2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
2.SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Saati: 11.00
Toplantı Tarihi: 22/06/2008
Katılımcılar: Hasan CEYLAN(2-A), Halil ÖZTÜRK(2-B), Korhan SAVDA (2-C)
GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
2.1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
3.1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
4.2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu yüzdelerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
5.Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve raporun idareye teslimi,
6.Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,
7.Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
8.Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
* Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,
9.Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
10.Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),
11.Dilek, temenniler ve kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Atatürk İ.ÖOkulu 2. Sınıf Öğretmenleri Müdür Yardımcısı Lütfi ŞEN başkanlığında 2/A sınıf öğretmeni İbrahim PINAR, 2-B sınıf öğretmeni Halil ÖZTÜRK, 2-C sınıf öğretmeni Korhan SAVDA’ın katılımı ile 2007-2008 eğitim öğretim yılı Yıl Sonu zümre toplantısına gündem maddelerinin görüşülmesiyle başlanmıştır.
Müdür Yardımcısı Lütfi ŞEN toplantının amacının 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılının genel değerlendirmesi ve bu sayede eksikliklerin tespit edilerek başarının artırılması olduğu söyledi.

Madde 1-Yapılan yoklamada Hasan CEYLAN, Halil ÖZTÜRK ve Korhan Savda’nın hazır olduğu görülerek zümre başkanı Halil ÖZTÜRK tarafından toplantı açıldı.Yeni gelen emir ve genelgeler incelendi.Gerekli durumlarda genelgelere uygun davranması karar alındı.

Madde 2-Sene başında planlanan süre içerisinde konuların işlendiği görülmüştür. Bazı öğrencilerde okuma hızının istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir.Bir sonraki yılda kitap okuma alışkanlığını kazandırarak okuma hızı arttırılmaya çalışılacaktır.Konular işlenirken yapılması gereken gezi ve gözleme daha fazla yer verilmesine karar verildi.

Madde 3-Öğrenciler okumaya geçtikten sonra sınıf kitaplığı oluşturulması kararı alınmıştı.Bu karara uyuldu.Bir dahaki yıl sınıf kitaplığının geliştirilmesine karar verildi.Üniteler çerçevesinde gezi ve gözlem çalışmalarının arttırılmasına karar verildi.Sosyal ve rehberlik faaliyetlerinin arttırılmasına karar verildi.

Madde 4-2-A Sınıf Öğretmeni İbrahim PINAR:Birinci dönem okuma başarıları hızlanmıştır..Okuma hızlarının gelişimi için çalışmalar yapılmıştır. Her hafta kitap özetleri kontrol edilmiş,öğrencilerin yazı ve okuduğunu anlama çalışmaları yapılmıştır.Matematik dersi istenilen düzeyde işlenmiştir.Konular zamanında yetişmiş,toplama ve çıkarma işlemlerinde sorun kalmamıştır.Okuma yazma öğrenemeyen Öğrenciler için de gerekli çalışmalar yapılmıştır.
2-B Sınıf Öğretmeni Halil ÖZTÜRK: Öğrencilerde başarılı bir yıl geçirildi.
2-C Sınıf Öğretmeni KORHAN SAVDA: Öğrenciler istenilen seviyeye gelememiştir.Diğer öğrencilerle birlikte başarılı bir yıl geride bırakılmıştır.

Madde 5-Derslerde tüm konular zamanında bitirilmiştir.ders kesim raporu hazırlanarak idareye teslim edilmiştir.

Madde 6-Yıl içerisinde işlenilmeyen ders konuları kalmamıştır.

Madde 7-Sene başında yapılan oryantasyon çalışmalarının yararlı olduğu görülmüştür.Bu çalışmaların devam edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.Ana sınıfından gelen öğrencilerin daha başarılı olduğu gözlenmiş,bu sayının arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.Ana sınıfı eğitimi yaygınlaştırılması gerekmektedir.Aileleri okula çekmek için çalışmaların arttırılması uygun görülmüştür.

Madde 8- .Velilerin ana sınıfı eğitimine daha fazla önem vermeleri
.AÇEV tarafından yapılan çalışmalara daha fazla destek verilmesi
.Velilerin çocuk eğitiminde doğru eğitilmesi.

Madde 9-Hayat Bilgisi dersinde konuların yüzeysel olması,ders kitabındaki anlatılan konularla çalışma kitabındaki etkinliklerin birbiriyle uyuşmaması.
-Türkçe kitaplarında ATATÜRK ile ilgili parçalara yeterince yer verilmemesi
-Türkçe parçalarının seviyelere uygun olmaması

Madde 10-Öğretim yılı değerlendirme raporu yapılarak okul yönetimine sunuldu.
2007- 2008 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2/B sınıf öğretmeni Halil ÖZTÜRK sınıfında birkaç öğrenci dışında sınıfının seviyesinin iyi olduğunu öğrencilerin bu sene daha gayretli olduğunu gözlemlediğini söyledi. Öğretim Yılında çalışmaları programa uygun olarak yürütüldüğünü, verilmek istenen konuların amacına uygun olarak verildiğini ve gerekli başarının sağlandığını söyledi. Diğer sınıf öğretmenler de bu görüşe kesinlikle katıldıklarını belirttiler

BAŞARININ ARTTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
2/A sınıf öğretmeni Hasan CEYLAN başarının arttırılması için öğrenci velileriyle sık sık görüşüldüğünü velilerle ortak kararlar alınarak hareket edilmeye çalışıldığını söyledi. Bu davranışın olumlu sonuçlar doğurduğunu bu dönemde bu şekilde devam edileceğini söyledi. Ayrıca bazı öğrencilerle bireysel ilgilenilmeye devam edileceğini hatta gerek gördükçe de arttırılacağını söyledi. Okulumuzda açmış olduğumuz Halk Eğitim merkezi destekli Matematik kursunun yararı görülmüştür. Gelecek sene yeniden açılmasında yarar vardır.
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN, GÜNLÜK PLAN, YÖNTEM TEKNİKLERİN VE İŞLENİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2/C sınıf öğretmeni Korhan SAVDA yeni müfredatın gereği olarak öğrenci etkinliğine dayanan öğrenci merkezli metot ve yöntemlerin kullanıldığı, aynı hassasiyetle derslerin işleneceğini söyledi. Derslerin işlenişinde konunun özelliğine göre yeni metot ve tekniklerin uygulanmasının faydalı olduğu, matematik dersinde problem çözme yöntemine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/2-sinif-etkinlikler/57154-2-siniflar-yil-sonu-zumre-ogretmenler-kurulu-toplanti-tutanagi.html#post116605

ÇEVRE VE AİLENİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
2/B sınıf öğretmeni Halil ÖZTÜRK öğrenciyle ilgili sorunların veli-okul işbirliği içinde , veli toplantıların amacına uygun yapılması gerektiğini söyledi. Çevrenin ve ailenin öğrenci başarısına etkisinin çok büyük olduğunu söyleyerek veli ile sürekli iletişim halinde olmak gerektiğini ve bunun faydasını gördüğünü söyledi.

ÖĞRETİM MATERYALLARİ, ÇEVREDE YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR
2/A sınıf öğretmeni Hasan CEYLANokulumuzda materyal sıkıntısının yaşanmadığını söyledi. Derslerde araç gereç kullanılmaya özen gösterildiğini söyledi. Ancak öğrencilerin ev çalışmalarında materyal sıkıntısı yaşadığını söyledi.

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ İŞLENMESİ
2/C sınıf öğretmeni Korhan SAVDA Atatürkçülük konularının 2504 ve 2517 sayılı Tebliğler dergileri uyarınca tüm derslerde yeri ve zamanı geldikçe işlenmesinin gerektiğini belirtti.
Müdür Yardımcısı Lütfi ŞEN ayrıca Atatürkçü düşünce sisteminin öğrencilere benimsetilerek kavratılması gerektiğini söyledi.

SINIF KİTAPLIĞI
2. sınıf öğretmenleri sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi gerektiğini bazı çocuklara kitap yetiştiremediğini, en kısa zamanda yeni kitaplar alacağını söyledi. Yıl sonu itibarıyla yıpranmış kitapların düşüldüğü ve kullanılabilir olanların gelecek yıl için saklandığını belirttiler.
DİLEK VE TEMENNİLER
Toplantıya katılanlar 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılının tüm yönleriyle başarılı ve verimli geçtiğini gelece yılda aynı şekilde olması dileklerinde bulundular. Müdür Yardımcısı Lütfi ŞEN katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.


Hasan CEYLAN Halil ÖZTÜRK Korhan SAVDA Lütfi ŞEN
2-A Sın. Öğrt. 2-B Sın. Öğrt. 2-C Sın. Öğrt. Müd. Yard.
Ahmet BAŞTÜRK
Okul Müdürü