İLKÖĞRETİM OKULU
…………………… EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
5. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Sayısı:1
Toplantı Tarihi:
Toplantı Yeri :
Toplantı Saati:
GÜNDEM:
1. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
3. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
4. (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
5. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
6. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
7. Ünite süreleri ve ders saatlerinin belirlenmesi
8. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu konuda iş birliği;
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/54347-5-sinif-1-donem-zumre-toplantisi-ornegi.html#post111147
9.Derslerde izlenecek yöntem ve tekniklerin; yapılacak deney, gezi, gözlem ve araştırmaların belirlenmesi
10.Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi ve temin edilmesi
11.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
12.Sınıf kitaplıklarının oluşturulması, kitaplığı zenginleştirme yollarının belirlenmesi
13.Sınıf içi köşelerin, pano ve grafiklerin düzenlenmesi
14. Sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri kulüplerde yapacakları çalışmalar ve bu konudaki rehberlik faaliyetleri
15.Okul-aile iş birliğinin önemi ve işbirliğinin sağlanması için yapılması gerekenler
16.Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında yıl içindeki yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi
17. Dilek ve temenniler

Okulumuz 5.sınıf öğretmenleri …………. ve …………….. Müdür Yardımcısı …………….. başkanlığında, “5.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı”nı yapmak üzere toplandı.
Müdür Yardımcısı …………………..
………………. Eğitim – Öğretim yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”diyerek toplantıyı başlattı.
Toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ Adresinde yayınlanan yeni müfredat programları incelendi. Programın uygulanmasında ortak anlayış oluşturuldu.
2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
Programın uygulanması sırasında karşılaşılan her hangi bir güçlük olursa ortak çözüm yolları aranacağı belirtildi.
3. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
Öğrencileri tanıdığımızı, sınıfımıza nakil gelen öğrencilerin eğitim durumlarının incelenmesine, çevrenin eğitim üzerindeki olumlu etkilerine destek, olumsuz etkilerine karşı alınacak önler şöyle belirlendi.
a) Öğrencilerin ailelerinden yeteri kadar destek almadıkları velilerde biz anlamıyoruz mantığının çoğunlukta olması ve bir çok velinin işten çocuğuna zaman ayırmaması,
b)Çocukların okul çıkışı zamanlarının çoğunu dışarıda oynayarak geçirdikleri ve gidebilecekleri internet mekanlarının mevcut olması,
c) Sınıfa yeni katılan öğrencilerden okuma yazma bilmeyenlerin olduğu, kaynaştırma eğitimine tabi tutulan öğrencilerin olduğu bu öğrencilerle bire bir ders yapmanın zorluğu belirtildi.
4. (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır
Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması gerektiği kararlaştırıldı.
5. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
Yeni gelişmeler ile ilgili çıkan mesleki eserlerin okunması, temini yönüne gidilmesine karar verildi. ( Sınıf Yönetim Hüseyin Başaran, .)
6. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmasına karar verildi.
7.Ünite süreleri ve ders saatlerinin belirlenmesi
2006 -2007 İş günü takvimine uygun olarak Ünite süreleri ve ders saatleri belirlendi.Sene başı Öğretmenler Kurulunda seçmeli ders olarak Spor Etkinliği 2 saat, bilgisayar 1 saat ve 1 saat Sanat Etkinliği Dersi seçildi.
8.Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu konuda iş birliği;
Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlarda 5. sınıf zümre öğretmenlerinin iş birliği içinde bulunmaları kararı alındı. Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde günlük plan yapılmayacağı, ancak diğer derslerde günlük plan yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Sanat Etkinliği dersinin kitabı olmadığı,öğretmen klavuz kitabının henüz gelmediği açıklandı. Dersin ders programına göre işlenmesi kararlaştırıldı.9.Derslerde izlenecek yöntem ve tekniklerin; yapılacak deney, gezi, gözlem ve araştırmaların belirlenmesi
Dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı. Derslerde uygulanacak olan Etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenerek, amaç ve hedeflere ulaşma oranı ve sınıf seviyesinin tespitinin yapılması kararlaştırıldı.Eğitimde ölçme değerlendirmenin önemi açıklandı. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, tepegöz vb cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına karar verildi.
Yeni müfredatın öğrenci merkezli bir yaklaşıma sahip olduğu, bu nedenle ders işlenirken öğrencilerin derse katılımı ve aktif bir rol almalarının sağlanması gerektiği belirtildi. Fen ve Teknoloji dersinde yapılacak deneylerin önceden incelenerek, okul imkânlarının bu yönde verimli bir şekilde kullanılması ve bu konuda Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri ile işbirliği içinde olunmasına karar verildi. Deney defterine yapılan deneylerin işlenmesi gerektiği belirtildi. Derslerde konulara ve amaca uygun gezi ve gözlem faaliyetlerinin yapılması kararlaştırıldı.
10.Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi ve temin edilmesi
Ders ve çalışma kitaplarının tamamlandığı belirtildi.İlköğretim 1-5 sınıflar için hazırlanan ders araç gereçlerinden sınıf düzeyindekilerden okulumuzda var olanlardan yararlanılmasına , eksik olanların belirlenip temini yönüne gidilmesine karar verildi. Ayrıca okulumuzda mevcut olan tepegöz, projeksiyon ve bilgisayarlardan derslerde yararlanılmasına çok amaçlı teknoloji sınıfının ve Fen ve teknoloji laboratuarının derslerde planlama dahilinde kullanımının sağlanması kararlaştırıldı.
11.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
Öğrencilerin derslerde gerçekleştirecekleri etkinlikleri, ödev, proje ve araştırmalarını saklamak amacıyla her öğrenciye bir dosya “portfolyo” aldırılması kararlaştırıldı. Portfolyo’ların, değerlendirme aşamasında mutlaka göz önünde bulundurulması kararlaştırıldı. Öğrencilere aldırılacak defter, ders araç ve gereçlerin temin edilmesi için velilerle işbirliği yapılması, ders araç gereçlerinin tespitinde çevrenin ekonomik şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.
12.Sınıf kitaplıklarının oluşturulması, kitaplığı zenginleştirme yollarının belirlenmesi
Her şubenin kendi imkânları ile sınıf kitaplıklarının oluşturulmasına gayret göstermesi, kitaplığı zenginleştirme yollarının araştırılması kararlaştırıldı.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 146. maddesi gereği sınıf kitaplıklarının oluşturulup çalıştırılmasına, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ve “İlköğretim öğrencileri için 100 Temel Eser” adıyla yayınlanan kitapların temin edilmesi ve okutulmasına gayret edilmesine karar verildi. Kitap okuma bilincinin ve kitap sevgisinin öğrencilere kazandırılması için Türkçe derslerinde bu konuya önem verilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilerin kitaplıkta bulunan kitapları belirli bir program dâhilinde okumalarının sağlanması ve denetiminin mutlaka yapılması kararlaştırıldı.
13.Sınıf içi köşelerin, pano ve grafiklerin düzenlenmesi
Dershanenin İ.K.Y. Madde 145’e göre düzenlenmesine,Atatürk Köşesinde bulundurulması gereken resim ve metinlerin kronolojik sıraya uygun olması gerektiği belirtildi. Sınıf panosunun öğrenciler tarafından hazırlanmasına özen gösterilmesi, tüm öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesine dikkat edilmesi kararlaştırıldı. Hazırlanacak grafiklerin öğrencilerle birlikte yapılması kararlaştırıldı. Sosyal Bilgiler dersinde harita ve görsel materyallerin kullanılmasına özen gösterilmesine karar verildi.
14. Sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri kulüplerde yapacakları çalışmalar ve bu konudaki rehberlik faaliyetleri
13.1.2005/25699 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında, öğrencilerin seçtikleri kulüplerde yapacakları çalışmaların takip edilmesi, öğrencilere rehberlik edilmesi kararlaştırıldı.
Rehberlik/Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan ders saatinin, dönüşümlü bir şekilde bir hafta Rehberlik, diğer hafta Sosyal Etkinlikler için kullanıldığı belirtildi.
15.Okul-aile iş birliğinin önemi ve işbirliğinin sağlanması için yapılması gerekenler
Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemi vurgulandı. Toplantılarda ve birebir görüşmelerde konunun vurgulanması kararlaştırıldı.
Her dönem en az iki defa veli toplantısı yapılması, görüşülen konular hakkında mutlaka tutanak tutulması karalaştırıldı. Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilmesi kararlaştırılan öğrencilerin velileriyle, öğrencinin gelişimi ile ilgili iletişimin sürekli olarak sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplantılar dışında öğretmen-veli işbirliğinin her zaman canlı tutulması kararlaştırıldı.
16.Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında yıl içindeki yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin “Rehberlik Yıllık Çerçeve Programı”na göre düzenli olarak yürütülmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılarak verilecek karar doğrultusunda çalışma yapılmasına, etkinliklerin yapılıp sonuçlara göre çalışma yapılmasına karar verildi
17. Dilek ve temenniler
Toplantı katılan öğretmenlerin ve müdür yardımcısı İsmail CAN’ın 2006 -2007 Eğitim – Öğretim yılının başarılı geçmesi dilekleri ile sona erdi.
5/B Sınıfı Öğretmeni Müdür Yardımcısı 5/A Sınıfı Öğretmeni…/10/2006
Uygundur
.
OKUL MÜDÜRÜ