............. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2007-2008 Eğitim öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu toplantısı 18 / 09/ 2007 tarihinde saat 15:30 da aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılacaktır.
Gereğini arz ederim.

GÜNDEM


1. Saygı duruşu , İstiklal Marşı
2. Açılış ve yoklama
3. Değiştirilen müfredata uygun ünitelerin süreleri ve takvimi.
4. Uygulanacak yöntem ve teknikler.
5. İlköğretim Okulları (1-5) Türkçe Dersi Öğretiminde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde ele alınacak tema sayısı sekizdir. Bu sekiz temanın dördü zorunlu, dördü ise seçmelidir. Seçmeli temaların belirlemesi.
6. 5. Sınıflar yeni konulan Trafik Eğitimi dersinin müfredat programının incelenmesi
7. Sınıflar arası diyalogun geliştirilmesi
8. Seçmeli dersin belirlenmesi
10. Başarıyı Arttırıcı Tedbirlerin Görüşülmesi.
11. Belirli gün ve haftalar ünitelere dağıtılarak işlenmesi.
12.Programda belirtilen kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, varsa değişik tekliflerin görüşülmesi
13. Atatürkçülük’ konularının görüşülmesi.
14. Okuldaki öğretmenlerle işbirliği
15. Ölçme –Değerlendirme
16. Dilek ve Temenniler, Kapanış14 / 09 / 2007
.............
5/A Sınıf Öğretmeni………/……../2007
Uygundur
................
OKUL MÜDÜRÜ V2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................. İLKÖĞRETİM OKULU 4/A SINIFI ZÜMRE TUTANAĞI
Toplantı tarihi:
Toplantı no.:
Toplantıya katılanlar:KARARLAR
1. Ünitelendirilmiş yıllık planların müfredata uygun olarak yapılmasına özen gösterilmesine dikkat çekildi.Öğretmen kılavuz kitapları incelendi.Karşılaşılabilecek zorluklar idare ile görüşülüp giderilmesine çalışılacaktır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/51497-sene-basi-5-sinif-zumre.html#post106215
2. Haftalık ders programı hazırlandı.Derslerin işlenişinde görüş alış verişi yapılması gereği üzerinde duruldu. Ders değişimlerinin öğretmen ihtiyacına uygun bir şekilde yapılacağı kararlaştırıldı.
3. Yeni gelen matematik ders araçlarının gözden geçirilmesi, ders konularına paralel olarak kullanılmasına özen gösterilmesi.Sınıflarda bulunan TV ve DVD’den en iyi şekilde yararlanmak.
4. Atatürkçülük konuları 2104 ve 2504 sayılı T.D’den alınıp planlara uygun olarak dağıtıp eksiksiz olarak işlenecektir.
5. Öğrencilerde görülebilecek olumsuz davranışların okul idaresi ve veli ile görüşülerek sorunun giderilmesine çalışılacaktır.
6. Bir üst sınıftan teslim alınacak yeni kitaplar gözden geçirilecek, uygun olmayanlar ayıklanacak ve yeni kitapların alınmasına çalışılacaktır.
7. Öğretmen kılavuz kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme teknikleri incelenerek uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca yazılı sınavların çoktan seçmeli, doldurmalı, kısa cevaplı olarak uygulanması kararlaştırıldı.
8. Ünitelendirilmiş yıllık plana alının temalarla ilgili gezi, gözlem ve incelemelerin en az bir hafta önceden planlanıp okul idaresine bildirilmesi kararlaştırıldı.
9. Öğrenci ürün dosyalarının düzenli tutulmasına kararlaştırıldı.
Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek dileğiyle toplantı sona erdirildi.
..................... ............
4/A Sınıf Öretmeni Okul Müdür V.


alıntıdır