2. SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI


S I R A N O : 2

T A R İ H : .. Şubat 2009
S A A T : 12.00’
Y E R : Öğretmenler OdasıGÜNDEM MADDELERİ :
1- ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR VE GÜNLÜK PLANLARIN HAZIRLANMASI.

Mehmet ÖCAL: Yeni planların değiştirilmesinden dolayı 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan yeni ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda günlük planlarımızı yapmaya gayret edelim.
Seval GAYRETLİ: Günlük planlarda Atatürkçülük konularına geniş yer verelim.
Mustafa POLA: Ünitelerin süreleri içerisinde bitirilmesine çalışalım.
Süleyman ÇAKIR: Her üniteyi birlikte ve zamanında bitirmeye çalışalım. Ünitelerin işlenişi süresince de sınıflar arasında bilgi alış verişinde bulunalım.

2- ÖĞRENCİ KILIK VE KIYAFETLERİ :

Mehmet ÖCAL: Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanmasına çalışalım.
Süleyman ÇAKIR: Erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerini sağlayalım.
Seval GAYRETLİ: Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesine çalışalım.
Mustafa POLA: Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinde yarar olacağı kanısındayım.

3- ÖĞRENCİLERİN DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİN TEMİN EDİLMESİ VE KULLANILMASI

Mustafa POLA: Ders araç ve gereçleri eksik olanların temin edilmesine gayret gösterelim.
Süleyman ÇAKIR: Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarını sağlayalım.
Seval GAYRETLİ: Ders araç ve gereçlerini alamayacak kadar fakir olan öğrencilerin durumlarını idareye bildirerek bunların sorunlarının giderilmesine çalışalım.
Mehmet ÖCAL: Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine devam edelim.

4- SINIF İÇİ DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ

Mehmet ÖCAL: Aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin ortak ders araç ve gereçlerini birlikte hazırlamalarını ve yine birlikte kullanımına devam edelim.
Mustafa POLA: Aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin birlikte mevsim şeridini ve hava raporu grafiğini yıl sonuna kadar birlikte işlemelerinin yararlı olacağı kanısındayım.
Seval GAYRETLİ: Grafiklerin amacına uygun ve doğru biçimde işlenmesine devam edelim.
Süleyman ÇAKIR: Ünite, resim, yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesine çalışalım.
Mehmet ÖCAL: Sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenme ve kullanımına çalışalım.

5- ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAMLARININ SAĞLANMASI

Seval GAYRETLİ: Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesine çalışalım.
Süleyman ÇAKIR: Bu dönemde sınıfımıza yeni öğrenciler gelirse onlarda daha yakından ilgilenip sınıfa, öğrencilere ve derse karşı ilgilerini yükseltmeye çalışalım, uyumlu olmalarına yardımcı olalım.

6- SINIF VE OKUL TEMİZLİĞİ :

Seval GAYRETLİ: Sınıflarımızda birer çöp kutusu bulunduralım, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesini uygulamaya devam edelim.
Mehmet ÖCAL: Temizlik kolunun görevlerini bütün sınıfa kavratalım, kol görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarına yardımcı olalım.
Mustafa POLA: Her gün ilk dersin ilk on dakikalık bölümündeki temizlik kontrollerini aksatmamaya çalışalım.
Süleyman ÇAKIR: Her öğrencinin çantasında mutlaka bir sabun ve sabunluk bulundurmasını sağlayarak temizlik alışkanlığının önemini ve güzelliğini kavratmaya devam edelim.

7- DERSLERDE İŞLENECEK METOD VE TEKNİKLER

Mehmet ÖCAL: Türkçe derslerinin işlenişinde her ders de tüm konuların birlikte ele alınması gereği yeni program dahilinde olup mesela bir ders de hem anlatım, hem okuma, hem yazma ve hem de anlama çalışmalarına yer vermemiz gerekmektedir. Günlük planları da bu konu çerçevesinde yapmaya devam edelim.
Seval GAYRETLİ: Türkçe derslerinde ders kitaplarındaki resimlere ağırlık vererek anlama ve yorum yapma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.
Süleyman ÇAKIR: Türkçe derslerinde anlatım ve anlama çalışmalarını daha geniş olarak ele alalım ve uygulamaya çalışalım.
Mustafa POLA: Türkçe derslerinde düzgün yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olmak üzere yazı tahtalarının amacına uygun şekilde kullanılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim.
Seval GAYRETLİ: Türkçe derslerinde soru-cevap, anlatım, dinleme, izleme, yazma metotlarına sıklıkla yer vererek kullanalım.
Mehmet ÖCAL: Türkçe derslerinde güzel konuşma ve güzel yazı yazma çalışmalarına önem verelim.
Mustafa POLA:Türkçe derslerinde sesli okumanın yanında sessiz okumalara ağırlık vermeye çalışalım.
Mehmet ÖCAL: Türkçe dersinin konularıyla ilgili öğrencilerin araştırmaya yöneltilmesini istiyorum, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesine devam edelim.
Süleyman ÇAKIR: Matematik derslerinde her ünitede şeride uyarak her konuyu ayrıntılı olarak ele alalım. Mehmet ÖCAL: Matematik derslerinde soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışalım.
Mustafa POLA: Matematik derslerinde zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.
Seval GAYRETLİ: Matematik derslerinin işlenişinde sınıf içi ve çevredeki araç ve gereçlerden yararlanarak uygulamalı olarak işlenmesine çalışalım.
Mehmet ÖCAL: Matematik konularının yeri geldiğinde oyunlaştırılarak işlenmesine devam edelim.
Mustafa POLA: Matematik derslerinde öğrencilerin ritmik sayma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.
Süleyman ÇAKIR: Hayat Bilgisi derslerinde anlatım yaptırılmasına, konuların sonundaki konu ve ünite değerlendirme sorularının yapılmasına devam edelim.
Seval GAYRETLİ: Hayat Bilgisi dersinin işlenişinde elimizden geldiğince yakın çevremizde bulunan canlı ve cansız materyallerden yararlanmaya çalışarak konuların daha akılda kalıcı olmasına çalışalım.
Mustafa POLA: Resim-Müzik-Beden Eğitimi derslerinde ünite planlarındaki konuların sınıf, okul araç ve gereçlerinin de göz önünde bulundurularak işlenmesine gayret edelim.
Seval GAYRETLİ: Resim derslerinde duygu ve düşünceleri ifade edici çalışmalara yer verelim.
Mehmet ÖCAL: Bireysel ve toplu etkinlikler dersinin ünite konularıyla ilgili olarak zamanında ve amacına uygun olarak işlenmesine devam edelim.
Süleyman ÇAKIR: Belirli gün ve haftalarla ilgili resim, müzik, yazım çalışmalarını aksatmadan uygulayalım.
Mustafa POLA: Hayat Bilgisi dersiyle ilgili konuların gereğinde resim dersinde konuların pekiştirilmesi açısından uygulamanın yapılmasına çalışalım.
Mehmet ÖCAL: Müzik dersinde ünite konularının işlenmesine azami önemi gösterelim.
Seval GAYRETLİ: Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanmasına çalışalım.
Mehmet ÖCAL: Üniteler sonunda sözlü, soru-cevap, test, anlatımlı değerlendirmeler ile ders kitaplarının ünite sonlarındaki ünite değerlendirmelerinin yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.
Süleyman ÇAKIR: Veli toplantılarını sık sık yapmaya çalışarak öğrenci velilerinin okula, sınıfa ve öğrencilerine karşı olan ilgi ve alakalarını pekiştirelim. Bu şekilde meydana gelebilecek sorunların çözümünün de daha kolay olacağı kanısındayım.

8. SINIF TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİNİN SEÇİMİ:

Mehmet ÖCAL: Okul kurullarında görevlendirilen öğrencinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olalım.

ALINAN KARARLAR


 • Günlük planlar yine 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklama ve örneklemeler doğrultusunda ve birlikte yapılmaya devam edilecek.
 • Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterilecek.
 • Devamsız öğrenciler için okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacak ve bu tür öğrencilerin okula devamlarına çalışılacak.
 • Fakir olan öğrenciler tespit edilerek okul idaresine bildirilecek ve bunların sorunlarının giderilmesine birlikte çalışılacak.
 • Öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin tamamlanmasına çalışılacak ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmalarına devam edilecek.
 • Sınıf içi ders araç ve gereçleri aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin birlikte yapmaları, temiz ve düzenli bir şekilde kullanıp işlenmesine devam edilecek.
 • Mevsim şeridi amacına uygun olarak kullanılacak, belirli gün ve haftalarla ilgili alıntılar mevsim şeridi üzerinde gösterilecek.
 • Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri uygulamasına devam edilecek.
 • Sınıfların tertipli, düzenli ve temiz olmasına azami dikkat gösterilecek.
 • Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanılacak.
 • Sınıf kitaplıklarının öğrenci seviyelerine göre düzenlenip geliştirilmesine ve yararlandırılmasına devam edilecek.
 • Öğrencilerin kütüphaneden düzenli olarak yararlanabilmelerini takip edebilmek için kütüphane defteri görevli öğrenciler tarafından tutulacak ve tarafımızdan da kontrol edilecek.
 • Dersler soru-cevap, anlatım-yazım-ünitelerin bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapılacak.
 • Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından azami itina gösterilmeye devam edilecek.
 • Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlenecek ve sınıflar arası birliktelik sağlanarak kutlanacak.
 • Ünitelere uygun tarihli belirli gün ve haftalar eklenecek ve işlenecek.
 • Ünite köşeleri işlenen ünitelerin konusuna göre düzenlenecek ve bunlardan azami faydalanılmaya çalışılacak.
 • Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışılacak.
 • Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına devam edilecek.
 • Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine devam edilecek..
 • Sınıf içi grafikler düzenli ve doğru olarak düzenlenecek ve kullanılacak.
 • Ünite, resim ve yazı köşeleri amacına uygun olarak kullanılmaya devam edilecek.
 • Türkçe dersinde öğrencilerin güzel ve okunaklı yazım çalışmaları yapabilmelerine yönelik olarak yazım çalışmalarına azami önem verilecek.
 • Matematik derslerinde öğrencilerin matematiği sevmelerine yardımcı olunacak, ders konuları gerektiğinde oyunlaştırılarak verilecek, ritmik saymalara, basit toplama, çıkarma işlemleri ile rakam bilgisi yanında öğrencilerde problem çözme alışkanlık ve becerisinin kazandırılmasına çalışılacak.
 • Resim dersinde duygu ve düşünceleri geliştirici çalışmaların yanında bu çalışmaların grup çalışması olarak yaptırılmasına çalışılacak.
 • Müzik dersleri amacına uygun olarak zamanında yapılacak, andımız ve İstiklal Marşı’mızın öğretimi yapılacak.
 • Bireysel ve toplu etkinlik dersleri zamanında ve ünitedeki konuları dahilinde işlenecek.
 • Beden eğitimi dersleri zamanında ve öğrencilerin okulu sevmelerine yardımcı olacak şekilde işlenilmesine çalışılacak.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine sınıfça katılımın sağlanmasına çalışılacak.
 • Her sınıftan seçilen kurullarda görevli öğrencilerin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunacak.
2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılı 2. Sınıflar 2. dönem zümre öğretmenler toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte müdür baş yardımcısı Mehmet Ali AYTA’nın da katılımı ile yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Müdür Baş Yrd. Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni
2-B 2-D 2-C 2-A
O L U R

... Şubat 2009
Okul Müdür
alıntıdır