T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. DEĞERLENDİRME SINAVI
1-Mustafa Kemal, sırasıyla Mahalle Mektebi,Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüşti-yesi olmak üzere ilkokulu ve ortaokulu değişik okullarda okumuştur.Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilereden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Aile içinde sorunlar yaşadığına B) Farklı fikirler edinmesine zemin hazırladığına
C) Eğitim sürecinin zor geçtiğine D) Ekonomik sorunlar yaşadığına
2- * Rusyanın panslavizm politikası ile Balkanlarda egemenliğini artırmak istemesi.
*İngiltere’nin Akdeniz hakimiyetini devam ettirmek için Ruslara karşı Osmanlı Devletini desteklemesi
*Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ticari ve siyasi yakınlaşmanın olması.Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek, en kapsamlı yargı aşğıdakilerden hangisidir?
A) Her devlet kendi çıkarına göre politika izlemiştir.
B) Rusya ile Osmanlı devleti sürekli savaş halindedir.
C) İngiltere ile bazı dönemlerde ittifaklar kurulmuştur.
D) Almanya ile Osmanlı devleti sürekli işbirliği içindedir.

3- Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir.
Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşı’na girmesinde, aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması
B) Balkan savaşlarından yenik çıkması
C) Halifenin otaritesini güçlendirmek istemesi
D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
4- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır: 1-Osmanlı ordusu terhis edilecek.
2-Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.
3-Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek. 4-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?
A) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.
5- Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.
Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıda-kilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Saltanatı kaldırmak B) Ulusal birliği sağlayabilmek
C) Demokratik bir yönetim oıluşturmak D) Türk nüfusunu çoğaltmak
6- Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir?
A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür
B) Manda ve himaye kabul edilemez
C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.
D) Kuva-yi milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
7- *Erzurum Kongresinin düzenlenmesini sağlamıştır..
*Kurulması planlanan Ermeni devletine karşı bölgeyi savunmak için kurulmuştur. Özellikleri verilen Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milli Kongre Cem. B)Reddi-i İlhak Cem.
C)Kilikyalılar Cem. D)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cem.
8- Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak gittiği Samsun’da bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu, Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayama-yacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir. Bu raporunda Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetinden daha çok neyi istemektedir?
A) Türk topraklarının hızla bölündüğü
B) Yabancıların tüm yurdu işgal ettiklerini
C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiğini
D) İstanbul hükümetinin birçok şeyi bilmediğini
9- İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi.
C) İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının
D) Yunanistanı korumak istediğinden
10- TBMM’nin iç isyanlara karşı: * Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması * İstiklal Mahkemelerini kurması
* İsyancıların cezalandırılması
gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Demokratikleşme sürecini başlattığının B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının
D) İnkılaplara zemin hazırladığının
11- Misakımillî’de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır. *Batı Trakya * Kars, Ardahan ve Batum Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması
B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması
C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri
D) Bölge halkının Türk Hükümeti’ne baskı yapması
Aşağıdaki kavramlardan sadece doğru olanları uygun yerlere yerleştiriniz.
İrade- Milliye , Felah-ı Vatan , Misak-ı Milli, Çerkes Ethem, Anadolu Ajansı, Hıyanet-i Vataniye, Kilikyalılar, Mavri Mira
12- Adana ve çevresini Fransız ve Ermenilere karşı korunak için kurulan milli cemiyetlerdendir……Kilikyalılar……………………..
13- ……İrade- Milliye , Sivas Kongresinde kurulmasına karar verilen bir gazetedir.
14- Misak-ı Milli’nin Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmesinde etkili olan gruptur…………Felah-ı Vatan…………..
15- ………Hıyanet-i Vataniye..KanunuTBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılmıştır.
Aşağıdaki ifadeleri doğru ise D , yanlış ise Y olarak değerlendiriniz.
16- Milli cemiyetlerin birleştirilmesine Erzurum Kongresinde karar verilmiştir. ( Y )
17- Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi ve yöntemi Amasya Genelgesinde belirtilmiştir. ( D )
18- Sevr antlaşması ile Antalya, Muğla ve Konya dolayları Fransızlara bırakılmıştır. ( Y )
19- Aşağıdaki olayların tarihlerini karşılarına yazınız.
* Samsuna Çıkış : 19 Mayıs 1919
* TBMM’nin Açılışı: 23 Nisan 1920
* Cumhuriyetin İlanı: 29 Ekim 1923
* Atatürk’ün Ölümü: 10 Kasım 1938
NOT: 19.Soru 10 diğerleri 5 puandır.Süre 30 dakikadır.

alıntıdır