2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU
2. YARIYIL 5. SINIFLAR
“ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU” TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No : 2
Toplantı Tarihi : 19.02.2009

G Ü N D E M
1. Açılış
2. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı 1.yarıyılın değerlendirilmesi
3. İlköğretim Kurumlarının Öğretim programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken “Atatürkçülük İle İlgili Konuların” Kabulüne yönelik 2504 sayılı tebliğler dergisinin incelenmesi
4. Resmi yazıların incelenmesi.
5. Öğrencilerin Okula Zamanında gelmeleri
6. Yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi
7. Öğrencilerin çevre özellikleri, Sağlığı ve Beslenmeleri
8. Sınıf Kitaplığını Zenginleştirme Çalışmaları
9. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ile İlgisi Dağınık, Uyum Güçlüğü gibi Problemleri Gözlenen Öğrencilerin Durumları
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış

…………………….. İLKÖĞRETİM OKULU Okulu beşinci Sınıf Öğretmenleri “Zümre Öğretmenler Kurulu” Müdür Yardımcısı …………………….başkanlığında toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini görüşmüştür.

1. ………………..: Birinci yarıyılda konuların kılavuz kitaplara uygun olarak işlenilmesine dikkat edildiği ancak çevre ve öğrenci şartlarına uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Zümre öğretmenleri ile işbirliğinin çok güzel olduğu, hazırlanan etkinliklerin paylaşıldığını belirtti. Notların e okul sistemine zamanında girildiği, birinci yarıyılda başarısız olan öğrencilerin, başarısız oldukları derslerdeki başarısını artırmak için gerekli tedbirlerin alınması ve veli işbirliğinin artırılmasına karar verildi. Planların yapılmasında eğitim öğretim programındaki mevcut değişikliklerin dikkate alınarak, belirtilen taslaklara uygun “Ünitelendirilmiş Yıllık Planların” ve “Günlük Planların” yapılması kılavuz kitabı olan derslerde günlük planın yapılmadığını kılavuz kitabı olmayan derslerde ise ünitelendirilmiş yıllık plana göre günlük planların yapılması gerektiğini söyledi. Halen girdiğimiz Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Trafik Güvenliği derslerinin kılavuz kitaplardan işlendiğini belirtti. Atatürkçülük konularının tüm derslerde işlenildiği belirtildi.

2. İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2008 tarihli resmi yazısı okundu. Bu yazı ile ilgili konuşuldu. ………………….. ders kitaplarında yer alan etkinliklerin, proje ve performans görevlerinin yaptırılmasında öğrencilerin düzeylerinin dikkate alınması, öğrencileri maddi yönden zorlayacak çalışmalar olmaması; araştırmaların sadece internetten değil ansiklopediler, müzeler vb. farklı kaynaklardan yapılması; görevlerin görselliğinden çok içeriklerine önem verilmesi ve performans görevlerinin sınıfta öğretmenlerin gözetiminde yapılması gerektiğini belirtti. İkinci yarıyılda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Trafik Güvenliği derslerinden tüm öğrencilere birer tane performans görevi yaptırılmasına; ayrıca öğrencilere istedikleri derslerden proje alabileceklerinin ancak her dersten proje almak zorunda olmadıklarının belirtilmesine karar verildi. Proje konularının derslere göre daha sonra belirlenerek öğrencilere Mart ayı başında bildirilmesine ve Mayıs ayının son haftasına kadar proje görevlerinin tamamlanması için süre verilmesine karar verildi.

11.01.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca yayımlanan genelge okundu. Bu genelgede belirtildiği üzere öğrencilere çevreyi koruma bilinci aşılamak için kullanılmış ders kitabı, defter ve atık kağıtların öğrencilerden Haziran ayı sonuna kadar toplanılarak okul idaresine teslim edilmesine karar verildi.

Velilere e-okul veli bilgilendirme sistemi ile ilgili bilgi verilmesi gerektiği ………………………. belirtildi. Veli toplantılarında konu ile ilgili açıklamalara yer verilmesine karar verildi.

3. ………………………… Öğrencilerin okula zamanın da gelmelerinin öneminin sınıflarda tekrar işlenmesinin gereğine dikkat çekti. Özellikle sabahçı öğrencilerin And ve Bayrak törenlerine geç kaldıkları bu nedenle bu konuda hassasiyet göstermek gerektiğini belirtti. Bu konunun veli toplantılarının gündemlerine de alınması kararlaştırıldı. Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesine çalışılmasına karar verildi.4. …………………….. Yapılacak Ölçme ve değerlendirmeler yönetmeliğe uygun olarak, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenecek. Ayrıca yapılacak ölçme ve değerlendirmelerde Test değerlendirme, boşluk doldurma, Çoktan seçmeli, Doğru-Yanlış ve klasik uygulamaya da yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılması,öğrenciye kendini ifade edebilme imkanlarının verilmesine dikkat edilmesi, Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilgiler,Türkçe ve Matematik derslerinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ünite bitiş süresi de dikkate alınarak 3 yazılı yapılmasının uygun olacağını belirtti. Trafik Güvenliği dersinden ise 2 yazılı yapılması kararlaştırıldı.

5. Ortak sınavların Nisan ayı içerisinde yapılacak 2. sınavlarda uygulanmasına karar verildi. Dersler ve tarihler belirlendi.
Fen ve Teknoloji 0.04.2009
Matematik 0.04.2009
Türkçe 0.04.2009
Sosyal Bilgiler 0.04.2009

6. ……………………; Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin önemi nin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesinin önemini vurguladı. Veli toplantılarında ele alınmasına karar verildi.

7. …………………….: Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb. kaynakların bir önceki 5.sınıflardan alınabileceği gibi öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak da sınıf kitaplığına kazandırılmasının mümkün olduğunu söyledi. Aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin ortak ders araç ve gereçlerini birlikte hazırlamalarını ve yine birlikte kullanmalarının yararlı olacağı kanaatindeyim. Ünite, resim, yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesine çalışalım. Sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmesini yapalım, dedi. Bu konulara özen gösterilmesine karar verildi.

8……………………….: Sınıf Öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarılarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma ve bilgi yarışmaları düzenlenmesine imkan sağlanmasını söyledi. Bu amaçla yapılan kompozisyon, şiir vb. yarışmalara öğrencilerin teşvik edilmesine karar verildi.

9……………………….: Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle ve Okul Rehber Öğretmenleriyle yakın işbirliği içinde bulunulması gerektiğini söyledi. Rehberlik ve Sosyal etkinlikler dersinin rehberlik servisince verilmiş olan plana göre işlenilmeye devam edilmesine ve zaman zaman rehber öğretmenler sınıfa davet edilerek ergenlik, sınav kaygısı vb. konularda bilgi alınmasına karar verildi.

Yukarıda görüşülen konularla ilgili kararlar oybirliği ile alınmıştır.…………………….. …………………….. ……………………..
Müdür YARDIMCISI 5-A Sınıf Öğretmeni 5-B Sınıf Öğretmeni

Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/57170-5-sinif-2-donem-zumre.html#post116627
…………………. ………………………. …………………….
5-C Sınıf Öğretmeni 5-D Sınıf Öğretmeni 5-E Sınıf Öğretmeni

Uygundur
………………….
Okul Müdürü
alıntıdır