefe bilgiyi ve değerleri birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşımla ele alıp inceleyen geniş açıklamalar sunmayı amaçlayan bir bilgi türüdür.
Burada felsefi bilginin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır.

A) Genel olması
B) Akla dayalı olması
C) Tutarlı olması
D) Birikimli olması
E) Elemanları arasında ilişki olması
5) Yöneldiği objeleri insan hayatına sokarak onları insanlar için faydalı araç ve gereçler yapmayı amaçlayan uğraşı alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat B) Din C) Felsefe D) Bilim E) Teknik
6)-Aşağıdakilerden hangisi empirik(gündelik)bilginin özelliklerinden değildir?
A-Sistemli araştırmalardan yoksun olma
B-Tek tek kişi ve olaylarla ilgili olma
C-Gözlem ve algılamalara dayanma
D-Günlük yaşam deneyimleriyle elde edilme
E-Genel-geçer olma
7). Felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır ve onu tartışır. Bilim ise varlığı konu alanlarına bölerek, varlığın gerisinde ve ötesinde hiçbir şey aramadan, olduğu gibi araştırır ve inceler.
Burada bilim ve felsefenin hangi yönü karşılaştırılmaktadır?
A) Yöntemi B) Konusu C)Amacı D) Birbirinden etkilenmeleri E) Kaynağı
8). İlk çağda felsefi düşüncenin diğer düşüncelerden en arınmış şekliyle önce Thales’te ortaya çıktığını görüyoruz. O’na göre, her şey sudan türer ve yine ona döner. O’nun suya bunca önem vermesi bilgilerini, deniz kıyısında doğup büyümesinden ileri gelen gözlemlerinden dayandırmasındandır. Thales’i filozof yapan, doğa görüşünü gözlemlerine dayandırması ve bu gözlemlerini düşünceyle temellendirmek istemesidir.
Buna göre Thales’i filozof yapan özellikler nelerdir?

A) Varlığın ana elemanını açıklamaya çalışması
B) Doğanın bilimsel bir yorumunu yapması
C) Evreni gözleme ve akla dayalı olarak yorumlaması
D) Evrenin ana maddesinin su olduğunu öne sürmesi
E) Deniz kıyısında doğup büyümesi
9)Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak özelliklerinden değildir?

A) Birikimli olarak ilerleme
B) Varlığın doğru bilgisine ulaşmak isteme
C) Eleştirel olma
D) Düşünme yasalarına uyma
E) Varlığı sistemli ve yöntemli olarak ele alma
10)Bir düşünüre göre felsefe’’Evreni anlama cabası,bir yaşama sanatı,kültürden öte bir irfandır.’’
Yukarıdaki düşünürün ifadesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Felsefe bilgiye ulaşma cabasıdır
B)Felsefe bir yaşam rehberidir
C)Felsefe,evreni anlama ve açıklamadır
D)Felsefe,gereksiz bir düşünme etkinliğidir
E)Felsefe,bilgili ve kültürlü yaşam biçimini sorgulamaktır

B)Bu bölümdeki sorulara Doğru/Yanlış D/Y olarak işaretleyiniz.
11.Felsefe bilimlerden ayrı bir alana sahiptir. Bu nedenle bilimlerle hiçbir ilişkisi yoktur(……)
12.Felsefe bilimler gibi yasalara ulaşmaya çalışmaz(…….)
13.Sanat bilgisi doğru-yanlış değerlerine sahiptir(…….)
14Gündelik bilgi doğrulanabilen ancak genellenemeyen bir bilgidir(…….)
15.Felsefe ve bilimsel bilginin bilinç eylemini başlatan meraktır(…….)
16.Rönesans ortaçağın düşünce dünyasına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır(…….)
17.Bilime olan güvenin artmasıyla birlikte anti bilim görüşü düşünürler arasında yayılmıştır(…….)
18.Metafizik bilgiler olgulara dayanarak açıklanabilir(……..)
19.Varlığın düşünceden bağımsız olarak var olmasına doğruluk denir(……)
20.Modern bilim anlayışına göre bilim yığılarak ilerleyen bir yapıda değildir(…..)
C)Aşağıdaki soruları uygun şekilde boşlukları doldurunuz.
21.Felsefe varlıkları incelerken varlığı………………………….inceler.
22.Dini bilginin kaynağı ………………………………..dır.
23.Doğru bilginin algılarla elde edildiğini söyleyen düşünceye…………………denir.
24.Fenomenolojide varlığı anmada kullanılan yöntem ………...... ……………dır.
25.Bilim varlığı ……………………..inceler
26.Bilimi anlamaya yönelik iki yaklaşım vardır.Bunlar……………….ve …………………dir
27.Bilimin değeri denince .................................................. .........................................anlaşılır .
28.Varlık felsefesinin diğer adı………………………………..dir
29.İki türlü varlık vardır.Bunlar…………………… ve …………………………….varlıklardır.
30.Varlığın var olmadığını savunan görüşler………………………ve ………………………..dir.
Not baremi: ilk 10 soru 4er puan B ve C bölümleri 3er puandır.
Felsefe Grubu Öğretmeni